Şirk

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search
Şirk - bu sözüň manysy köphudaýlylyk. Oňa ýene-de şärik hem diýilýär.Ol öz gezeginde 2 topara bölünýär.
1. Uly şirk .
2. Kiçi şirk.


1. Uly şirk (Aş-şirk al-akbar) - köphudaýlylyk iň uly günä, bagyşlanmaýan we yslam dini bilen hiç hili gabat gelmeýär. Ol hem 4 görnüşe bölünýär.

a) Şirk ad-du'a - Alladan başga doga bilen ýüz tutmak.
b) Şirk an-niýat - niýetinde Alla üçin edilmedik ybadat.
ç) Şirk am-ma'am - Allanyň emrinden başga boýun bolmak.
d) Şirk al-mahabbat - Diňe Alla mynasyp bolan söýgini başga birine ýa-da başga bir zada bolmagy.


2. Kiçi şirk (aş-şirk al-asgar) - öz din üçin edýän işiňi göz üçin etmek, başgalaň ýanynda aýtmak. Bular agyr günä bolup, ýöne ol adamy dinden (yslamdan) çykarmaýar. Oňa Riýa diýilýär. Ýagny onuň şol eden sogaby puç, ýagny edil şol sogap işi etmedik ýaly bolar.
Ýenede şeýle şirkler bar. Oňa mysal: göz, çäýnek, haýwanyň kellesini, alaja, gözmonjuk, doňuz diş we şuňa meňzeşleri asmak, dakynmak.

Bellik[üýtget | edit source]

Şeýlede[üýtget | edit source]

Şärik
Nakyl
Al-Ihlas