Mazmuna geçiň

Günä

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Günä - (arap. إِثْم‎‎ — ism). Günä uly we kiçi görnüşde bolýar. Günä şeýtany razy edilenligi üçin ýazylýar. Şeýlelik bilen Allanyň närazylygnada sebäp bolýar. Bu bolsa Alla garşy çykmak diýmek, eger-de günä bilgeşleýin edilen ýagdaýynda ("günä edip soň toba ederin" - diýýänleri şeýtan aldaýar). Şeýdip şeýtan adamy kynçylyga salýar (haýyr işden alyp galýar we günä işledýär, soň oňa günäsiz hala gelmek kyn düşer).

Toba edilmese o dünýäde bagyşlanmaýan günäler:


118. Alla ony (şeýtany) näletledi. Ol bolsa: «Kasam bolsun! Men Seniň bendeleriňden belli bir nesibe edinerin (özüme tabyn edinerin).
119. Men olary hökman azaşdyraryn, olary ham-hyýallar bilen güýmärin. Olara dowarlarynyň gulaklaryny ýarmagy (deşmegi) emir ederin, (olar hem) Allahyň ýaradan (şekilini) üýtgedirler» diýdi. Kim Allahyň ýerine şeýtany dost tutunsa, elbetde, äşgär zyýana duçar bolandyr.
120. (Şeýtan) olara diňe (boş) wada berer, ham-hyýallar bilen güýmär. (Aslynda) şeýtan olara aldawdan başga zat wada bermez.
121. Ine, olaryň barjak ýeri dowzahdyr we ondan (halas bolmak üçin) gaçara ýer tapmazlar.

Kuran: sura №4.


Yslamda uly günälere mysal: Remezan aýynda sebäpsiz oraza tutmazlyk, Alla şirk goşmak, öýde ýa-da howlyda janly zadyň suratyny ýa-da heýkeli goýmak, wagty boş geçirmek (haýyrsyz, sebäpsiz boş), enäň-ataň diýenini etmezlik, günä işi gurnamak, zekat tölemezlik (eger nisab derejede bolmasa), aluw-satuwda aldaw, ýalan kasam bermek, ene-ata we ýakyn garyndaşlaryň bilen araňy üzmek, sebäpsiz namazy goýbermek (okamazlyk), islam goragy üçin söweşilýän döwürde uruşdan gaçmak, göterim; prosent (süýthorlyk), jadygöýlik bilen meşgullanmak, aldaw; ýalan, jalaýlyk; pul sowrujylyk; biderek harç edijilik; bisarpalyk we şuňa meňzeşler.

76 sany uly günäler

[düzet | çeşmäni düzet]
 1. Allaha birini ýa-da bir zady deňemek (şirk)
 2. Haksyz ýere adam öldürmek
 3. Jadygöýlik (sihr)
 4. Ybadata geleñsiz bolmak
 5. Zekat tölemekden boýun gaçyrmak (nisab bolmasa)
 6. Ene-atañ diýenini etmezlik (eger günäli zady buýrmasa)
 7. Süýthorlyk etmeklik
 8. Ýetimiň emlägini almak
 9. Hadys oýlap tapmak
 10. Sebäpsiz agyz beklemezlik
 11. Uruş meýdanyndan gaçmak (gaçgaklyk)
 12. Zyna, ahlaksyzlyk
 13. Halky aldaw we zalymlyk bilen dolandyrmak
 14. Spirtli içgileri içmek
 15. Ulumsylyk, gopbamlyk, tekepbirlik
 16. Ýalan şaýatlyk
 17. Gomoseksualizm
 18. Dogruçyl zenana töhmet atmak
 19. Oljalary, halk gaznasynyň baýlygyny we sadakalary bikanun ulanmak
 20. Kesekiniň mülküni(zadyny) eýelemek
 21. Ogurlyk
 22. Talaňçylyk
 23. Ýalandan ant içmek
 24. Ýalan
 25. Öz janyňa kast etmeklik
 26. Sud çözgüdinde wyždansyzlyk
 27. Aýalyň, gyzyň we şuňa meňzeşleriň özlerini ýaramaz (ýeňil) alyp barmagyna ýol bermek
 28. Zenanyň erkeklere meňzemegi, erkegiň zenanlara meňzemegi
 29. Galp toý
 30. Gan, maslyk we doňuz iýmek
 31. Peşewe seresapsyz bolmak
 32. Dinsiziň salgyt ýygnamagy
 33. Ikiýüzlülik
 34. Dönüklik
 35. Din ylmyny bu dünýä üçin öwrenmek we olary bu dünýä üçin ýaşyrmak
 36. Edilen ýagşylyga nägile bolmak
 37. Takdyry inkär etmek
 38. Başgalaryň syryny açmak
 39. Nälet
 40. Mukmin patşanyñ permanyna boýun egmezlik
 41. Bilgiçleriň we öňünden bilijileriň sözüne ynanmak
 42. Zenanyň äriniň diýenini etmezligi (eger günä buýrmasa)
 43. Garyndaşlar bilen gatnaşygy kesmek
 44. Janly zadyň suratyny çekmek
 45. Gybat
 46. Ölene (uly) ses edip aglamak
 47. Nesildäki adamyň gybatyny etmek
 48. Göwne degmek we kiçeltmek
 49. Musulmana ýarag çenemek we imansyz diýip aýyplamak
 50. Musulmana dil we zelel ýetirmek
 51. Dindarlara zyýan ýetirmek
 52. Ýaragy göz üçin uzaltmak (kelpeňlik)
 53. Erkekleriň ýüpek geýinmegi we altyn dakynmagy
 54. Guluň gaçmagy
 55. Alla üçin soýulmadyk gurban mal
 56. Ýer (mellek) meýdanyň araçägini aňladýan belligi üýtgetmek, çalyşmak
 57. Pygamberiň sahabalaryna dil ýetirmek
 58. Ansarlara dil ýetirmek
 59. Günä we gadagan zatlara çagyrmak
 60. Ýasama saç dakynmak we taturowka etdirmek(etmek)
 61. Musulmana ýarag çenemek
 62. Öz kakaň däl adamy kaka diýip hasap etmek
 63. Erbet zady guman etmek
 64. Iýip içmek üçin altyn we kümüş gap-gaçlary ulanmak
 65. Jedel
 66. Guly urmak, ezýet bermek we biçmek
 67. Kem ölçemek
 68. Allahyň gazabyndan özüňi aman bilmek
 69. Alladan umydyňy üzmek
 70. Berlen haýryň gadyryny bilmezlik
 71. Suw köp bolup, ony adamlara bermekden ýüz döndürmek
 72. Haýwana tagma basmak
 73. Humarly oýunlar
 74. Mesjid Haramda günä etmek
 75. Sebäpsiz ýere Juma namazdan galmak we ony ýeke bolup okamak
 76. Musulmanlara garşy içaly bolmak we ýaşryn olaryň syryny ýaýmak


Göz, gulak, dil, el, aýak, garyn we jyns organ. Bular islamda günä (sebäp) edip biljek beden agzalary(organlary).

Akyda-da günä

[düzet | çeşmäni düzet]


Ýürekde günä

[düzet | çeşmäni düzet]
 • Allahy ýatlamazlyk.
 • Alladan gorkmazlyk (Alladan başga zatdan gorksaň Alladan gorkdygyň bolmaýar).
 • Ýaman niýet.
 • Gaty ýüreklilik.
 • Gahar-gazap.
 • Närazylyk.
 • Nebisli bolmak (nebsiň diýenini etmek gara ýürekli bolmagyň nyşany).


Bedende günä

[düzet | çeşmäni düzet]
 • Bedeniňe surat çekmek (iňl. tattoo).
 • Çapak çalmak.
 • Oýun oýnamak.
 • Erkek bolup zenana meňzemek (we zenan bolup erkege meňzemek).
 • Bedeniňi üýtgetmek (gaşy ütmek (çyzmak), ýüzüň tüýüni ütmek (ütdürmek), zenanlaryň saçlaryny gyrkmagy (hiç bir zenanyň saçyny gyrkmaly däl, hat-da ujybsyz hem bolsa, sebäbi garşydaş jynsa meňzemek haram), dyrnak dakynmak, dyrnagy reňklemek, dodagy reňklemek, dodagy çişirmek, ýanbaşy çişirmek, göwsi çişirmek (göwreli we semiz oňa degişli däl, sebäbi olarda bu tebigy, ýöne olar hem göwräňi bildirmez ýaly eşik geýmeli), dyrnak ösdürmek, pudr we şonuň ýaly zatlary çalynmak, kirpigi çyzmak, [saça boýan etmek bolýar, ýöne şu wagtky himiki boýaglara boýamak gadagandyr, we gara boýag bolmaly däl, garrylar öz çal şaçy üçin boýamaly däl, eger tebigy önümlerden ýasalan zyýansyz boýag bolsa bor, emma häzirki günde boýaglar himiki düzüme eýe bolansoň, käbir ýurtlarda boýag edilen soň (boýagdan 20 minut soň) ölüm bolandygy hakda kän habar (gadagan bolmagy üçin) muňa mysaldyr.[1] Yslamda özüňi öldürmek haramdyr, başga birini hukuksyz öldürmek has hem erbetdir], bedeniňe metal geçirip, ildirip, sokup goýmak, diş goýdurmak we şuňa meňzeş zatlary etmek).
 • Erkekleriň altyn dakynmagy we ýüpek (mata) geýinmegi.

Gözde günä

[düzet | çeşmäni düzet]
 • Şöwhetli serediş (diňe nikada duran kişiňe seretmekde hiç günä ýok)
 • Awrat ýerlere seretmek.
 • Adama ýigrenji seretmek.
 • Başga öýe, ammara, howla we şuňa meňzeşlere ogryn garama (gizlin äňetme, jyklama).

Gulakda günä

[düzet | çeşmäni düzet]
 • Gybat diňlemek (edil gybat eden ýaly günä bolýar).
 • Eştmesi gadagan edilen zatlary diňlemek.


Dilde günä

[düzet | çeşmäni düzet]
 • Gybat.
 • Gargamak, näletlemek, paýyş söz aýtmak.
 • Ýalan.
 • Ölen adama (uly) ses edip aglamak.
 • Ýalan şaýatlyk we ýalan kasam.
 • Içigaralyk, başganyň gynanjyna begenmeklik (şamata).
 • Kemsidiji gülki (suhriýa).
 • Gyjalat (mann).
 • Lakgylyk, ýaňralyk, boş sözlülik (lägu).
Zyhar
Erkegiň öz aýalyna: "Sen meniň ejem ýaly...'" diýip, öz aýalyny eje ýaly hasaplap onuň bilen jyns gatnaşygy kesmek. Beýle etmek düýbinden ýalňyş.
Paýyş sözlülik (bäzäg)
Bäzä’ - (arap. بَذَاء‎‎‎ | gödek söz; aýp söz; paýyş söz, haýasyz; utançsyz; binamys, paýyş sözlülik; hana sözlülik; agzy hapalyk) ahlaksyz gürrüňler.


Hana sözlülik (namima)
Nämimä - (arap. نَمِيمَة‎‎‎ | töhmet, gybat)

tersleşdirmek (arasyny bozmak), sögüşdirmek üçin bir adamdan başga bir adama iberilýän söz, gybat. Nämimä (gybat) bolmagy üçin bir adam barada çyn aýtmak hem ýeterlikdir.

Ýalan
Ifk (arap. إفك‎‎) - adama edilýän (edilen) töhmet. Töhmet uly günä bolansoň töhmetçiler Allanyň gazabyna galarlar (toba etmese). Iň uly töhmet köphudaýlylyk (şirk), Alladan başga kimdir birinde güýç bar diýip ynanmak ýalan(ýalňyş).
Zur
Zur (arap. زور‎‎‎) — ýalan.
Töhmet (buhtan)
Buhtan (arap. بُهْتَان‎‎‎) — nädogry, ýalan; gybat, töhmet.

Jyns organda günä

[düzet | çeşmäni düzet]
 • Nikasyz jyns gatnaşygy (zyna).
 • Gomoseksuallyk we biseksuallyk.
 • Uly meýdan edilýän deşige jyns gatnaşygy etmek (liwat).
 • Mal bilen jyns gatnaşygy etmek.
 • Onanizm.
 • Oraza tutulanda, aýbaşy(görüm) döwründe, çaga doglandan soňky döwründe, bularyň möhleti dolandan soň doly we dürs gusul alynýança jyns gatnaşyk etmek.
 • Maşgala ýassykdaşyñdan başga kişilere jyns organy görkezmek.
 • Gabyra (mazarda), kölegede, adamlaryň dynç alýan ýerinde, akar suwa (ýata suwa) we şuňa meňzeş ýerlere - meýdan etmek.

Elde günä

[düzet | çeşmäni düzet]
 • Urşmak, urşdurmak (Islam ýolunda bolmasa)
 • Haýwandyr janly-jandarlary urşdyrmak.
 • Tebigaty hapalamak, otdyr mör-mojekleri sebäpsiz basmak, öldürmek.
 • Ýola we beýleki ýerlere hapa taşlamak.
 • Haýwanlara ezýet bermek, gulaga we başga ýere tagma basmak; olary deşmek; kesmek.[2]
 • Kem ölçeme, ogurlyk.
 • Talaňçylyk, ütme, garakçylyk.
 • Hukuksyz öldürmek (hat-da garynjanyda).
 • Ýençme, şikes ýetirmek, zalymlyk.
 • Parahorlyk.
 • Humarly oýunlar (poker, kazino...)
 • Zyna islegi bilen erkek zenanyň, (ýa-da zenan erkegiň) ýüzüne el degirmek.
 • Heýkel, but ýasamak.
 • Aýtmasy gadagan zady ýazmak.
 • Täretsiz Kurany eldemek (gusul bozlup gusulsyz okamak hem bolmaýar, diňe durmuşda ulanylýan dogalar bilner. Meselem: "Bismillä").
 • Oýun oýnamak.

Aýakda günä

[düzet | çeşmäni düzet]
 • Ybadat edip duranyň öňünden bidüzgün geçmek(sutra).
 • Gulyň, bergidaryň, aýalyň we ş.m. gaçmagy.
 • Ulumsy, öwünjeň ýörüş.
 • Täretsiz mesjide girmek.
 • Sygyrmak.
 • Oýun oýnamak.

Garynda günä

[düzet | çeşmäni düzet]
 • Çilim çekmek.
 • Nas atmak.
 • Göterimne pul bermek we almak. (риба, ribä)
 • Haýwanlary urşdyryp, jedel edip, haýwanlary çapyşdyryp we şuňa meňzeşleri edip pul gazanmak.
 • Ýasama, himikatly önümleri iýmek.
 • Süýthorlyk, ogrulyk we şuňa meňzeş ýollar bilen iýilýän iýmit.
 • Aldawly söwda.
 • Musulman halka zyýan ýetirmek.
 • Spirtli içgileri, beýhuş ediji we şuňa meňzeşleri iýmek, içmek (narkotik, arak, piwo we ş.m.lar). Bulary satmak, satyn almak, ýaýratmak haramdyr.
 • Şeriatda iýmesi gadagan mallaryň (doňzyň, maslygyň, ýyrtyjyň, Allahyň ady bilen öldürilmedik haýwanyň) etini, hapa(nejasat) iýmiti iýmek, içmek.
 • Şübheli her dürli önümleri iýmek (konditer, buzgaýmak, gazly we gazsyz gaplanan içgiler (reňksiz (reňklendirilmedik) we zat goşulmadyk suwy içse bolýar (mysal üçin: ýürek bulaşmany, atrawleniýany, içiňi arassalamak üçin diňe reňksiz gazlandyrylan suwy içse bolar)), tort, süýji, şokolad, peýnir, şöhlat (калбаса), koffee we şuňa meňzeş ýasama önümler (olary köpüsinde howply iýmitlik goşundylary bar).[3]

Salgylanmalar

[düzet | çeşmäni düzet]