Mazmuna geçiň

Wikipediýa:WikiTaslama Türkiýe

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
VikiProje Türkiye

WikiTaslama Türkiýe — Hemmäňize hoş geldiňiz! Bu, Türkiýe bilen baglanyşykly makalalary gowulandyrmagy maksat edinýän topar. Bu sahypa we onuň kiçi sahypalarynda bu amalda kömek etmek üçin teklipler we gurallar bar. Türkiýe bilen baglanyşykly makalalaryň mazmunyny we hilini ýokarlandyrmak baradaky tagallalarymyza goşulmagyňyzy haýyş edýäris.

Baş Sahypa Gatnaşyjylar Makalalar Ara-alyp maslahatlaşmak

Ulanyş gerimi

“WikiProject Turkey” -iň esasy maksady, Türkiýe bilen baglanyşykly makalalary giňeltmek we tertiplemek. Munuň bilen baglanyşykly ähli makalalar bar: Türkleriň taryhy, Türkiýe Respublikasynyň taryhy, Osman imperiýasynyň taryhy, Türkleriň Merkezi Aziýa çenli taryhy, aýratyn bir şahsyýet hökmünde taryhy 2000 ýyl uzalýan "Türk halklarynyň taryhy". Türkiýe bilen biri-biri bilen çalşylýan Anadolynyň taryhy, Türkiýe Respublikasy we ondan öňki döwlet Osman imperiýasy, Häzirki zaman türk halky, şol sanda diasporasy we iň giň manyda medeniýeti.

Maksatlar

  • Türkiýe bilen baglanyşykly makalalaryň hilini we mukdaryny ýokarlandyrmak;
  • Türkiýäniň we onuň taryhynyň, türk halkynyň we türk medeniýetiniň ähli taraplarynyň Wikipediýada bardygyny kepillendirmek üçin döredilmeli makalalara başlamak bilen,
  • Bar bolan makalalary has gowulaşdyrmak bilen (ilki bilen Gowy makala, soň bolsa aýratyn makala statusyna), has ensiklopedik we has ýokary hilli bolar ýaly.
  • Türkiýäniň taryh bilen baglanyşykly makalalarynyň, şol sanda Osman imperiýasyna / Anadoly beyliklerine degişli makalalaryň hilini we mukdaryny ýokarlandyrmak,
  • Türkiýe bilen baglanyşykly mowzuklaryň degişli makalalaryň çekişme sahypalaryna Şablon:WPTR şablonyny goşup, taslama ünsi çekendigine göz ýetiriň.