Baş Sahypa

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search
Iň uly erkin maglumat çeşmesi
Häzirki makala sany: 5,503
 
Islendik tema boýunça maglumat gözläp we goşup bilersiňiz. Ýardam sahypasyndan kömek alyp, Garalamada tejribe geçirip bilersiňiz.

Makala sargamaktäze · Taslama Goşul!· Baş sahypa saýlawy täze · Ýörelgeler · Ýolbaşçylyk saýlawy · Täze Sahypalar · ÇaýhanaBaşga dildäki wikilerden
Islän makalaňyzy terjime ediň!

Makalanyň türkmençe adyny giriziň we:


Bugünüň saýlantgy makalasy:

Suw ýetmezçiligi
Afirkanyň birnäçe döwletlerindäki suw ýetmezçiligi.jpg

Suw ýetmezçiligi – bu içimlik suw resurslarynyň azalmagyna we oňa bolan talabyň köpelmegine aýdylýar. Bu hadysa dünýäniň her bir künjegine özüniň oňyn täsirini ýetirýär. Bu 2015-nji ýylda esaslandyrylan Bütindünýä ykdysady forumy tarapyndan adamazat ýaşaýşynyň iň uly meseleleriniň biri diýip kabul edildi. Bu forumda bellenip geçilişi ýaly, suw ýetmezçiligi geljekki birnäçe ýyllaryň dowamynda adamzat ýaşaýşyna özuniň global howpyny salýar. Dünýaniň birnäçe künjeklerinde içimlik suwyň ýetmezçilik etmegi, hil taýdan peselmegi we onuň mukadarynyň azalmagy, ulanyjylaryň arasyndaky dawalaryň ýüze çykmagy, ýerasty suwlaryň boşamagy muňa aýdyň şaýatlyk etýärler. Bu hadysalaryň ählisi daşky gurşawa özüniň negatiw täsirlerini ýetirýärler. Häzirki wagtda dünýäniň üçden bir bölek ilaty (2 milliarddan gowrak adam) suw ýetmezçilik şertlerinde ýaşaýarlar, ýagny olara her ýylyň bir aýyna suw ýetmeýär. Her ýylyň dowamynda ýarym milliarda golaý adam suw ýetmezçilik hadysasyna duçar bolýarlar. Häzirki wagtda dünýäniň ägirt uly şäherleriň ýarysy bu hadysany başdan geçirýär.

Dünýädäki umumy suw resurslarynyň diňe 0,014% içimlik suwa ýaramly we elýeterli. Galan 97%-i şor, a 3%-den azyragy bolsa almasy kyn bolan suwlar. Maglumatlara görä, içimlik suw ýeterlik derejede bar[3]. Emma, bar bolan suw resurslarynyň ýer ýüzünde birsydyrgyn paýlanmadygy, ýa-da klimatyň üýtgemegi esasynda birnäçe geografiki regionlaryň aşa guraklaşmagy ýa-da suwlaryň agdyklyk etmegi netijesinde adamzat suw krizisina duçar bolýar. Mundan başgada soňky ýyllaryň dowamynda senagat önümçiligi güýçli depginler bilen ösýär. Bu bolsa ýer ýüzündäki suw resurslarynyň azalmagyna özüniň oňyn tasirini ýetirýär. Hünärmenleriň aýtmagyna görä, eger-de häzirki tendensiýa dowam eden ýagdaýynda, 2030-njy ýyla çenli suwa bolan islegiň 40%-e golaý artmagy garaşylýar. Dowamy...

Dogan Taslamalar

WikiSözlük
Türkmençe

VikiKaynak
Türkçe

WikiQuote
Türkmençe

WikiKitap
Türkmençe

Commons
Türkçe

Meta-Wiki
Türkçe

Wikinews
Iňlisçe

Wikiversity
Iňlisçe

Wbar blue.jpg
Türki dillerdäki Wikipediýalar   (Umumy: 1,181,583)
Emblem of Turkey.svg
Emblem of Kazakhstan.svg
Emblem of Azerbaijan.svg
Emblem of Uzbekistan.svg
Emblem of Iran.svg
National emblem of Kyrgyzstan 2016.svg
Coat of Arms of Tatarstan.svg
Coat of Arms of Bashkortostan.svg
Coat of Arms of Chuvashia.svg
Türkçe Gazakça Azerbaýjança Özbekçe Günorta Azerbaýjança Gyrgyzça Tatarça Başgyrtça Çuwaşça
313,009 222,143 137,442 129,279 99,333 79,754 80,299 43,486 41,346
Coat of Arms of Sakha (Yakutia).svg
Emblem of Crimea.svg
Emblem of Turkmenistan.svg
Cneast-turkestan.png
Coat of arms of Gagauzia.svg
Coat of Arms of Karachay-Cherkessia.svg
Emblem of Karakalpakstan.svg
Coat of arms of Tuva.svg
Incubator-logo.svg
Ýakutça Krym tatarça Türkmençe Uýgurça Gagauzça Garaçaý-balkarça Garagalpakça Tuvaça İnkubatorda
11,621 5,918 5,475 4,084 2,759 2,026 1,909 1,700 9.515 +