Wekilbazar etraby

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Wekilbazar etraby Mary şäheriniň gündogar we demirgazyk-gündogar töwereklerindäki meýdanlary tutýar. Etrabyň hojalygynyň esasy ugurlary pagtaçylyk, däneçilik, gök we bakja ekerançylygy, iri şahly mallary ösdürip ýetişdirmek, dowardarçylyk, ýüpekçilik pudaklarydyr. Wekilbazar etrabynyň düzümine 2 şäherçe, 14 geňeşlik, 35 oba girýär. Ilatly ýerleriň Mary şäheriniň alkymynda ýerleşmegi olaryň ilatynyň esasy böleginiň şäherdäki edara kärhanalarynda işlemegine amatly şert döredyär.
Etrap merkezi Mollanepes adyndaky şäherçe Mary şäherinden 6 km. gündogardadyr. Şäherçäniň üstünden Mary–Türkmenabat demir we awtomobil ýollary geçýär. Bu ýerde demir ýol stansiýasy, dokma toplumy, demir-beton önümleri zawody, nebit önümleri kärhanasy, gurluşyk, durmuş-medeni edaralary bar. Etrap merkezinden 5 km. demirgazyk-gündogarda Wekilbazar şäherçesi ýerleşýär. Şäherçede etrap hassahanasy, söwda we durmuş hyzmaty edaralary ilata hyzmat edýärler.

Wekilbazar etrabyň ýokardan görnüşi

Taryhy[düzet | çeşmäni düzet]

Wekilbazar etraby Türkmenistan SSR-niň düzüminde ilkinji gezek 1938-nji ýylyň dekabar aýynda döredildi. Wekilbazar etraby 1939-njy ýylyň noýabr aýynda bolsa täze döredilen Mary oblastyna degişli edildi. Wekilbazar etraby 1957-nji ýylyň dekabr aýynda ýatyryldy. Wekilbazar etraby 1975-njy ýylyň fewral aýynda bolsa täzeden Mary oblastyna degişli edilip dikeldildi. Wekilbazar etraby 1992-nji ýylda Mary welaýatynyň düzümüne Wekilbazar etraby ady bilen goşuldy.

Käbir geňeşlik (oba) we şäherçeleri:[düzet | çeşmäni düzet]

 • Halyl
 • Mülk Bükri
 • Mollanepes
 • Taraky
 • Amaşa
 • Ak Goňur
 • Gara Goňur
 • Gökje
 • Mollanepes şäherçesi
 • Wekilbazar şäherçesi
 • Mülk ýusup

Wekilbazar etraby boýunça gurnalan "Daýhanbank"bankomatlaryň salgylary.Wekilbazar etrap aragatnaşyk ulgamy.Mollanepes şäherçesiniň Türkmenistan köç 2-nji jaýy.

Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň Wekilbazar etrap şahamçasy. Wekilbazar etrap Mollanepes şäherçesiniň Zelili köç 2-nji jaýy.

Mejlisiň karary bilen 2016-njy ýylda bu sebitiň dolandyryş-çäk gurluşyna birnäçe üýtgetmeler girizilýär.

Wekilbazar etraby boýunça: Gökje geňeşliginiň Gökje, Perreňçäge, Pökgen obalaryny Mary şäherine birikdirmek; Gökje geňeşliginiň dolandyryş merkezini Arzuw obasyna geçirmek; Akgoňur geňeşliginiň Golak obasyna Bagtyýarlyk, Gyzylgurama obasyna Ýagtylyk, Goňur geňeşliginiň Ýagyp obasyna Nurana, Täze durmuş geňeşliginiň Mülkdäli obasyna Döwletli adyny dakmak; Mollanepes geňeşliginiň Çotan obasyny Gara obasyna birikdirmek bellenildi.

Wekilbazar etraby 2017-nji ýylda iň gowy etrap saýlandy we Arkadagymyzyň sowgat eden üç milýon bäş ýüz müň manadynyň eýesi boldy.