Şablon:Bilýärdiňizmi

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
  • Kamboja baýdagy, binanyň şekili bolan ýeke-täk ýurt baýdagydyr. Angkor Wat Hinduizm toplumy 1948-nji ýyldan bäri ulanylýan baýdakda şekillendirilýär.

  • Täze Zelandiýa dünýäde ilkinji bolup aýal-gyzlara ses bermek hukugyny berdi. 1893-nji ýylda kabul edilen kanuna laýyklykda aýallaryň ses bermek hukugy we jyns meselelerinde deňlik syýasaty resmi taýdan ykrar edildi.
  • Täze Zelandiýa 1642-nji ýylda Gollandiýaly deňizçi Abel Tasman tarapyndan tapyldy. Toparyň birnäçe agzasy ýurduň ýerli Maori ilaty tarapyndan öldürilenden soň adany terk etdi.

  • Koreýa ýarym adasyny iki bölege bölýän Demirgazyk Koreýa bilen Günorta Koreýanyň arasyndaky uzynlygy 250 km we ini 4 km bolan serhet liniýasyna Koreýanyň ýaragsyzlandyryş zolagy diýilýär.
  • Günorta Koreýada adamyň adyny gyzyl ruçka ýa-da gyzyl galam bilen ýazmak ýigrenilýär. Ýazylan bolsa, bu adama erbet bir zadyň boljakdygyny ýa-da öljekdigini görkezýän yrym bar.
  • Günorta Koreýada erkekler üçin harby gulluk hökmany. 21-28 ýaş aralygyndaky ýurduň raýatlary azyndan 21-24 aý dowam edýän harby gulluga gatnaşýar we gaçmak synanyşyklary agyr jezalandyrylýar.