Mazmuna geçiň

Mary etraby

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Mary etraby welaýatyň iri hojalyklarynyň biridir. Etrap Mary şäheriniň demirgazygyndaky, gündogaryndaky we günortasyndaky meýdanlary öz içine alýar. Hojalygynyň esasy ýöriteleşdirilen ugurlary pagtaçylyk, däneçilik, gök ekerançylyk, gara mallary ösdürip ýetişdirmek, dowardarçylyk pudaklarydyr. Etrabyň çäginde 1 şäherçe, 21 geňeşlik we 40 oba bar. Obalaryň esasy bölegi Mary–Peşanaly we Mary–Sakarçäge awtomobil ýollarynyň, Akybaý kanalynyň ugrunda ýerleşendir.
Etrap merkezi Mary şäheri hasaplanýar. Etraby dolandyryş edaralarynyň ählisi şu şäherde ýerleşýär. Etraba degişli Peşanaly şäherçesi welaýat merkezinden 16 km. demirgazykda ýerleşýär. Bu ýerde oba hojalyk maşynlaryny abatlaýan ussahana, kerpiç zawody, ilata durmuş hyzmatyny edýän kärhanalar we söwda edaralary bar.