Mazmuna geçiň

Weli Muhatow

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Weli Muhatow
Doglan wagty we ýeriMaý 5, 1916(1916-05-05)
Bagyr obasy,Aşgabat
Aradan çykan wagty we ýeriÝanwar 6, 2005(2005-01-06) (88 ýaş)
Kärikompozitor, režissýor,pedagog
MilletiTürkmen
Uçurym ýeriMoskwanyň P.I.Çaýkowskiý adyndaky döwlet konserwatoriýasy
Žanrlaryopera
Ýanýoldaş(lar)yAdygül Orazowa
Çagalary2

Weli(Welimuhammet) Muhatow (1916-2005) — türkmen kompozitory, mugallym we jemgyýetçilik işgäri. SSSR-iň halk artisti(1965). SSSR döwlet baýragynyň iki gezek eýesi (Stalin baýragy) (1951, 1952). SSSR-yň Gahrymany (1986). Türkmenistan SSSR-yň gimniň awtory(1944)

Biografiýasy[düzet | çeşmäni düzet]

Weli Muhatow Aşgabatdaky Daňatar Öwezow adyndaky sazçylyk mekdebinde 1929-1933 aralygynda okaýar . 1936-njy ýylda Moskwanyň P.I.Çaýkowskiý adyndaky döwlet konserwatoriýasynyň ýanyndaky türkmen bölümine okuwa iberýärler.[1]

Ikinji Jahan Urşy[düzet | çeşmäni düzet]

Weli Muhadow hem Moskwanyň töwereginde gurulýan goranyş gurluşlaryny gurmak üçin meýletinçileriň hatarynda gidýär. Ol urşa gitmek üçin Aşgabada dolanyp barmak kararyna gelýär. Köşiniň pyýada goşun uçilişesini tamamlandan soňra, ol 1942-nji ýylyň dekabr aýynda 99-njy atyjylyk diwiziýasynyň hatarynda Stalingrad urşuna ugradylýar. Ukrainada diwiziýa öňdäki pozisiýany çykyp, Ýekaterinowka üçin urşa girişýär.

Uruşdan soň[düzet | çeşmäni düzet]

Weli Muhadow parahatçylykly durmuşa gaýdyp gelip, Aşgabatda ukrain kompozitory A.F.Znosko-Borowskiý bilen duşuşýar. Olar bilelikde Koşa Japarowyň librettosyna “Akpamyk” baletine saz ýazýarlar. “Akpamyk” türkmen nusgawy saz eserleriniň taryhyna ilkinji milli erteki-fantastiki balet hökmünde girdi. Ondan soňra kompozitor Adrian Şapoşnikow Weli Muhadowa gülkili opera žanrynda bilelikde işlemegi teklip edýär. Kän wagt geçmän “Kemine we kazy” operasy döredi. Ondan azyrak soňra bolsa – “Zöhre-Tahyryň” ikinji redaksiýasy peýda boldy. A. Şapoşnikow bilen bilelikde işleşmek bilen, Weli Muhadow ýene-de kän zatlary öwrenmelidigine göz ýetirdi. Kyrk ýaşynyň içinde aýaly we iki sany ýaş çagasy bilen Moskwa konserwatoriýa girmäge gidýär. [2]

Weli Muhadow “Türkmen sýuitasyny” konserwatoriýanyň dördünji ýylynda ýazýar. Ol bu eseri üçin SSSR-iň Döwlet baýragyna mynasyp bolýar. Onuň okuwynyň bäşinji ýylynda ýazan “Meniň Watanym” atly poemasy - diplom işi hem SSSR-iň Döwlet baýragy bilen bellenildi. Talybyň ýurduň ýokary baýragyna iki sapar mynasyp bolmagy, konserwatoriýanyň bütin taryhyda bolup geçen ýeke-täk ýagdaýdyr.

Esasy Eserleri[düzet | çeşmäni düzet]

Opera
balet eseri
 • «Akpamyk» (1945,Znosko-Borowskiý bilen bile)
orkestr eserleri
 • «türkmen sýuitasy» (1949)
 • «Meniňwatan» simfonik poema (1951)
 • «simfoniki llýustrasiýa» (1951)
 • « Çopan Ogly» aýdym sazly film (1955)
 • mukam: №1 «Magtymgulynyň ýadygärligine» (1974), №2 «Gahryman» (1984), №3 «Ejeleri ýatlap» (1985)
 • konsertler: fortepýano bilen orkestr üçin (1989), skripka bilen orkestr üçin (1991), wiolençel bilen orkestr üçin (2003)
Wokal we Simfon gatyşyk
 • kantata: «Ýeňiş» (1943), «kommunistik partiýalar barada» (1954), «Bagt» (1954), «Salam Moskwa» (1955), «Lelin barada oýlanma» (1957)
 • poema: «Kommunist hakynda kyssa  » (1970), «Lenin hakynda aýdym» (1970)
 • oda(wasp): «Partiýalar barada» (1976), «Lenin we meniň partiýam» (1982), «Lenin partiýasy hakynda» (1985)
 • oratoriýa: «Meniň Aşgabadym» (1981)
Halk gurallaryndan düzülen orkestr
 • «iki hindi pýesasy» (1955), «Poema» (1965), 3 simfonik poema (1965—1982)
Beýleki eser;eri
 • fortepýano üçin—«fuga»(1951),«prelýudiýa»(1951),«improwizasiýa»(1955)
 • ses we fortepýano üçin — romanslar, «söýgi» (1947), «Arzuw» (1967), «Güýz» (1970)
 • aýdymlar, «Gündogar sesi», «Doganlyk aýdymy», «Parahatlyk aýdymy», «Nebitçi üçin aýdym», «Komsomol aýdym», «Ilkinji söýgi», «Daňdanky aýdym», «Zähmediň sesi», «Lelin barada aýdym», «Parahatlyk aýdymy»
 • hory, «wepalylyk» poemaň içinden
 • teatr we çeper film üçin duýguly sazlar

Kinofilmdäki sazlary[düzet | çeşmäni düzet]

 • Türkmenistan soweti (1950)
 • Çopan ogly (1954)
 • Maşgala abyraýy (1956)
 • Gündogara tarap on ädim (1960)
 • Daş-Kaldaky waka (1963)
 • Suw hakynda aýdym (dokumental)


Çeşme[düzet | çeşmäni düzet]

 1. Soviet Turkmenistan
 2. Türkmen milli konserwatoriýasynda nusgawy kompozitorlyk mekdebini esaslandyryjylaryň biri Weli Muhadowyň dogulan gününiň 100 ýyllygy mynasybetli konsert geçirildi[permanent dead link]