Wikipediýa:Çaýhana

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

admin, gyssagly bir göz atsana[edit source]

men stýuardlar baradaky infony terjime etdim, indi tassyklap siz girizýäňizmi ýa başgalar? öz bilşimçe terjime etdim, Türkmençeleşdirmek kynam, mümkin bolsa Türkmen dilinde elýeter etsene: https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Translate&group=page-Stewards&language=tk&action=proofread&filter=

Terjime tizara giriziler. --Hanberke (talk) 11:14, 15 mart 2014 (UTC)
Terjime o tarapda elyeter edilipdir, bardaki statistikalar sahypa basanymyzda iňlisçesine eltyar, soňra o taý-da elýeter bolan diller arasyndan türkmençä basmaly, meň diýjek bolyanym, bizdäki statistika sahypa-da stýuardlar diýen ýazga basamyzda göni türkmençesini çykarar ýaly edip bolmazyka?
Aslynda, ol beýleki dillerde-de ilkibada standart iňlis dilinde görkezilýär. Soňra her kim öz dilini saýlap alýar. Ýene bir mesele, wikimedia-da edýän terjimeleriň üçin köp sag bol. Ýöne, ol ýerler wikipediýa taslamalarynyň tehniki meseleleriniň işlenip düzülýän ýerleri we aglaba ýagdaýda işler iňlis dilinde alnyp barylýar. Ýagny, ol ýerde ýüzlerçe şeýle materiallar bar welin, hiç bir türkmen ulanyjy ol ýerlere baryp ýörmeýär. Ol diňe inženerler we ş.m. üçin gerekli. A, biz ulanyjylary ýa-da has dogrusy halk köpçüligini gyzyklandyrjak (-ýan) esasy mesele Wikipediýanyň özünde bolup geçýär. Biziň bary-ýogy 5001 sany makalamyz bar. Şolary il deňindäki wikipediýalary bilen egin deňleşdirmek örän zerur bolup durýar. Bizde kän bir makala goşýan ulanyjy ýok diýen ýaly. Şonuň üçin seniň, meniň ýaly 5-3 sany ulanyjy bar. Biz hem öz tagallalarymyzy tehniki zatlaryň terjimesine bihuda sarp etmäli diýjek bolýan. Bize wikipediýanyň iň möhüm 1000 makalasyny türkmençe döretmek örn zerur bolup durýar. Ýerli her hili makalar hem gerek, ýöne şol uniwersal 1000 makalanyň barlygy ýa-da ýoklugy biziň intellektual jogapkärçiligimize nähili çemeleşýändigimiz görkezýär. Ine çykgytlar: * en:Vital_articles (iňlisçe)

Ine, şu meselede gaýrata galmagymyz zerur. Dilleriň haýsysy özüňe amatly bolsa, arkaýyn terjime edip bilersiň. Şu mesela başlap bilsek, ownuk meseleleri ýerinde arkaýyn çözüp bileris.

--Hanberke (talk) 09:45, 16 mart 2014 (UTC)

@admin, gözat[edit source]

Türkçe wikipediýa redaktirlemede täze görnüşe geçipdir, biz haçan geçerkäk? Şolar gaty gowy edipdir, bir göz atyň şolarka, aňsadam, düşnüklem, bir sahypany redaktirlemek aňsat.

@admin seretsene şuňa[edit source]

@admin, gyssagly göz atawergin şu taýa, wikipedia.org baş sahypasyna seredemizde(merkeze haýsydyr bir diliňkä däl) biziň wikipediýamyz: ركمن / Туркмен şekilde ýazlan, şuny biziň adminlerden biri düzetmelimi ýa wikipedia düýbüne bagly zatmy? Türkmençe diýip öz elipbiýmizde ýazsaňyzla şuny? men wikimedia projeçtsa hem ýazdym şuny, size hem ýüz tutýan. öz elipbiýmiz barka parsça we rusça ýazmak nirden geldä?

ýogsa-da adminimiz Hanberke bolmaly, barmaý şo? dirimi? köp wagt bäri görmedimem.

boldy, 3 ýere ýüz tutdym şuny düzetmek üçin, düzeldi indi, ýöne ýene durubersin, pozmaň munam, ýatlama bolsyn :)

Hany Galkynaly[edit source]

Hemme yerde galkynysh bar. Turkmen wiki uchinem galkynmaga osmage wagt yetdi. Ilki bilen kimler bar? Biz nache adam shony owreneli. Bilshiniz yaly Hanberke agza turkmen wikinin administratory. Herkim shu yere oz adyny yazsyn. Son plan duzeli. Turkmen wikini osdurmek uchin duypli chemeleshmek zerur. (Adynyzy yazmak uchin shu yazylyan yerde yokarda gol chekip duran ruchkajyk suradyna basyn.)

1. --Tamatly makaron (talk) 22:35, 27 iýul 2013 (UTC) 2.--Ulanyjy:dowletogly

3. menemä bar, plan düzsek düzeli, köpeldeli makalany, giňeldeli wiki'ni, iň bolman 10 000 makaladan has köp bolanlar sanawyna girizeli. men: artur

4. Habarlaşyň. Näme hyzmat. telekeci

Gurbansoltan-eje[edit source]

Hello, sorry for writing in English! I think you might help me for our article about Gurbansoltan-eje in the German language Wikipedia. The Russian Wikipedia says „5th or 6th of october 1948“ for the day of her death. We think that 6th is correct, when we consider that the earthquake was 1:14 h in the night, local time. / 23:14 h Moscow time, is that correct? – but we do not have any sources that confirm this date (neither the earthquake hour nor the exact death date). Can you help us? Do you have books or other sources that give a certain day? Thank you very much for your support! Regards, --Elya (talk) 19:28, 6 oktýabr 2014 (UTC)

Вики-сабантуй[edit source]

Приглашаю всех в вики-сабантуй который пройдет 24-26 апреля 2015 года в Уфе. Регистрация тут. Срок подачи заявок: до 31 марта 2015 года включительно. --Kaiyr (talk) 17:38, 2 dekabr 2014 (UTC)

Википедия на научно-практической конференции "Традиционная культура тюркских народов: проблемы и перспективы"[edit source]

Конференция (facebook, официальная новость) проходит в Канаше 9-11 апреля 2015 г., оплачивается дорога и проживание утвержденных участников. Я заявился к участию от имени тюркских Википедий и членов проекта Проект:Разделы Википедии на региональных языках России, приготовил аннотацию доклада (на английском и русском, отправить необходимо до 13 марта) - буду благодарен комментариям по улучшению аннотации (до 22:00 МСК сегодня 12 марта).

Также выяснилось, что в даты мероприятия буду в командировке во Франции. Нет ли способных представить интересы тюркских Википедий на конференции? -- frhdkazan (бәхәс) 12 мар 2015, 6:01 (UTC)

WikiTurkic[edit source]

I invite you to discuss m:User talk:Рөстәм Нурыев/WikiTurkic ----ZUFAr (talk) 07:06, 18 awgust 2016 (UTC)