Mazmuna geçiň

COVID

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Keselden bejereniñden onuñ öñüni alanyñ iñ gowusydyr. Onuñ üçin şu düzgünleri berjaý etmelidir.
 1. Arassaçyl bolmaly.[1]
  1. Halal iýmitleri iýmeli.[2]
  2. Halal gazanç etmeli.
  3. Günä etmeli däl.
  4. Dindar bolmaly.
  5. Hudaýdan gorkmaly.
  6. Özüňi her dürli emeli ýasalan iýmit, içgi, himikatly we şuňa meňzeş zatlardan goramaly.
 2. Adam tebigatyna garşy gitmeli däl.
  1. Köpräk arassa howada işlemeli.
  2. Ene-atany begendirmeli, olara we şoňa meňzeşlere kömek etmeli.
  3. Az gürlemeli, köp diňlemeli.
  4. Biderek zatlara boş wagt geçirmeli däl.
  5. Başgalaryň emlägine ýa-da özüne göz gyzdyrmaly däl.
  6. Kurandaky aýdylanlara şübhelenmeli däl.
  7. Hemme işde, ýagdaýda ony haýra öwürjek bolmaly (sowab).
  8. Az iýmeli, diňe peýdaly zat iýmeli.
  9. Emeli (sowadyjyda) sowadylan suwy içmeli däl.
  10. Çenden aşa gyzgyn suw, çaý, nahar iýmeli däl.
  11. Garyndaşyň bolmadyk garşydaş jynsly biri bilen ikiçäk galmaly däl, ol bilen hat ýazyşmak, hat bilen gürleşmek we şuňa meňzeşler gadagan, ikiçäk bolmasada ol(şol) bilen gürleşmek, ýa-da oňa seredip lezzet almak gadagan (zyna).
  12. Endamyňy bildirmejek egin eşik geýmeli, ýagny dar däl, Güne seredeňde aňyrsy görünmeli däl, ýel öwsende eşik göwräňe ýelmeşmeli däl.
  13. Biderek zatlara wagt sarp etmeli däl.
  14. Telewizor görmeli däl.
  15. Oýun oýnamaly däl.
  16. Wi-Fi ýa-da GPRS signallaryň ýanynda bolmaly däl.
  17. Biderek kär saýlamak däl.
  18. Zerur bolmasa himiki serişdeleri ulanyp ýuwunmaly däl.
  19. Köp Kuran diňlemeli, Kuran okamaly (arapçasyny we türkmençesini).
  20. Gün dogmaka 3 sagat öň turmaly.
  21. Hakyky musulman(mukmin) bolmaly.
  22. Aýda 3 gün agyz beklemeli.
  23. Hurmany kän iýmeli.
  24. Biderek zatlary ýaýratmaly däl.
  25. Hakykatdanda zerur bolmasa pul harçlamaly däl.
  26. Aýdym aýmaly däl, diňlemeli däl, diňletmeli däl.
  27. Günä işlere hiç wagt, hiç ýerde ýol bermeli däl.
  28. Zenanlaryň ýalygy saçynyň hemme ýerini we boýnuny, göwsüni hem ýapmaly.
  29. Kosmetika ulanmaly däl.
  30. Her gün 1.5—2.0 litr 35—40°C gradusdaky arassa suwy içmeli.
  31. «Zenanlar» öýden çykmaly däl (eger zerur ýagdaý bolmasa).
  32. Başga naharlara derek çorba, gaýnadylyp bişirlen nahary we olary 40°C-dan aşak düşmäkä iýmeli.
  33. Tebigata kömek etmeli.
  34. Keşbi üýtgetmeli däl.

Netije[düzet | çeşmäni düzet]

Musulmanlar her gün 5 wagtyna ýuwunýarlar. Görüp otursak hakyky musulmanlaryň durmuşy iň sagdyn durmuş eken. Hakyky musulmanlar durmuşyny dogry geçirip, iki dünýäsini hem utýarda hemişelik bagta eýe bolýar.

Türkmenistanda COVID-19 pandemiýasy[düzet | çeşmäni düzet]

Türkmenistanda henize çenli tassyklanan COVID-19 hadysasy ýok.[6] Hökümet wirus baradaky maglumatlary gözegçilikde saklaýar emma hünärmenler onuň ýurtda habar berilmedik ýagdaýda ýaýraýanlygynyň mümkindigini çaklaýarlar. [7] [8]

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa missiýasynyň başlygy, doktor Katrin Smallwud, missiýanyň Türkmenistana 10 günlük saparyndan soň geçirilen brifingde ýurtda COVID-19 ýokanç keseli ýüze çykarylanmandygyny habar berdi. [9][10][11][12]

Türkmenistan belli ýagdaýda tutuk, Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky awtoritar režim bilen bilkastlaýyn izolirlenen döwlet. Garaşsyz habar beriş serişdeleri düýbünden ýok diýen ýaly, ýurtdan ygtybarly maglumatlary alyp we tassyklap bilmezlik sebäpli häzirki ýagdaý barada habar bermek kyn. [13]

Şeýle-de[düzet | çeşmäni düzet]

Salgylanmalar[düzet | çeşmäni düzet]

 1. Арабский Священный Коран (14мб).pdf
 2. Iýmitlik goşundylary[permanent dead link]
 3. Толкование Священного Корана — Смысловой перевод Корана на русский язык, с комментариями Абд ар-Рахмана ас-Саади (88мб)
 4. "Hijri kalendar". Archived from the original on 2014-10-09. Retrieved 2020-11-29. 
 5. Kompas (kybla)
 6. "ВОЗ: В Таджикистане и Туркмении нет коронавируса" (Rus dilinde). EurAsia Daily. 1 April 2020. https://eadaily.com/ru/news/2020/04/01/voz-v-tadzhikistane-i-turkmenii-net-koronavirusa.
 7. Mackinnon, Amy (Retrieved 12 April 2020). "Turkmenistan's Secretive Strongman Remains in Denial About the Pandemic" (en). Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2020/04/10/turkmenistan-coronavirus-pandemic-denial-strongman-berdimuhamedov/.
 8. Rickleton, Christopher (9 April 2020). "Experts doubt isolated Turkmenistan's virus-free 'show'" (en). CTVNews. https://www.ctvnews.ca/world/experts-doubt-isolated-turkmenistan-s-virus-free-show-1.4890093.
 9. В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в Туркменистане
 10. ВОЗ не выявила случаи заражения коронавирусом в Туркменистане
 11. ВОЗ оценила систему здравоохранения в Туркмении в условиях COVID-19
 12. Катрин Смолвуд: «ВОЗ одобряет все принимаемые Туркменистаном меры по предотвращению проникновения коронавируса»
 13. Putz, Catherine (1 June 2020). "What's the Impact of Turkmenistan's COVID Delusion?" (en). The Diplomat. https://thediplomat.com/2020/06/whats-the-impact-of-turkmenistans-covid-delusion/.

Edebiýatlar[düzet | çeşmäni düzet]

name of the bot
{{{bot}}}
Programming language
[[{{{programming language}}}]]
name of operator
[[{{{operater}}}]]
activities
{{{activities}}}
contact page
{{{contact}}}
Emergency bot shutoff button
Administrators:
Use the button if the bot is not working properly.