Mazmuna geçiň

Wikipediýa:Saýlanan makalalar

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Baş sahypa saýlawlary
Bu sahypa, baş sahypa ýerleşdiriljek surat we makalalar üçin teklip we saýlaw sahypasydyr.
Bu bölüme görkezme gatmaň, oňa derek görkezmeleri okaň. Täze görkezme girizilmelidir öýtseňiz ilki çekişme sahypasynda beýan ediň.
 • Baş sahypa teklip bermek isleseňiz "=== "Teklip maglumatlary" ===" bilen bu sahypada täze bölüm açyň, bölüm adyna teklip senesi; teklip edilýän makala/suratyň ady we baş sahypa niýetlenilýän senesini ýazyň. Bölüm mazmunyna näme sebäpden siziň teklibiňize ses bermegimiz ýegdigini beýan ediň.
 • Ozal bar bolan tekliplere goldaw bermek üçin [[Faýl:Symbol support vote.png|20px|Goldaýaryn]] ýazmak bilen ses beriň. Bu ýerdäkini nusgalap ýapyşdyrmak hem ýetikdir.
 • Ozal bar bolan tekliplere garşy ses bermek üçin [[Faýl:Symbol oppose vote.png|20px|Garşy]] ýazmak bilen ses beriň. Bu ýerdäkini nusgalap ýapyşdyrmak hem ýetikdir.
 • Bar bolan teklipleri üýtgetmäň ýa-da öçürmäň. Wagty gelende administratorlar bulary arhiwlär.
 • Bu sahypany Garalama hökmünde ulanmaň. IP salgyňyz ýatda saklanýandygyny we dereksiz özgerişlere dowam etmegiňiz ýagdaýynda IP adresiňiz bloklanjakdygyny unutmaň.
 • Tekliplere goldaw sany garşylyk sanyndan artyk bolsa o teklip baş sahypa ýerleşdiriler. Eger teklibe hiç hili ses berilmedik (garşy ýa-da goldaw) ýagdaýynda hem o teklip baş sahypa ýerleşdiriler. Şol bir hepde üçin birnäçe teklip baş sahypa çykyp biljek bolsa adminler olary nobat bilen baş sahypa ýerleşdirer.

Wikipediýadaky makalalaryň arasynda iň gowularyna saýlanan makalanyň ady berilýär. Ýöne iň gowy makalalary nädip kesgitläp bilersiňiz? Aşakdaky ölçegler ulanylýar:

Gowy ýazylan, hemmetaraplaýyn, ygtybarly, bitarap we yzygiderli.

 1. "Gowy ýazylan" - tekst gowy gurluşly we okamak aňsat.
 2. "Giňişleýin" - makalanyň mowzugy köp nukdaýnazardan giňişleýin öz içine alýar.
 3. "Ygtybarly" - makaladaky talaplar degişli ygtybarly çeşmeler tarapyndan berilýär .
 4. "Bitarap" - makala hiç hili pikiri goldamaýar, diňe olary suratlandyrýar (ser . Bitarap nukdaýnazary ).
 5. "Kesgitlenen" - makala dowamly redaksiýa söweşlerine sebäp bolmady . Kadadan çykma: wandalizmi aýyrmak we köne maglumat täzelenmeleri.

Surat teklipleri

[çeşmäni düzet]

23/05 - 24/05 23-nji maý Dünýä Pyşbaga Günine degişli surat

[çeşmäni düzet]

Sebäp: 23-nji maý Dünýä Pyşbaga Güni. --1davuthabarlaş 17:18, 20 maý 2019 (UTC)[jogap ber]

18/05 - 19/05 Omar Haýýamyň suraty

[çeşmäni düzet]

Sebäp: Şu gün Omar Haýýamyň 971-nji doglan güni. --1davuthabarlaş 11:48, 18 maý 2019 (UTC)[jogap ber]

@1davut:,  Berjaý edildi Hormatlamak bilen, --Ruhubelenthabarlaş 17:53, 18 maý 2019 (UTC)[jogap ber]

Makala teklipleri

[çeşmäni düzet]

20/05 - 21/05 Metrologiýa makalasy

[çeşmäni düzet]

Sebäp: 20-nji maý "Dünýä Metrologiýa güni." --1davuthabarlaş 05:19, 20 maý 2019 (UTC)[jogap ber]

Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti barada makala. Makala ses beriň. Asadbek Botirqulov (talk) 15:20, 31 awgust 2020 (UTC)[jogap ber]

 1.  Goldaýaryn Muhammetnyýaz (talk) 19:14, 31 awgust 2020 (UTC)[jogap ber]
 2.  Goldaýaryn Asadbek Botirqulov (talk) 06:36, 1 sentýabr 2020 (UTC)[jogap ber]

Täze bir baş sahypa makalasy we çingiz hany ýatlamak üçin.--TayfunEt. (talk) 12:30, 3 aprel 2022 (UTC)[jogap ber]

30/05/2022 Türkmenistan makalasy

[çeşmäni düzet]

Sebäp: Wikipediýa Türkmenistan Türkmençe Wikipediýa ses beriň! Makala ses beriň. Ulanyjy:BilimNişancısı (talk) 22:05, 30 maý 2022(UTC)

 1. Goldaýaryn