Wikipediýa:Makala sargytlary

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search
Makala sargytlary
Bu sahypa okyjylaryň gözleýän emma Türkmençe Wikipediýada tapylmaýan makalalaryny sargamasy üçindir. Eger siziň hem döredilmegini isleýän sahypaňyz bar bolsa degişli kategoriýaň aşagynda bildiriň ýa-da isleseňiz özüňiz döretmäge başlaň. Sargydyňyzy sargamazdan ozal görkezmeleri okaň.
Bu bölüme görkezme gatmaň, oňa derek görkezmeleri okaň. Täze görkezme girizilmelidir öýtseňiz ilki çekişme sahypasynda beýan ediň.
  • Gözleýän maglumatyňyz başga bir at bilen Wikipediýada bar bolmagy mümkin. Munuň üçin ekranyňyzyň sag ýokary burçyndaky gözleg panelinden gözlegiňiz bilen bagly sözleri agtaryň.
  • Sargamakçy makalaňyzy sargamazdan ozal bu sahypany gözden geçiriň sargamakçy makalaňyz eýýäm sargalanmy ýä däldigini görmek üçin.
  • Soragyňyza jogap berilmegini däl, ensiklopediýada bar bolmaly maglumat sargamagyňyzy towakga edýäris.
  • Bar bolan makalalary üýtgetmäň ýa-da öçürmäň.
  • Bu sahypany Garalama hökmünde ulanmaň. IP salgyňyz ýatda saklanýandygyny we dereksiz özgerişlere dowam etmegiňiz ýagdaýynda IP adresiňiz bloklanjakdygyny unutmaň.
  • Wikipediýa jemgyýet tarapyndan ortak ýöredilýän ensiklopediýadyr, sargytlaryňyzyň üpjün edilmegi uzak wagt alyp biljekdigini unutmaň, sargydyňyza jogap berjekler meýletin ýazyjylardyr, sargydyňyza jogap berilmegi meýletin Wikipediýaçylara baglydyr.

Kategoriýalara görä sargytlar[çeşmäni düzet]

Gözleýän makalaňyz haýsy ugurda bolsa şol ugruň aşagyna sargaň. Eger degişli ugur ýok bolsa çekişme sahypasynda ugry beýan ediň.

Bilim[çeşmäni düzet]

Fizika[çeşmäni düzet]

Podşipnik - Rusçasy, Iňlisçesi, Türkçesi. --Ruhubelenthabarlaş 14:00, 2 maý 2019 (UTC)

Dinler[çeşmäni düzet]

Geografiýa[çeşmäni düzet]

Pelsepe[çeşmäni düzet]

Senagat[çeşmäni düzet]

Sport[çeşmäni düzet]

Taryh[çeşmäni düzet]

Tehnologiýa[çeşmäni düzet]

Ykdysadyýet[çeşmäni düzet]

Şahsyýetler[çeşmäni düzet]

Web-Saytlar[çeşmäni düzet]