Tagtabazar etraby

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Tagtabazar etraby Mary welaýatynyň günortasynda, Garabil belentliginiň eteginde ýerleşýär. Ilatly ýerler we ekin meýdanlary Murgap derýasynyň jülgesinde jemlenendir. Etrap pagtaçylyk, däneçilik, miweçilik, üzümçilik, dowardarçylyk, ýüpekçilik pudaklary boýunça ýöriteleşdirilendir. Etrabyň çäginden Serhetabada demir ýol, awtomobil ýol, ýokary woltly elektrik ulgamlary geçýär. Etrabyň demirgazyk böleginde ýerleşýän Sandykgaçy şäherçesinde miwe – konserwa we çakyr zawodlary işleýär. Etrabyň düzümine 1 şäherçe, 9 geňeşlik we 18 oba girýär.
Etrap merkezi Tagtabazar şäherçesi welaýat merkezinden 290 km. günortada, Murgap we Kaşan derýalarynyň birleşýän ýerinde esaslandyrylan. Şäherçede süýt, ýag zawody, pagta arassalaýjy zawody, pagta egriji fabrigi, oba hyzmat birleşigi, gurluşyk, medeni-durmuş edaralary işleýär.