Ulanyjy çekişme:Mr.pahyr

Page contents not supported in other languages.
Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Hoş geldiňiz!
Wikipediýa: erkin ensiklopediýa hoş geldiňiz, Mr.pahyr!

Salam, indi siz Türkmençe Wikipediýada. Goşant goşmakçy bolsaňyz ilki bilen ýörelgeler bilen tanyşmak ündelýär. Wikipediýada özgerişlik geçirip bilersiňiz.

Eger Wikipediýany öwrenmek isleýän bolsaňyz Ýardam sahypasyna serediň.


Türkmençe Wikipediýany ösdüreliň. --~~~~


--Rufet Turkmen (talk) 21:13, 23 aprel 2018 (UTC)Reply[jogap ber]

Maslahata çakylyk[çeşmäni düzet]

https://tk.wikipedia.org/wiki/%C3%87eki%C5%9Fme:%C3%87a%C3%BDhana#T%C3%BCrkmen%C3%A7e_wikipedia_gyssagly_gerekli_men%C3%BDulary_maslahatla%C5%9Faly%C5%88 Geliň, Türkmençe wikipediany ösdürmek üçin zerur ädimleri maslahatlaşalyň. Hormatlamak bilen, --Ruhubelent (talk) 02:44, 22 iýul 2018 (UTC)Reply[jogap ber]

Ýardamyňyz gerek[çeşmäni düzet]

Mr.pahyr, Siz Wikipediýa ulanmakda gaty ussat birine meňzeýärsiňiz. Döreden syýasy partiýalar ýaly çylşyrymly şablonyňyz muňa güwä geçýär. Çakylyk eden maslahatyma gelseňizle, siziň kömegiňiz gerek.Türkmençe wikipediýa aýratyn zerrur bolan funksiýalary we şablonlary maslahatlaşalyň, siz döretseňiz? Men gowy bilmeýän beýle zatlar döretmegi. --Ruhubelent (talk) 12:43, 22 iýul 2018 (UTC)Reply[jogap ber]

citation needed Türkmençesini döredip biljekmisiňiz?[çeşmäni düzet]

Men döretjek boldum, başarmadym. Iňlisçe wikipediýadan bilýänsiňizä? Makalanyň belli bir sözleminiň soňuna ýerleşdirilýär, sitata gerekli diýip durýar. Bize hem şeýle bir bellik gerek. Sözlemiň soňunda salgylanma nomeri ýaly bolup dursa gowy bolardy.

+ Eger kyn görmeseňiz edil şo formatda "şahsy terjime" sitata şeklini hem döredeli. Şo şahsy terjime funksiýasy goýulan makalanyň depesine göni "Şablon:Şahsy terjime" şablony ýerleşdirilsin. Minnetdar. --Ruhubelent (talk) 08:54, 23 iýul 2018 (UTC)Reply[jogap ber]

Ruhubelent bagyşla sözleme gowy düşünmedim öýdýärin. Seniň isleýän zadyň iňlisleriň en:Template:Citation_needed türkmençe görnüşimi? --Mr.pahyr (talk)
Hawa, şo şablonyň Türkmençesi zerur diýdim.
Ondan daşary ikinji teklibim şu: 1. Edil şo şablon ýaly ulanylýan emma "şahsy terjime" diýip durýan bir funskiýa döretsek we 2) şol sitata gerekli formatdaky "şahsy terjime" yşaraty goýlan makalalaryň depesine göni awtomatiki usulda "Şablon:Şahsy terjime" şablony ýerleşdirilse diýýän. Nähili görýäňiz? --Ruhubelent (talk) 14:11, 25 iýul 2018 (UTC)Reply[jogap ber]
  • Men ýörelgeleri terjime edip ýörün iňlisçeden, bir seredip görüň Mr.pahyr. öz jemgyýetimiz bolup döredeli diýsek ýeterlik agza ýok. Türkmençe wikipediýa üçin öçürilmeli ýa ekstra goşulmaly ýörelge ýa kada bolsa şoňa görä maslahatlaşarys, başga agzalar gelse olaram goşular. Rufet kän bir Türkmençe bilenok öýdýän ýöne şonda-da oňa-da çakylyk etdim. Wikipediýa:Ýörelgeler sahypasynda şuwagt taýynlaýanlarym. 4-si ulanyşa ýetjek derejede taýyn --Ruhubelent (talk) 17:39, 25 iýul 2018 (UTC)Reply[jogap ber]

Sopranoman sahypasy[çeşmäni düzet]

Sopranoman sahypa barada maglumaty yazayyn doredilendigini.. Satuw pully mesele amala aşyrylyp maglumat yerlesdirilendigi barada informasiya bar..


Galantm Pul bilen maglumat yükleyan yok men Şol Sopranoman Sahypasyny döreden Şahsy Sahypamy özüm açdym eger jikme jik problemasy bar bolsa aydyn men düzedeyin