Mazmuna geçiň

Sakarçäge etraby

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Sakarçäge etraby Mary welaýatynyň demirgazyk-günbatar böleginde ýerleşýän uly hojalyklaryň biridir. Demirgazykda we günbatarda etrabyň meýdany Garagum çölüne sepleşip gidýär. Etrap pagtaçylyga, däneçilige, iri şahly mallary ösdürip ýetişdirmeklige, düýedarçylyga, dowardarçylyga, ýüpekçilige ýöriteleşdirilendir. Etrabyň çäginde pagta egriji fabrik,dürli hilli hususy kärhanalar halkymyza hyzmat etýär.Etraba 2 şäherçe, 17 geňeşlik we 34 oba degişli.
Etrap merkezi Sakarçäge Mary şäherinden 17 km. demirgazyk-günbatarda ýerleşýär. Bu ýerde etrap dolandyryş, gurluşyk edaralary, durmuş-medeni ähmiýetli kärhanalar bar.