Çekişme:Baş Sahypa

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search
Duýduryş Duýduryş
Bu çekişme sahypasy diňe "Baş sahypa" baradadyr. Başga temalardaky sowallaryňyzy Çaýhanada beýan ediň.
Arhiw

Can someone pls import Template:Infobox person to this wiki?.Akhiljaxxn (talk) 08:15, 28 fewral 2018 (UTC)

Baş sahypa Sargama funksiýasy girizeliň[edit source]

Okyjylar gözleýän emma Wikipediýada tapylmaýan makalasyny sargap bilmegi üçin baş sahypa funksiýa ýerleşdireliň. Men muňa degişli sahypa açdym: Wikipediýa:Makala sargytlary.

"Başga dildäki wikilerden Islän makalaňyzy terjime ediň!" diýýän paneliň ýanyndan ýa-da "Döredilmegini sargaň" ýaly düwme arkaly şu sahypa gönükdirilmegini teklip edýärin. Wikipedýia jemagatyna teklibim bu, kabul ýa-da ret edilmegine görä bu reformany amala aşyralyň. --Ruhubelent (talk) 12:40, 22 iýul 2018 (UTC)

Baş sahypa Türkmençe wikipediýa zerur gerekli makalalary ýerleşdireliň[edit source]

Rufet Turkmen, "Gel taslama goşul" diýen ýeriň ýanyna täze taslama açalyň. O ýerik häzirki aktiw agzalar bolup geňeşip zerur gerek makalalary beýan edeliň. Meniň teklibim: Türkmenistana degişli makalalary oňa ýazmalyň, ol WikiTaslama Türkmenistana ýazylsyn. Täze taslamamyza gaýry-Türkmenistan makalalary goýalyň. Bu taslama hem okyjylary höweslendirip biler. ÝOgsada, Türkmençe wikipediýa statistikalaryna seretmek isleýän, her gün näçe zyýaratçy alýas? --Ruhubelent (talk) 08:15, 24 iýul 2018 (UTC)

Ruhubelent olur.--Rufet Turkmen (talk) 10:48, 24 iýul 2018 (UTC)
Türkçe bilmeýän Türkmen ulanyjylar we okyjylar hem gürrüňlerimize düşünip bilmegi üçin Türkmençe ýazyşaly, hormatly Rufet Turkmen. (Türkçe bilmeyen kullanıcıların da dialogumuzu anlayabilmesi için Türkmence yazışalım.) --Ruhubelent (talk) 10:55, 24 iýul 2018 (UTC)

Maslahat: "Baş sahypa başy"na aktiwiteler ýerleşdireliň[edit source]

  1. Baş sahypada Gel taslama goşul we ş.m. ýerlerden Mazmuny kysmyny aýryp oňa derek "Öçürme çekişmeleri" ýerleşdireliň. Gelen zyýaratçylar belki gatnaşarlar öçürilmeli maslahatlara, garaýyş bildirerler.
  2. Her ugurdan bezegli we özüne çekiji taslamalar döredeliň, küşt, ykdysadyýet, edebiýat, futbol, taryh we ş.m. "Gel taslama goşul" çelgisi taslamalar sanawyna eltsin zyýaratçyny. Gelenler belki gyzyklanýan ugrundan taslama goşular.
  3. "Baş sahypa saýlawy" atly täze sahypa açalyň. Baş sahypa ýerleşdiriljek surat we makala ulanyjylar we zyýaratçylar tarapyndan teklip edilsin we olar karar bersin, hepdede 1 gezek we ş.m. çalşaly baş sahypa makalasy we suratyny. Ulanyjylaryň we zyýaratçylaryň kararyna görä saýlalyň baş sahypa näme çykjakdygyny. Islendik ulanyjy (şol sanda adminler hem) ses berip biler, her kimiň sesi 1 ses hasaplanar aktiwligine we goşandyna seretmezden. Bu hem gatnaşyga höwes döredip biler.

Häzirlikçe meniň tekliplerim şular, näme diýýäňiz hormatlu Wikipediýaçylar. --Ruhubelent (talk) 22:12, 8 awgust 2018 (UTC)