Gubadag etraby

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Gubadag etraby welaýatyň demirgazyk böleginde ýer­leşýär. Hojalygynyň esasy ugry pagtaçylyk, däneçilik, gök-ekerançylyk, maldarçylyk, şeýle hem ýüpekçilik hasaplanýar. Etrapda Gubadag belentliginde awtomobil ýollary, ýaşaýyş we dürli ymaratlary gurmak üçin peýdalanylýan gurluşyk çig maly bolan dürli daşlary gazyp alýan kärhana bar. Etrabyň düzümine 1 şäherçe, 14 oba geňeşligi we 67 oba girýär. Etrap merkezi Gubadag şäherçesi welaýat merkezinden 20 km. demirgazykda ýerleşýär. Şäherçede pagta arassa­laýjy zawod, gurluşyk, durmuş hyzmaty, azyk kärhanalary, medeni­-durmuş edaralary bar.

Umumy maglumat[düzet | çeşmäni düzet]

Gubadagda mermer we granit, käbir ýerlerde oňat hilli kerpiç we keramiki önümleri taýýarlamakda ulanylýan toýun, hem-de nahar duzunyň çykýan ýerleri bar. Bu etrapda uly bolmadyk Gubadag, Misginata, Ýylangyr belentlikleri ýer tutýar. Gubadag etrabynyň goýnunda kemala gelen bagşylaryñ sany hem barmak basyp sanardan köpdir, Olardan birnäçesini agzap geçsek, Türkmenistanyň at gazanan bagşysy Tüýli Otuzow Durdybaý Gurbanow, Türkmenistanyň at gazanan artistleri Guwanç Otuzow Dursunjemal Gazakowa, Aýbibi Atahanowa hem-de beýleki meşhur bagşylar Gurbangül Amanowa, Hudaýberen Baýramow, Tirkeş Baýramow Ballyýewiç, Begli Gaýlyýew, Nurmuhammedow Wepa Dädebaýewiç dagylary aýtmak bolar. Gubadag fitçisi, somsasy ady bilen tanalýan meşhur tagamlary hem bar. Gubadag fitçisi ýurduň ähli welaýatlarynda hem uly meşhurlyga eýedir.

Ilaty[düzet | çeşmäni düzet]

Ilaty esasan türkmenler (ýomut) bolup, käbir serhetýaka obalarynda özbekler, gazaklar hem-de garagalpaklar bar. Gubadag şäherinde az sanly rus milleti hem ýaşaýar.

Gubadag etraby 2022-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda Türkmenistanyň dolandyryş-çäk birlikleri hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Karary esasynda ýatyryldy.