Tagta etraby

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Şuňa git: nawigasiýa, gözle

Daşoguz welaýatynyň etraby.Täze üýtgedilen ady Görogly.Tagta şäherçesi.Etrapda özbekler, gazaklar,gargalpaklar hem ýaşaýar.Halkyň aglabasy ekarançylyk we maldarçylyk bilen meşbullanýar.Aral gölüniň guramagy bilen, 1990-njy ýyllardan bäri ekerançylykda hasylda düşüş bar. G.Gayliyew

Tagta etraby 1930-njy ýyllarda döredilipdir.Etrabyň esasy ilaty türkmenlerdir.Tagta etrabynyň taryhy birnäçe ganly wakalaryň şaýady bolýar. Etrapda tanymal adamlardan Jüneýit Han(Gurbanmämmet Serdar),Balyş Öwezow bulary agzap geçmek dogry bolar.