Ulanyjy çekişme:1davut

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search
Hoş geldiňiz!
Wikipediýa: erkin ensiklopediýa hoş geldiňiz, 1davut!

Salam, indi siz Türkmençe Wikipediýada. Goşant goşmakçy bolsaňyz ilki bilen ýörelgeler bilen tanyşmak ündelýär. Wikipediýada özgerişlik geçirip bilersiňiz.

Eger Wikipediýany öwrenmek isleýän bolsaňyz Ýardam sahypasyna serediň.


Türkmençe Wikipediýany ösdüreliň. --~~~~


Hoş geldiňiz[edit source]

Salam, hoş geldiňiz. Aktiw goşantlara garaşýarys. Türkmenmisiňiz? --Ruhubelent habarlaş 18:53, 19 maý 2019 (UTC)

Hoş gördük, howa men Türkmen. --1davuthabarlaş 05:05, 20 maý 2019 (UTC)

Gollanma (rehber)[edit source]

Salam. Wikipediýa höwesli bolmagyňyz begendirýärem guwandyrýaram. Kiçijik gollanma bereýin:

  1. Sahypalardaky mazmun ýa-da maglumat üýtgemegine ýol açýan bolsaňyz özgerişigiňizi "Ujypsyzja" diýip bellemäň. Ujypsyz özgertmeler esasan dürs ýazuw we ş.m. üçin.
  2. Sanawlara bir zat goşaňyzda iň aşakdan ýazyň, meselem bir ulanyja habar gataňyzda sahypanyň iň aşagyndan ýazyp başlaň, makala teklip edende hem. hronologiki ýagdaý goranmagy üçin bu.
  3. Oba güzeri täzelikleri nähili ulanyljakdygy barada entek karar almadyk emma o ýer Wikimediýa taslamalaryndaky täzelikler üçin bolsa gerek. Syýasy ýa-da ş.m. täzelikler üçin däl. Serediň: Wikipediýa näme däldir we Bitaraplyk . Tassyklama we Mynasyplyk ýörelgeleri bilenem tanyşsaňyz gowy boljak.
  • Has hem aktiw goşantlaryňyza garaşýarys, hormatlamak bilen, --Ruhubelenthabarlaş 18:37, 20 maý 2019 (UTC)
  • Şeýle-de, makala açanyňda beýleki dildäki Wikipediýalara baglamak hem mümkin. Ekranyň çep tarapyndaky menýularyň iň aşagynda "Diller" diýen ýer bolýar, şondan add links diýip beýleki Wikipediýadaky şol bir makalalar bilen baglanmak mümkin. --Ruhubelenthabarlaş 09:20, 21 maý 2019 (UTC)
  • 1davut, Terk etmek gerek däl emma özüňiz bilýäňiz. Wikipediýa ösmegi üçin näçe berk we durnukly dursak has gowy, eýle meseleler kän ýüze çykar. Men özümiň Wikipediýada ilki açan sahypalarymyň birnäçesini özüm öçürdim ensiklopedik makala däldigi üçin. Kine bolmaz Wikipediýada --Ruhubelenthabarlaş 08:52, 18 iýun 2019 (UTC)

Community Insights Survey[edit source]

RMaung (WMF) 14:22, 6 sentýabr 2019 (UTC)

Reminder: Community Insights Survey[edit source]

RMaung (WMF) 15:06, 20 sentýabr 2019 (UTC)

Reminder: Community Insights Survey[edit source]

RMaung (WMF) 18:58, 3 oktýabr 2019 (UTC)