COVID

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search
Keselden bejereniñden onuñ öñüni alanyñ iñ gowusydyr. Onuñ üçin şu düzgünleri berjaý etmelidir.
 1. Arassaçyl bolmaly.[1]
  1. Halal iýmitleri iýmeli.[2]
  2. Halal gazanç etmeli.
  3. Günä etmeli däl.
  4. Dindar bolmaly.
  5. Hudaýdan gorkmaly.
  6. Özüňi her dürli emeli ýasalan iýmit, içgi, himikatly we şuňa meňzeş zatlardan goramaly.
 2. Adam tebigatyna garşy gitmeli däl.
  1. Köpräk arassa howada işlemeli.
  2. Ene-atany begendirmeli, olara we şoňa meňzeşlere kömek etmeli.
  3. Az gürlemeli, köp diňlemeli.
  4. Biderek zatlara boş wagt geçirmeli däl.
  5. Başgalaryň emlägine ýa-da özüne göz gyzdyrmaly däl.
  6. Kurandaky aýdylanlara şübhelenmeli däl.
  7. Hemme işde, ýagdaýda ony haýra öwürjek bolmaly (sowab).
  8. Az iýmeli, diňe peýdaly zat iýmeli.
  9. Emeli (sowadyjyda) sowadylan suwy içmeli däl.
  10. Çenden aşa gyzgyn suw, çaý, nahar iýmeli däl.
  11. Garyndaşyň bolmadyk garşydaş jynsly biri bilen ikiçäk galmaly däl, ol bilen hat ýazyşmak, hat bilen gürleşmek we şuňa meňzeşler gadagan, ikiçäk bolmasada ol(şol) bilen gürleşmek, ýa-da oňa seredip lezzet almak gadagan (zyna).
  12. Endamyňy bildirmejek egin eşik geýmeli, ýagny dar däl, Güne seredeňde aňyrsy görünmeli däl, ýel öwsende eşik göwräňe ýelmeşmeli däl.
  13. Biderek zatlara wagt sarp etmeli däl.
  14. Telewizor görmeli däl.
  15. Oýun oýnamaly däl.
  16. Wi-Fi ýa-da GPRS signallaryň ýanynda bolmaly däl.
  17. Biderek kär saýlamak däl.
  18. Zerur bolmasa himiki serişdeleri ulanyp ýuwunmaly däl.
  19. Köp Kuran diňlemeli, Kuran okamaly (arapçasyny we türkmençesini).
  20. Gün dogmaka 3 sagat öň turmaly.
  21. Hakyky musulman(mukmin) bolmaly.
  22. Aýda 3 gün agyz beklemeli.
  23. Hurmany kän iýmeli.
  24. Biderek zatlary ýaýratmaly däl.
  25. Hakykatdanda zerur bolmasa pul harçlamaly däl.
  26. Aýdym aýmaly däl, diňlemeli däl, diňletmeli däl.
  27. Günä işlere hiç wagt, hiç ýerde ýol bermeli däl.
  28. Zenanlaryň ýalygy saçynyň hemme ýerini we boýnuny, göwsüni hem ýapmaly.
  29. Kosmetika ulanmaly däl.
  30. Her gün 1.5—2.0 litr 35—40°C gradusdaky arassa suwy içmeli.
  31. «Zenanlar» öýden çykmaly däl (eger zerur ýagdaý bolmasa).
  32. Başga naharlara derek çorba, gaýnadylyp bişirlen nahary we olary 40°C-dan aşak düşmäkä iýmeli.
  33. Tebigata kömek etmeli.
  34. Keşbi üýtgetmeli däl.

Netije[düzet | çeşmäni düzet]

Musulmanlar her gün 5 wagtyna ýuwunýarlar. Görüp otursak hakyky musulmanlaryň durmuşy iň sagdyn durmuş eken. Hakyky musulmanlar durmuşyny dogry geçirip, iki dünýäsini hem utýarda hemişelik bagta eýe bolýar.

Şeýle-de[düzet | çeşmäni düzet]

Salgylanmalar[düzet | çeşmäni düzet]

Edebiýatlar[düzet | çeşmäni düzet]

name of the bot
{{{bot}}}
Programming language
[[{{{programming language}}}]]
name of operator
[[{{{operater}}}]]
activities
{{{activities}}}
contact page
{{{contact}}}
Emergency bot shutoff button
Administrators:
Use the button if the bot is not working properly.