Mazmuna geçiň

Wikipediýa:Çaýhana

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
(Wikipediýa:Forum sahypasyndan gönükdirildi)

Hoş Geldiňiz!
Welcome!

Ýardam/Help
Arhiw/Archive

Wikidata döredilen makala nädip birleşdirilýär?[çeşmäni düzet]

Men birnäçe makala ýaratdym beýleki dillerden terjime edip tkwikide täze sahypalary açýaryn ýöne şo makalamy birleşdirip bilmeýärin käwagt adminler birleşdirip berýär ýöne adminlerem günde online däl özüm wikidata goşmak isleýärin kömek edip bilersiňizmi? e-poçtama jogap ugratsaňyzam bolýar:allanur77wiki@gmail.com Allanur77 (talk) 00:36, 28 iýul 2022 (UTC)[jogap ber]

Bu mesele henizem işjeňmi? Eger galan bolsa, men size kömek ederin. Rəcəb Yaxşı (gürleşme) 07:42, 23 awgust 2023 (UTC)[jogap ber]
Ýok sagboluň öwrendim Allanur Talk? 17:35, 3 sentýabr 2023 (UTC)[jogap ber]

Zerur terjimeler: Wikipediýa kadalary we Wikipediýa ýörelgeleri[çeşmäni düzet]

Gerekli terjimeleri ýazaly, eger ozaldan terjime edilen bolsa ony bildiriň bolmasa teklibime garaýşyňyzy bildiriň:

Wikipedia policies = Wikipedia kadalary

Wikipedia principles = Wikipediýa ýörelgeleri.

Başga zerurlyk bolsa ýene maslahatlaşarys. Men şuwagt şeýle terjime edip dowam etjek, sizden gelen habarlara görä günjelläris terjimeleri. --Ruhubelent (talk) 10:22, 25 iýul 2018 (UTC)[jogap ber]

WikiTurkic[çeşmäni düzet]

I invite you to discuss m:User talk:Рөстәм Нурыев/WikiTurkic ----ZUFAr (talk) 07:06, 18 awgust 2016 (UTC)[jogap ber]

Ruhubelent üçin gollanma[çeşmäni düzet]

{{Kömek ediň}}

{{Kömek ediň-kömek edildi}}

check-mark
Kömek ediň - Kömek edildi. Eger size has köp maglumat gerek bolsa öz şahsy çekişe sahypaňyzdaBaşga bir sorag görnüşinde sorap bilersiňiz ýa-da gerekli ullanyja şahsy çekişmesine hat ýazyp bilersiňiz.

Minnetdar Mr.pahyr, şablon meselesini aşybersek indi öňümizde 2 iş bar: 1) Wikitaslamalar döretmek we özüne çekiji edip bezemek. 2) Baş sahypany özüne çekiji ýagdaýa getirmek, men şuwagt ýörelgeler üstünde işleýärin. Baş sahypany dizaýn etsek wikitaslamalar bilen bile üns çekip bileris. Okyjylar höweslenip biler --Ruhubelent (talk) 11:20, 23 iýul 2018 (UTC)[jogap ber]

Wikipediýa hasabatlary[çeşmäni düzet]

Statistikalara seredip şoňa görä ugur kesgitlemek isleýänler; statistika barada bilesigelijiler üçin: Wikipediýa statistikalary.

Öz baran netijämi aýtsam Wikipediýany peýdalanyjylaryň uly bölegi, aglabasy öýjükli el telefonlary arkaly ulanýarlar. Käbir sahypalaryň peýdalanyjylary öýjükli el telefon peýdalanyjylary 60 göterimden az. Herekete geçirmek kyn boljak, öýjükli el telefonlarynyň üsti bilen kim bize uly ensiklopedik maglumat goruny döretmäge ýardam eder? --Ruhubelent (talk) 02:35, 31 iýul 2018 (UTC)[jogap ber]

Baş sahypa[çeşmäni düzet]

Bence Ana sayfa yeniden hazırlanmalıdır. Çok sayda boşluklar var sayfada. Ben Azvikiden bazı arkadaşlarla bu mesele hakkında konuşa bilirim isterseniz.--Turkmen (talk) 19:38, 20 maý 2019 (UTC)/[jogap ber]

Ne gibi? Günün resmi we makalesi arasinda orantili boyut saglanirsa boşluk oluşmuyor. Ama daha iyi bir hale getirilebilineçekse neden olmasin? Deneyelim derim --Ruhubelenthabarlaş 23:11, 20 maý 2019 (UTC)[jogap ber]
Değerli Ruhubelent, ozaman ben Azvikideki arkdaşlara bu konuda haber vereyimmi?--Turkmen (talk) 17:11, 21 maý 2019 (UTC)[jogap ber]
Iýi olur, weriniz. Zaten daha güzel görünmesi daha iyi olur. Yalniz, metadaki "Request for comment" olayina ben destek verme kararı aldım Ermeni sahtekarlığı kategorisinden dolayı ama eğer bu kategoriyi sildirebilecekseniz o öneriye destek vermeyecem. Bir deneseniz? Wikipediaya öyle kişisel görüşler vesaire yansıtılmasına karşıyım, zaten Türkçe Wikipedia da bu yüzden engelledi beni --Ruhubelenthabarlaş 10:45, 23 maý 2019 (UTC)[jogap ber]
Problem değil. Sadece her bir Vikinin kendi icması ve kararları var. Metanın buna müdahile etmesi yanlışdır. Mesela, RuVikideki bu madde ve HyVikide çok sayda maddede Azerbaycan haritasının düzgün verilmemesi gibi.--Turkmen (talk) 20:22, 25 maý 2019 (UTC)[jogap ber]
Turkmen, Mesele o yanlış bilgi vermek değil, onlar kendi akademik otoritelerine göre bilgi vermek mesela Vietnam savaşına ingiliz kaynaklar Vietnam savaşı demesinden ötürü İngilizce Wikipediada buna Vietnam savaşı denir ama Vietnam Vikisinde buna muhtemelen "Amerikan savaşı" diyorlardır. Ya da Türkçe vikide "istanbul fethi" derken inglizcede "istanbul düşüşü" denmekte. Mesele doğrudan "X sahtekarlığı" diye kategori açarak Wikipediaya yansıtmak. Sanırım Azerbaycan literatüründe kaydadeğer bir "Ermeni sahtekarlığı" maddesi yoktur? --Ruhubelenthabarlaş 12:23, 26 maý 2019 (UTC)[jogap ber]
Ruhubelent var böyle maddeler ve kitaplar. Mesela, ermenilerin Yerevandaki Azerbaycan türklerini zorla evlerinden sürgün etmesi ve sonradan şehrin nüfus saysında ermenilerin sayının çok gösterilmesi gibi meseleler bir yere toplanır ve böyle ad verilir.--Turkmen (talk) 22:39, 27 maý 2019 (UTC)[jogap ber]

Surat meselesi[çeşmäni düzet]

Salam, meniň mowzuklarda ýerleşdirýän suratlarymy ýa pozýarlar ýa-da üýtgedýärler :( Nämedenkä şol bilýäňizmi, nämede ýaňyşýankam? --1davut (habarlaş) 2:24, 15 iýun 2019 (UTC)

Suratlary özüňiz täzeden ýükleýärsiňiz? Eger awtorluk hukugyny bozýan suratlar bolsa Wikimedia olary öçürýär. Mümkin bolsa ozaldan bar bolan suratlary ulanmak gerek/ Täze surat ýüklemekde hem mesele ýok emma düzgüni bozmaýan suratlar bolmaly --Ruhubelenthabarlaş 10:03, 15 iýun 2019 (UTC)[jogap ber]
Akkaundym makalalara surat ýerleşdirýänligim üçin bloklanypdyr ;) --1davuthabarlaş 12:16, 16 iýun 2019 (UTC)[jogap ber]
Nirede bloklandy? Türkmençe Wikipediýada hä blokda dälsiň, çommons-da ýa metada bloklandyň? Gowusy şeýdeli: Göni beýleki dillerdäki proýektlerde öňden bar bolan suratlary ulanyň, şonda awtorluk düzgüni bozma ýagdaýyna uçramarsyňyz --Ruhubelenthabarlaş 09:27, 16 iýun 2019 (UTC)[jogap ber]
Salam 1davut, Bloklanmalaryň esasy sebäbi, goýan suratlaryň köpüsiniň adminler (ýa-da botlar) tarapyndan bir wagtda barlanyp düzgün bozma ýol bermek duýduruşylarynyň hemmesini bir wagtda almagyň bolup biler, wikipediýa düzgün bozmalara gaty ünsüm çemeleşýär, blokdan açdyrmak açmak üçin şu wagtky adminlardan Rufet Turkmene ýüz tutup bilersip. Mr.Pahyr (habarlaş) 10:06, 16 iýun 2019 (UTC)[jogap ber]
Salam @Mr.pahyr:, Türkmençe Wikipediýa altýapisini oluşturmagimiz lazim, ýardam berip bilermisiňiz? Men kodlama bilmeýän, By erdo can oluşturmakta ama o da Türkmençe bilmedigi için pek bir şeý ýapamiyor. Altýapi oluşturursak sistem oturur ýerine, anja sistem inşa ederek bir toplum oluşturabiliriz. Ne dersiniz? Mesela bir de şöýle girişimler war ama ben neresinden terçume edeçegimi bilmiýorum bi el atsaniz? --Ruhubelenthabarlaş 11:12, 16 iýun 2019 (UTC)[jogap ber]
Salam @Ruhubelent:, Elbetde elimden gelen kömegi ederin, men gataşyjylaryň içine öz adymy hem goşýaryn, eger men tarapyndan başga-da kömek gerek bolsa aýdym bilersiňiz. --Mr.pahyr (habarlaş), 16:01, 16 iýun 2019 (UTC)[jogap ber]
https://tk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ulanyjy:Turkmen/WikiTaslama_T%C3%BCrkmenistan&oldid=209934, şuny Türkmençä terjime etjek bolýan ýöne bolanok. Şuňa kömek etseňizle boş wagtyňyz, @Mr.pahyr:. Men göni terjimä girişdim, şeýle ýagdaýa geldi: https://tk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ulanyjy:Turkmen/WikiTaslama_T%C3%BCrkmenistan&oldid=209933 1 taslama tamamlap bilsek galanlaryny men kopy paste bilen ýasaryn --Ruhubelenthabarlaş 13:54, 16 iýun 2019 (UTC)[jogap ber]

Şablon döretmek[çeşmäni düzet]

Salam, haýsyda bolsa biriňiz maňa şablonyň nähili döredilýändigini ýa-da terjime edilýändigini öwredäýiň? --GaraňkyModehabarlaş 21:23, 15 noýabr 2019 (UTC)[jogap ber]

Salam. Hoş geldiňiz, Türkmençe Wikipediýa hoş geldiňiz we goşantlaryňyz üçin minnetdar. Şablon döretmek üçin kodlama bilmek gerek, men kodlama bilmeýän terjime etmek üçin beýleki dilden çeşme koduny nusgalap ony Türkmençä uýgunlaşdyrýaryn. --Ruhubelenthabarlaş 11:41, 16 noýabr 2019 (UTC)[jogap ber]

Onda maňa beýleki dilden çeşme koduny nusgalap ony Türkmençä uýgunlaşdyrmagy öwredäýiň. --GaraňkyModehabarlaş 18:16, 16 noýabr 2019 (UTC)[jogap ber]

GaraňkyMode Ony nädip düşündirip bilerin bilemok. Garaz şeýle, meselem iňlisçe Wikipediýada bir şablon bardyr, şo şablonda "V - R - E" harplary durýar, şo ýerden E harpyna basaňda Redaktirleme sahypasy açylar, şo kodlary kopiýalamaly. Soň Türkmençe Wikipediýada Gözleg paneline degişli şablonyň adyny gözletmeli täzesahypa döredýän ýaly. Şeýle: "Şablon:Döretjek şablonyňyzyň ady" we enter. Şablon sözi bilen bile gözledilmeli, şonda täze sahypa döretmek üçin sahypa açylar, şo ýere kodlary geçirip Türkmençeleşdirýärin. Mysal: Şablon:Günorta Amerika döwletleri Men şu Günorta Amerika döwletleri şablonyny iňlisçe Wikipediýadan aldym, diňe atlaryny Türkmençä geçirdim. Beýleki şablonlarda-da şeýdýän. --Ruhubelenthabarlaş 12:17, 17 noýabr 2019 (UTC)[jogap ber]

Hello. I am fron English Wikipedia. I have installed an update to Şablon:NUMBEROF that uses Lua at Module:NUMBEROF. It pulls data from Commons which is updated 4 times a day. This is better than Şablon:NUMBEROF/data which has not been updated for a year.[1] The new template does not require a bot. The template is edit protected so I can not change it. To install the new template change from this:

{{#ifeq:{{{3|}}}|N
      |{{formatnum:{{NUMBEROF/data|{{{2}}}|{{{1}}}}}}}
      |{{NUMBEROF/data|{{{2}}}|{{{1}}}}}
}}<noinclude>
{{documentation}}
</noinclude>

To this:

<includeonly>{{#invoke:NUMBEROF|main}}</includeonly><noinclude>
{{documentation}}
</noinclude>

Any questions please contact me at en:User:GreenC, thank you. -- GreenC (talk) 19:17, 17 maý 2020 (UTC)[jogap ber]

GreenC Only took two years.  Berjaý edildi ~StyyxTalk? ^-^ 14:48, 9 aprel 2022 (UTC)[jogap ber]

Content Translation tool announcement: Machine translation support through Google Translate enabled for Turkmen[çeşmäni düzet]

English:

Hello!

Recently Google announced the availability of 5 more languages on Google Translate. This allows us to add machine translation support for Turkmen on the Content Translation tool. As part of ongoing maintenance, this has now been enabled, and you can use it while translating Wikipedia articles into Turkmen.

Please note, machine translation is an optional feature in Content Translation, and translators choose the best options for the content that they are translating. We strongly recommend that you read through the Help documents to get familiar with the process of using machine translation with Content Translation and the measures that exist to preserve the quality of machine-translated text through reviews and restrictions. If you have any feedback or questions, please do not hesitate to contact us through the Content Translation Project talk page, or on Phabricator ticket number 246319.

This message is written in English. Please help us translate it for the benefit of other users of this Wikipedia.

Thank you!

По-русски:

Здравствуйте!

Недавно компания Гугл объявила о доступности еще пяти языков в Google Translate. Это позволяет нам добавить поддержку машинного перевода для туркменского языка в Инструменте перевода содержания. В рамках текущего обслуживания эта функция теперь включена, и вы можете использовать её при переводе статей Википедии на туркменский язык.

Обратите внимание, что машинный перевод является дополнительной функцией в Переводе содержания, и именно переводчики выбирают лучшие варианты для содержания, которое они переводят. Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с документами справки, чтобы ознакомиться с процессом с использованием машинного перевода с Переводом содержания и меры, существующие для улучшения качества машинно-переведённого текста посредством проверок и ограничений. Если у вас есть какие-либо отзывы или вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам через Страницу обсуждения проекта Перевода содержания или в Фабрикаторе.

Спасибо! Amir E. Aharoni (WMF) (talk) 19:20, 15 iýun 2020 (UTC)[jogap ber]

Wikipediýa agzalaryna ýüzlenme![çeşmäni düzet]

Hormatly wikipediýa agzalary! Türkmen wikipediýany ösdürmek zerurdyr. Bu ösüşiň tiz we ýokary hilli bolmagy üçin her bir ulanyjy öz tanyşlaryny wikipediýa goşant goşmak üçin makala döretmegi öwredip biler. Şeýle etseňiz ýurdumyzyň wikipediýasy tiz depginde öser.

В 2021 году будет очередной Тюркский марафон. Приглашаю сделать список статей для написания на тюркских и других языках. m:Turkic Marathon 2021/List of Articles/Turkmenistan--Kaiyr (talk) 08:23, 11 mart 2021 (UTC)[jogap ber]

Improving the translation support for Turkmen Wikipedia[çeşmäni düzet]

Hello!

Apologies as this message is not in your native language, Please help translate to your language.

Content translation has been successful in supporting the translation process on many Wikipedia communities, and we want to help additional wikis with the potential to grow using translation as part of a new initiative.


Content translation facilitates the creation of Wikipedia articles by translating content from other languages. It has been used already to create more than half a million articles. In addition, the tool provides mechanisms to encourage the creation of good quality content, preventing the publication of lightly edited machine translations. In general, our analysis shows that the translations produced are less likely to be deleted than the articles started from scratch.


Turkmen Wikipedia editors have used Content translation to create more than forty articles. We think that there is potential to use translation to create more articles, expand existing ones, and attract new editors that learn how to make productive edits. Translation can help the community to reduce the language gap with other languages and grow the number of editors in a sustainable way. In order to achieve this goal, we want to collaborate with you to make Content translation more visible in the Turkmen Wikipedia and support new ways to translate.


As a first step, during the next weeks, we plan to enable Content translation by default on Turkmen Wikipedia. That will make it easy for users to discover the tool through several entry points. However, users not interested in translation will still be able to disable it from their preferences.


Please feel free to share any comment in this conversation thread.


Thanks!

UOzurumba (WMF) (talk) 21:21, 7 aprel 2021 (UTC)[jogap ber]

Taraply ýazgylar we ýalňyş ýazylyşlar[çeşmäni düzet]

Wikipediýada gaty taraply ýazgylar bar, wikipediýa bitarap mediýadyr, şahsy we nädogry düşünjeleriňizi makalalarda belli etmeli däl. Iň uly temalar hem taraply we az maglumatly bolup ýatyr. Gökdepe urşy hasam taraply ýazgydan ybarat eken, özüm köp ýerini düzetdim. Kiçijek temalary ýazmagyňyzdan iň wajyp temalary ýazmagyňyz möhüm. Sarahs söweşi barada hem hiç makala döredilmändir, onam özüm döretdim. Ýazylyş yzygderligi ýok. Ilki bilen esasy temalar ýazylmaly.


Тренинги по Викиданным для Тюркских Викимедийцев 2022[çeşmäni düzet]

Wikidata 2022 Istanbul

Дорогие друзья,

Я рад сообщить вам, что заявки на получение стипендии для участия в Стамбульской конференции по Викиданным теперь открыты. Если вы представляете тюркское сообщество и активно участвуете в проектах Викимедиа на тюркских языках, то вы можете подать заявку на получение стипендии. Заявки принимаются до 30 июня 2022 года, 23:59 UTC.

Кандидаты смогут подать заявку на получение полной стипендии. Полная стипендия покроет расходы на путешествие, проживание и питание во время конференции, организованное Тюркским ЮГ Викимедиа.

Конференция пройдет с 21 по 23 октября 2022 года в Стамбуле, Турция.

  • Чтобы узнать больше о Тренингах по Викиданным для Тюркских Викимедийцев, пожалуйста, посетите: https://w.wiki/53dX
  • Чтобы узнать больше о стипендии, регистрации и форме заявки, пожалуйста, посетите: https://w.wiki/5FFv

Кроме того, мы рекомендуем вам подписаться на наш список рассылки (https://w.wiki/5FFw) для получения информации и новостей о проектах и мероприятиях Тюркским ЮГ Викимедиа.

Всего наилучшего, Mehman97 (talk) 22:02, 10 iýun 2022 (UTC)[jogap ber]

Wikipedia wordmark in Turkmen[çeşmäni düzet]

Hello, we will to change the Wikipedia wordmark (Wikipedia mobile logo) to File:Wikipedia wordmark-tk.svg (Wikipedia in Turkmen "Wikipediýa"). Please share your opinion with us. TayfunEt. (gürleşme) 10:39, 28 iýul 2022 (UTC)[jogap ber]


[çeşmäni düzet]

Please help translate to your language

We are really sorry for posting in English

Voting in the Wikimedia sound logo contest has started. From December 6 to 19, 2022, please play a part and help chose the sound that will identify Wikimedia content on audio devices. Learn more on Diff.

The sound logo team is grateful to everyone who participated in this global contest. We received 3,235 submissions from 2,094 participants in 135 countries. We are incredibly grateful to the team of volunteer screeners and the selection committee who, among others, helped bring us to where we are today. It is now up to Wikimedia to choose the Sound Of All Human Knowledge.

Best wishes, Arupako-WMF (gürleşme) 16:43, 17 dekabr 2022 (UTC)[jogap ber]

Nadip makala yazmakmy?[çeşmäni düzet]

nadip makala doretmeli owredayin hayys Resul9898 (gürleşme) 10:27, 1 fewral 2023 (UTC)[jogap ber]

Salam Resul9898, şol ýerden täze sahypa ýazyberiň:
Täze Sahypa ýazyň:

Ýa-da şol ýörite sahypasyna baryp täze sahypa terjime ediň: Ýörite:ContentTranslation

Hormat bilen --Zolgoyo (gürleşme) 13:44, 9 fewral 2023 (UTC)[jogap ber]

Global ban for PlanespotterA320/RespectCE[çeşmäni düzet]

Per the Global bans policy, I'm informing the project of this request for comment: m:Requests for comment/Global ban for PlanespotterA320 (2) about banning a member from your community. Thank you.--Lemonaka (talk) 21:40, 6 February 2023 (UTC)

Turkic Wikimedia Konferansı 2023[çeşmäni düzet]

Değerli Vikipedistler,

20-23 Ekim 2023 tarihleri arasında Wikimedia Topluluğu Türk Dilleri Kullanıcı Grubu] ile Wikimedia Kullanıcı Grubu Türkiye’nin birlikte organize ettiği İkinci Turk Dilleri Wikimedia Konferansı İstanbul’da düzenlenecektir.

Turkic Wikimedia Konferansı, Wikimedyanların ve Wikimedia projelerinin Türk dillerindeki destekçilerinin yıllık bir toplantısıdır. Konferans, Wikimedia projelerinde çalışan ve projelerin gelişimini ve Wikimedia Hareketini yerel ve küresel düzeyde destekleyen tüm insanları bir araya getirmeyi amaçlıyor. Bugün 200 milyondan fazla insan Türk dillerini konuşmaktadır ve konuşanların coğrafyası Türkiye, Azerbaycan, İran, Orta Asya, Çin ve Rusya'yı bir araya getirmektedir. Bu temelde, Türkçe konuşan Wikimedyan toplulukların gelişimi ve desteklenmesi için kritik öneme sahiptir.

Tüm Türk toplulukları ve iştirakleri, masrafları Wikimedia Topluluğu Türk Dilleri Kullanıcı Grubu tarafından karşılanacak olan konferansa delegelerini gönderme hakkına sahiptir. Delege seçim süreci ve diğer tüm ilgili bilgiler kayıt sayfasında yer almaktadır. Lütfen dikkatlice okuyunuz. Topluluklardan ve iştiraklerden delegelerin kayıt yaptırması için son tarih 20 Temmuz 2023’dür.

Kendi kendini finanse eden bireyler ve diğer delege olmayan katılımcılar 31 Temmuz'a kadar kayıt yaptırabilirler.

İstanbul’da görüşmek üzere!

Sevgiler, --Mehman (gürleşme) 08:21, 2 iýul 2023 (UTC)[jogap ber]

Baş sahypanyň dizaýnyny üýtgetmek we makalalar üçin täze statuslary girizmek[çeşmäni düzet]

Türkmen Wikipediýa baş sahypasynyň dizaýnyny Uzwiki dizaýnyna täzelemegi maslahat berýärin. Şeýle hem, Türkmen Wikipediýa makalalary üçin aşakdaky täze statusy girizmek möhümdir: 1. Gowy makala. Bu ýerde aktiwistleriň pikirlerine garaşaryn. Laziz Baxtiyorov (gürleşme) 13:50, 19 awgust 2023 (UTC)[jogap ber]

@Laziz Baxtiyorov Salam. Pikirleriňize goşulýaryn we goldaýaryn men şablon kodlamalaryny bilemok elimden geldiginden TkWiki Baş sahypanyň dizaýnyny täzeläpdim eger ýalňyşlyklar bar bolsa kömek etmegiňizi haýyş edýärin.
Teklip üçin minnetdar. Sag Boluň! Allanur Talk? 17:43, 3 sentýabr 2023 (UTC)[jogap ber]

Pinging admins for this @Allanur77 and Styyx:

Good day, I've begun to depreciate the use of Template:Babel as the local templates are unmaintained and are similar to the ones used by the Babel extension. As raised by a member of the Wikimedia community on my talk page on Meta-Wiki. Some background information of the swap of templates to the extension, the extension was introduced back in 2011 and have been receiving constant improvements and are maintained as a whole throughout the Wikimedia world. The use of templates, although still supported, are depreciated as they are left unmaintained and translations may not be accurate in whatever language it represents. I've replaced the use of the templates to the extension locally and there are a few more redundant categories & templates left to delete.

As mentioned by NickK, <pronoun> is asking whether the creation of respective subcategories (User en is split into User en-1, User en-2, ..., User en-N) are useful and should they be created.

I can help to configure the extension locally if the community decides that the further subcategories are needed.

Regards, Minorax (gürleşme) 04:22, 21 fewral 2024 (UTC)[jogap ber]

Jemlemegiň statusyny kesgitlemek barada[çeşmäni düzet]

Hemmelere salam, dostlar! Turkmen Wikipediýasy ösdigiçe köp işjeň ulanyjy meýletinçi hökmünde goşulýar. Elbetde, bu ensiklopedik däl sahypalaryň döredilmegine hem sebäp bolýar. Şeýle ýagdaýlaryň öňüni almak üçin: Gereksiz sahypalary ýok etmek we çekişmelerde bitarap netije çykarmak üçin Dolandyryjylara kömek etmek isleýän ulanyjylary ýeňilleşdirmek üçin Jemlemegiň (- RuWikida — Подводящие итоги) statusyny hödürlesek (tehniki baýdak goşuň). Bu hakda gymmatly pikirleriňizi bermegiňizi haýyş edýärin. Sylag bilen, - Umarxon III (gürleşme) 10:50, 2 maý 2024 (UTC).[jogap ber]