Wikipediýa:Saýlanan makalalar

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search
Baş sahypa saýlawlary
Bu sahypa, baş sahypa ýerleşdiriljek surat we makalalar üçin teklip we saýlaw sahypasydyr.
Bu bölüme görkezme gatmaň, oňa derek görkezmeleri okaň. Täze görkezme girizilmelidir öýtseňiz ilki çekişme sahypasynda beýan ediň.
  • Baş sahypa teklip bermek isleseňiz "=== "Teklip maglumatlary" ===" bilen bu sahypada täze bölüm açyň, bölüm adyna teklip senesi; teklip edilýän makala/suratyň ady we baş sahypa niýetlenilýän senesini ýazyň. Bölüm mazmunyna näme sebäpden siziň teklibiňize ses bermegimiz ýegdigini beýan ediň.
  • Ozal bar bolan tekliplere goldaw bermek üçin [[Faýl:Symbol support vote.png|20px|Goldaýaryn]] ýazmak bilen ses beriň. Bu ýerdäkini nusgalap ýapyşdyrmak hem ýetikdir.
  • Ozal bar bolan tekliplere garşy ses bermek üçin [[Faýl:Symbol oppose vote.png|20px|Garşy]] ýazmak bilen ses beriň. Bu ýerdäkini nusgalap ýapyşdyrmak hem ýetikdir.
  • Bar bolan teklipleri üýtgetmäň ýa-da öçürmäň. Wagty gelende administratorlar bulary arhiwlär.
  • Bu sahypany Garalama hökmünde ulanmaň. IP salgyňyz ýatda saklanýandygyny we dereksiz özgerişlere dowam etmegiňiz ýagdaýynda IP adresiňiz bloklanjakdygyny unutmaň.
  • Tekliplere goldaw sany garşylyk sanyndan artyk bolsa o teklip baş sahypa ýerleşdiriler. Eger teklibe hiç hili ses berilmedik (garşy ýa-da goldaw) ýagdaýynda hem o teklip baş sahypa ýerleşdiriler. Şol bir hepde üçin birnäçe teklip baş sahypa çykyp biljek bolsa adminler olary nobat bilen baş sahypa ýerleşdirer.

Surat teklipleri[edit source]

13/08 - 19/08 Hiroşimanyň suraty[edit source]

Sebäp: Hiroşima we nagasaki şäherlerine atom bomba oklanan hepdesinde biz şuwagt. --Habarlaş (talk) 23:50, 9 awgust 2018 (UTC)

Makala teklipleri[edit source]

13/08/18 - 19/08/18 Amangül Berdiýewa[edit source]

Teklip edilýän makala: Amangül Berdiýewa

Sebäp: Wikipediýada tarapgöýlük döretmeli däl, bu makala Türkmenistanlylara tarapgöýlük ýaly görünýän hem bolsa Türkmen okyjylary aktiwlige höweslendirip biljek makala bolar diýip pikir edýärin. Şu sebäpden baş sahypa goýulmagyny teklip edýärin --Habarlaş (talk) 01:03, 10 awgust 2018 (UTC)