Ulanyjy çekişme:Hajymelik

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search
Hoş geldiňiz!
Wikipediýa: erkin ensiklopediýa hoş geldiňiz, Hajymelik!

Salam, indi siz Türkmençe Wikipediýada. Goşant goşmakçy bolsaňyz ilki bilen ýörelgeler bilen tanyşmak ündelýär. Wikipediýada özgerişlik geçirip bilersiňiz.

Eger Wikipediýany öwrenmek isleýän bolsaňyz Ýardam sahypasyna serediň.


Türkmençe Wikipediýany ösdüreliň. --~~~~


--Rufet Turkmen (talk) 21:03, 2 fewral 2018 (UTC)

Salam[çeşmäni düzet]

Salam Hajymelik normal geple. Geplerine pikir ber! Wandalizme son ber!--Rufet Turkmen | Pikir alyşma 16:54, 10 mart 2018 (UTC)

Maslahata çakylyk[çeşmäni düzet]

Türkmençe wikipediýa zerur zatlar barada maslahat etmekçi bolýarys. Men maslahatyň gürrüňini gozgadym, gatnaşyň sizem: https://tk.wikipedia.org/wiki/%C3%87eki%C5%9Fme:%C3%87a%C3%BDhana#T%C3%BCrkmen%C3%A7e_wikipedia_gyssagly_gerekli_men%C3%BDulary_maslahatla%C5%9Faly%C5%88 Näme kemçilik, näme bijaýlyk bar bolsa bildireliň. --Ruhubelent (talk) 04:01, 22 iýul 2018 (UTC)

Köşeşiň[çeşmäni düzet]

Duýduryş Duýduryş, hormatly Hajymelik, Wikipediýa administratory hökmünde sizden köşeşmegiňizi we Ýörelgeler bilen tanyşmagyňyzy haýyş edýärin administrator hökmünde.

Wikipediýada ulanan paýynç sözleriňiz şahsyma gönükdirilendigi üçin çäre görmeýärin (bu gezek). Beýleki agzalarymyz bilen beýle gürleşmezligiňizi towakga edýärin. Ulanyjy Sahypamda amala aşyran özgerdişikleriňizi ulanyjy sahypamdan aýyraryn. Goşantlaryňyza garaşýarys. Türkmençe Wikipediýada bugünler reformlar geçirýäris, maslahatlara we saýlawlara gatnaşyň. Hormatlamak bilen, --Ruhubelent (talk) 20:26, 13 awgust 2018 (UTC)

Hajymelik, Küşt dünýä çempionlary barada ýazan sahypalaryňyzy gördüm. Menem Boris Spasskiý hakynda sahypa açdym. Seredip görmäge çagyrýaryn sizi, mümkin bolsa şeýle giňişleýin we salgylanmaly açalyň sahypalary. WikiTaslama küşt üstünde hem işläp bileris isleseňiz. Goşantlaryňyza garaşýarys. --Ruhubelent (talk) 20:31, 13 awgust 2018 (UTC)

Öçürilen sahypa nägilelik bildirmek[çeşmäni düzet]

Hormatly Hajymelik, megerem Änew Albert we Bagyr Albert sahypalarynyň öçürilmegine nägilelik bildirýärsiňiz. Eger bu öçürmeleriň ýerliksizdigini pikir edýän bolsaňyz Mynasyplyk kriteriýalary bilen tanyşyň we oňa gabat gelýändigini görkezseňiz öçürilen bu sahypalar yzyna getiriler. Bu düzgün islendik bir Mynasyplyga gabat gelmezlikden öçürilen sahypa üçin ýörgünlidir. Mynasyplyk kriteriýalary bilen tanşaňyzdan soňra Wikipediýa näme däldir bilen hem tanyşsaňyz gowy bolar. Umuman ähli ýörelgeler bilen tanyşsaňyz gowy boljak --Ruhubelent (talk) 20:42, 13 awgust 2018 (UTC)