Mazmuna geçiň

Boldumsaz etraby

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

[[Boldumsaz etraby 1936-njy ýylda Porsy;1993-njy ýylda Kalinin ady bilen atlandyrylan etrapdyr]] Boldumsaz etraby welaýatyň demirgazyk­-günbatarynda ýerleşip, Garagalpagystan Respublikasy bilen araçäkleşýär.Etrabyñ çäginde türkmen,özbek milletleri ýaşaýar.Etrabyñ ilaty 23253 (2009ý) adamdyr. Etrabyň esasy ekerançylyk ýerleri oazisde we uzakdaky Sa­rygamyş kölüniň töwereginde ýerleşýär. Onuň çägine Gaplaňgyr goraghanasynyň bir bölegi hem degişlidir. Etrapda pagtaçylyk, däneçilik, maldarçylyk, bakjaçylyk pudaklary ösendir.
Etrabyň düzümine 1 şäherçe, 9 oba geňeşligi, 51 oba girýär.
Etrap merkezi Boldumsaz şäherçesi Daşoguz şäherin­den 35 km demirgazyk-­günbatarda bolup, onda pagta aras­salaýjy zawod, durmuş-­medeni edaralary, gurluşyk, azyk kärhanalary bar.

[[Kategoriýa:Daşoguz