Hurma

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Ýygylmadyk hurma
Hurma
Hurma agajy
Hurma agajy
Gury hurma we şänigi

Hurma — iň peýdaly ir-iýmişdir. Süýji kesellä (diabet) adama hurma iýmek maslahat berilmeýär. Ol guradylan (kakadylan) görnüşde satylýar. Sebäbi guradylman iýilse kesel döredip bilýär. Gury hurma gyzylymtyl reňkde bolýar, guramadyk bolsa sarymtyl bolýar. Ol çaga edinjek bolýan maşgala, göwrelä, çaga emdirýäne örän peýdalydyr. Hurma köp kesellere bejergidir. Ony musulmanlar orazada agyz açanlarynda iýýärler. Çaga edinmek isleýän zenana köp hurma iýmegi örän gowydyr. Hurmany suwa atyp onuň suwuny içseň ol göwräňe tiz wagtda güýç berýär.

Bellik[düzet | çeşmäni düzet]

Salgylanmalar[düzet | çeşmäni düzet]