Tagta etraby

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Daşoguz welaýatynyň etraby.Täze üýtgedilen ady Görogly.Tagta şäherçesi.Etrapda özbekler, gazaklar,gargalpaklar hem ýaşaýar.Halkyň aglabasy ekarançylyk we maldarçylyk bilen meşbullanýar.Aral gölüniň guramagy bilen, 1990-njy ýyllardan bäri ekerançylykda hasylda düşüş bar. G.Gayliyew

Tagta etraby 1930-njy ýyllarda döredilipdir.Etrabyň esasy ilaty türkmenlerdir.Tagta etrabynyň taryhy birnäçe ganly wakalaryň şaýady bolýar. Etrapda tanymal adamlardan Jüneýit Han(Gurbanmämmet Serdar),Balyş Öwezow bulary agzap geçmek dogry bolar.