Mazmuna geçiň

Wikipediýa:Administratorlar

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Administratorlar, Wikipediýanyň işlemegi üçin zerur bolan käbir funksiýalara girip bilýän ulanyjylara berlen at. Bu meseleler ýa-da funksiýalar, sahypany pozmak ýa-da öçürilen sahypany yzyna getirmek, sahypalary wagtlaýyn goramak we üýtgetmesini togtatmak, ýa-da goragy aýyrmak we täzeden üýtgeşmelere ýol açmak, hasaba alnan ulanyjynyň ýa-da IP adresiniň girişini blokirlemek ýa-da girmäge rugsat bermek ýaly jemlenip bilner. Ýene-de Wikipediýada tejribe, iň bolmanda bir ýa-da iki aýlap Wikipediýa täsirli we yzygiderli goşant goşan, Wikipediýa syýasatlaryny ykrar edýän, şol syýasatlary durmuşa geçirýän we jemgyýetiň ynamyny gazanan Wikipediýalylara, saklanylandan soň kazy wezipesini bermekden ybaratdyr. amaly ara alyp maslahatlaşmak. Degişli funksiýalar belli bir möhlet bilen berilmese-de, ulanyjy öz islegine görä ýa-da Meta-da durmuşa geçirilýän global syýasata laýyklykda 2 ýyldan köp goşant goşmasa, ýatyrylyp bilner.

Adminstratorlar Haçandan bäri Adminstrator Gutarýan möhleti Işjeňlilik
1 Styyx 21-noýabr 2021-ýyl 26-awgust 2025-ýyl
IŞJEŇ
2 Allanur77 6-sentýabr 2022-ýyl 7-iýun 2024-ýyl
IŞJEŇ
3 Umarxon III 16-maý 2024-ýyl 16-awgust 2024-ýyl
IŞJEŇ