Wikipediýa:Çaýhana

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
(Wikipediýa:Forum sahypasyndan gönükdirildi)
Jump to navigation Jump to search
Arhiw

Zerur terjimeler: Wikipediýa kadalary we Wikipediýa ýörelgeleri[edit source]

Gerekli terjimeleri ýazaly, eger ozaldan terjime edilen bolsa ony bildiriň bolmasa teklibime garaýşyňyzy bildiriň:

Wikipedia policies = Wikipedia kadalary

Wikipedia principles = Wikipediýa ýörelgeleri.

Başga zerurlyk bolsa ýene maslahatlaşarys. Men şuwagt şeýle terjime edip dowam etjek, sizden gelen habarlara görä günjelläris terjimeleri. --Ruhubelent (talk) 10:22, 25 iýul 2018 (UTC)

WikiTurkic[edit source]

I invite you to discuss m:User talk:Рөстәм Нурыев/WikiTurkic ----ZUFAr (talk) 07:06, 18 awgust 2016 (UTC)

Ruhubelent üçin gollanma[edit source]

{{Kömek ediň}}

{{Kömek ediň-kömek edildi}}

check-mark
Kömek ediň - Kömek edildi. Eger size has köp maglumat gerek bolsa öz şahsy çekişe sahypaňyzdaBaşga bir sorag görnüşinde sorap bilersiňiz ýa-da gerekli ullanyja şahsy çekişmesine hat ýazyp bilersiňiz.

Minnetdar Mr.pahyr, şablon meselesini aşybersek indi öňümizde 2 iş bar: 1) Wikitaslamalar döretmek we özüne çekiji edip bezemek. 2) Baş sahypany özüne çekiji ýagdaýa getirmek, men şuwagt ýörelgeler üstünde işleýärin. Baş sahypany dizaýn etsek wikitaslamalar bilen bile üns çekip bileris. Okyjylar höweslenip biler --Ruhubelent (talk) 11:20, 23 iýul 2018 (UTC)

Wikipediýa hasabatlary[edit source]

Statistikalara seredip şoňa görä ugur kesgitlemek isleýänler; statistika barada bilesigelijiler üçin: Wikipediýa statistikalary.

Öz baran netijämi aýtsam Wikipediýany peýdalanyjylaryň uly bölegi, aglabasy öýjükli el telefonlary arkaly ulanýarlar. Käbir sahypalaryň peýdalanyjylary öýjükli el telefon peýdalanyjylary 60 göterimden az. Herekete geçirmek kyn boljak, öýjükli el telefonlarynyň üsti bilen kim bize uly ensiklopedik maglumat goruny döretmäge ýardam eder? --Ruhubelent (talk) 02:35, 31 iýul 2018 (UTC)

Baş sahypa[edit source]

Bence Ana sayfa yeniden hazırlanmalıdır. Çok sayda boşluklar var sayfada. Ben Azvikiden bazı arkadaşlarla bu mesele hakkında konuşa bilirim isterseniz.--Turkmen (talk) 19:38, 20 maý 2019 (UTC)/

Ne gibi? Günün resmi we makalesi arasinda orantili boyut saglanirsa boşluk oluşmuyor. Ama daha iyi bir hale getirilebilineçekse neden olmasin? Deneyelim derim --Ruhubelenthabarlaş 23:11, 20 maý 2019 (UTC)
Değerli Ruhubelent, ozaman ben Azvikideki arkdaşlara bu konuda haber vereyimmi?--Turkmen (talk) 17:11, 21 maý 2019 (UTC)
Iýi olur, weriniz. Zaten daha güzel görünmesi daha iyi olur. Yalniz, metadaki "Request for comment" olayina ben destek verme kararı aldım Ermeni sahtekarlığı kategorisinden dolayı ama eğer bu kategoriyi sildirebilecekseniz o öneriye destek vermeyecem. Bir deneseniz? Wikipediaya öyle kişisel görüşler vesaire yansıtılmasına karşıyım, zaten Türkçe Wikipedia da bu yüzden engelledi beni --Ruhubelenthabarlaş 10:45, 23 maý 2019 (UTC)
Problem değil. Sadece her bir Vikinin kendi icması ve kararları var. Metanın buna müdahile etmesi yanlışdır. Mesela, RuVikideki bu madde ve HyVikide çok sayda maddede Azerbaycan haritasının düzgün verilmemesi gibi.--Turkmen (talk) 20:22, 25 maý 2019 (UTC)
Turkmen, Mesele o yanlış bilgi vermek değil, onlar kendi akademik otoritelerine göre bilgi vermek mesela Vietnam savaşına ingiliz kaynaklar Vietnam savaşı demesinden ötürü İngilizce Wikipediada buna Vietnam savaşı denir ama Vietnam Vikisinde buna muhtemelen "Amerikan savaşı" diyorlardır. Ya da Türkçe vikide "istanbul fethi" derken inglizcede "istanbul düşüşü" denmekte. Mesele doğrudan "X sahtekarlığı" diye kategori açarak Wikipediaya yansıtmak. Sanırım Azerbaycan literatüründe kaydadeğer bir "Ermeni sahtekarlığı" maddesi yoktur? --Ruhubelenthabarlaş 12:23, 26 maý 2019 (UTC)
Ruhubelent var böyle maddeler ve kitaplar. Mesela, ermenilerin Yerevandaki Azerbaycan türklerini zorla evlerinden sürgün etmesi ve sonradan şehrin nüfus saysında ermenilerin sayının çok gösterilmesi gibi meseleler bir yere toplanır ve böyle ad verilir.--Turkmen (talk) 22:39, 27 maý 2019 (UTC)

Surat meselesi[edit source]

Salam, meniň mowzuklarda ýerleşdirýän suratlarymy ýa pozýarlar ýa-da üýtgedýärler :( Nämedenkä şol bilýäňizmi, nämede ýaňyşýankam? --1davut (habarlaş) 2:24, 15 iýun 2019 (UTC)

Suratlary özüňiz täzeden ýükleýärsiňiz? Eger awtorluk hukugyny bozýan suratlar bolsa Wikimedia olary öçürýär. Mümkin bolsa ozaldan bar bolan suratlary ulanmak gerek/ Täze surat ýüklemekde hem mesele ýok emma düzgüni bozmaýan suratlar bolmaly --Ruhubelenthabarlaş 10:03, 15 iýun 2019 (UTC)
Akkaundym makalalara surat ýerleşdirýänligim üçin bloklanypdyr, gülkünçdigini <3 --1davuthabarlaş 12:16, 16 iýun 2019 (UTC)
Nirede bloklandy? Türkmençe Wikipediýada hä blokda dälsiň, çommons-da ýa metada bloklandyň? Gowusy şeýdeli: Göni beýleki dillerdäki proýektlerde öňden bar bolan suratlary ulanyň, şonda awtorluk düzgüni bozma ýagdaýyna uçramarsyňyz --Ruhubelenthabarlaş 09:27, 16 iýun 2019 (UTC)
Salam 1davut, Bloklanmalaryň esasy sebäbi, goýan suratlaryň köpüsiniň adminler (ýa-da botlar) tarapyndan bir wagtda barlanyp düzgün bozma ýol bermek duýduruşylarynyň hemmesini bir wagtda almagyň bolup biler, wikipediýa düzgün bozmalara gaty ünsüm çemeleşýär, blokdan açdyrmak açmak üçin şu wagtky adminlardan Rufet Turkmene ýüz tutup bilersip. Mr.Pahyr (habarlaş) 10:06, 16 iýun 2019 (UTC)
Salam @Mr.pahyr:, Türkmençe Wikipediýa altýapisini oluşturmagimiz lazim, ýardam berip bilermisiňiz? Men kodlama bilmeýän, By erdo can oluşturmakta ama o da Türkmençe bilmedigi için pek bir şeý ýapamiyor. Altýapi oluşturursak sistem oturur ýerine, anja sistem inşa ederek bir toplum oluşturabiliriz. Ne dersiniz? Mesela bir de şöýle girişimler war ama ben neresinden terçume edeçegimi bilmiýorum bi el atsaniz? --Ruhubelenthabarlaş 11:12, 16 iýun 2019 (UTC)
Salam @Ruhubelent:, Elbetde elimden gelen kömegi ederin, men gataşyjylaryň içine öz adymy hem goşýaryn, eger men tarapyndan başga-da kömek gerek bolsa aýdym bilersiňiz. --Mr.pahyr (habarlaş), 16:01, 16 iýun 2019 (UTC)
https://tk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ulanyjy:Turkmen/WikiTaslama_T%C3%BCrkmenistan&oldid=209934, şuny Türkmençä terjime etjek bolýan ýöne bolanok. Şuňa kömek etseňizle boş wagtyňyz, @Mr.pahyr:. Men göni terjimä girişdim, şeýle ýagdaýa geldi: https://tk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ulanyjy:Turkmen/WikiTaslama_T%C3%BCrkmenistan&oldid=209933 1 taslama tamamlap bilsek galanlaryny men kopy paste bilen ýasaryn --Ruhubelenthabarlaş 13:54, 16 iýun 2019 (UTC)

Şablon döretmek[edit source]

Salam, haýsyda bolsa biriňiz maňa şablonyň nähili döredilýändigini ýa-da terjime edilýändigini öwredäýiň? --GaraňkyModehabarlaş 21:23, 15 noýabr 2019 (UTC)

Salam. Hoş geldiňiz, Türkmençe Wikipediýa hoş geldiňiz we goşantlaryňyz üçin minnetdar. Şablon döretmek üçin kodlama bilmek gerek, men kodlama bilmeýän terjime etmek üçin beýleki dilden çeşme koduny nusgalap ony Türkmençä uýgunlaşdyrýaryn. --Ruhubelenthabarlaş 11:41, 16 noýabr 2019 (UTC)

Hoş gördük, onda maňa beýleki dilden çeşme koduny nusgalap ony Türkmençä uýgunlaşdyrmagy öwredäýiň. --GaraňkyModehabarlaş 18:16, 16 noýabr 2019 (UTC) Maňa-da kömek edäýiňdä wikipediýa nähili surat goýmaly makalalarymda suratlary ulanasym gelýär emma bolanok

GaraňkyMode Ony nädip düşündirip bilerin bilemok. Garaz şeýle, meselem iňlisçe Wikipediýada bir şablon bardyr, şo şablonda "V - R - E" harplary durýar, şo ýerden E harpyna basaňda Redaktirleme sahypasy açylar, şo kodlary kopiýalamaly. Soň Türkmençe Wikipediýada Gözleg paneline degişli şablonyň adyny gözletmeli täzesahypa döredýän ýaly. Şeýle: "Şablon:Döretjek şablonyňyzyň ady" we enter. Şablon sözi bilen bile gözledilmeli, şonda täze sahypa döretmek üçin sahypa açylar, şo ýere kodlary geçirip Türkmençeleşdirýärin. Mysal: Şablon:Günorta Amerika döwletleri Men şu Günorta Amerika döwletleri şablonyny iňlisçe Wikipediýadan aldym, diňe atlaryny Türkmençä geçirdim. Beýleki şablonlarda-da şeýdýän. --Ruhubelenthabarlaş 12:17, 17 noýabr 2019 (UTC)