Ulanyjy:CarsracBot

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Şuňa git: nawigasiýa, gözle


 • User:CarsracBot was a global wikipedia interwiki bot, using PyWikipedia framework!
 • User:CarsracBot is operated from medium-sized Wikipedias (like li, zea, als, yo)
 • User:CarsracBot is flagged on several wikis, see that list...


This page is maintained by the CarsracBot

100 laatste ongecontroleerde anonieme wijzigingen

31 maý 2016

30 maý 2016

29 maý 2016

28 maý 2016

 • (tapawut | taryh) . . Salyr‎; 23:58 . . (+1,321). .95.85.96.107 (Pikir alyşma)(Umumy maglumatlar)
 • (tapawut | taryh) . . T Salyr‎; 23:45 . . (+2,821). .95.85.96.107 (Pikir alyşma)(Sahypa döretdi, mazmuny: '==Umumy maglumatlar== Türkmenleriň içinde häzire çenli özbaşdak taýpalygyny saklap gelýän iňňän gadymy oguz-türkmen taýpasynyň biri salyrdyr. Mahmyt Ka...')
 • (tapawut | taryh) . . T Çepni‎; 23:37 . . (+1,937). .95.85.96.111 (Pikir alyşma)(Sahypa döretdi, mazmuny: '==Umumy maglumatlar== Gadymy Oguz türkmenleriniň 24 taýpasynyň sanamasynda Mahmyt Kaşgary çepnileri (jebni) 21-nji, Salar Baba 一22-nji, Reşideddin, Ýazyjy-og...')
 • (tapawut | taryh) . . T Çowdur‎; 23:35 . . (+3,610). .95.85.96.111 (Pikir alyşma)(Sahypa döretdi, mazmuny: '==Umumy maglumatlar== Iňňän irki eýýamdan tä şu günlere çenli özbaşdak taýpalygyny saklap gelýän 5 türkmen taýpasynyň biri çowdurlardyr (beýlekileri...')
 • (tapawut | taryh) . . T Beçene‎; 23:32 . . (+6,769). .95.85.96.111 (Pikir alyşma)(Sahypa döretdi, mazmuny: '==Umumy maglumatlar== Gadymy türk, orta asyr rus we gündogar Ýewropa ýurtlarynyň taryhynda öçmejek yz galdyran kuwwatly türki taýpalaryň biri peçeneglerdir....')
 • (tapawut | taryh) . . T Baýyndyr‎; 23:29 . . (+3,236). .95.85.96.111 (Pikir alyşma)(Sahypa döretdi, mazmuny: '==Umumy maglumatlar== Baýyndyr Oguz hanyň 4-nji ogly Gök hanyň uly oglynyň adydyr. Ol Üç ok kowumlarynyň iň ulusydyr. Adynyň manysy «Hemişe baý we nygmatl...')
 • (tapawut | taryh) . . Garkyn‎; 23:27 . . (-1). .95.85.96.111 (Pikir alyşma)(Umumy maglumatlar)
 • (tapawut | taryh) . . T Garkyn‎; 23:27 . . (+1,216). .95.85.96.111 (Pikir alyşma)(Sahypa döretdi, mazmuny: '==Umumy maglumatlar== Garkyn gadymy Oguz türkmen taýpasynyň ady bolup, ol ilkinji gezek Reşideddiniň (XIV asyr) eserinde duş gelýär. Bu alym, şeýle-de Ýazy...')
 • (tapawut | taryh) . . Begdili‎; 23:25 . . (-3). .95.85.96.111 (Pikir alyşma)(Çeşme)
 • (tapawut | taryh) . . T Begdili‎; 23:23 . . (+3,094). .95.85.96.111 (Pikir alyşma)(Sahypa döretdi, mazmuny: '==Umumy maglumatlar== Begdil Oguz han dessanyna görä Oguzlaryň 24 taýpasyndan biri bolup, Mahmyt Kaşgarlynyň Diwanylugatitturk kitabynda ýigrimi iki Oguz taýp...')
 • (tapawut | taryh) . . T Gyzyk‎; 23:21 . . (+1,069). .95.85.96.111 (Pikir alyşma)(Sahypa döretdi, mazmuny: ' ==Umumy maglumatlar== Sakarlarda uly urugyň, gökleňleriň gaýy taýpasynda hem bir tiräniň ady bolan «Gyzan» sözi aslynda guzan bolup, onuň bölegi oguz sö...')
 • (tapawut | taryh) . . T Owşar‎; 23:19 . . (+2,285). .95.85.96.111 (Pikir alyşma)(Sahypa döretdi, mazmuny: '==Umumy maglumatlar== Taryhy çeşmelerde awşar, afşar görnüşlerinde duş gelýän bu etnik topar gadymy oguz-türkmen taýpalarynyň biri bolup, Mahmyt Kaşgary...')
 • (tapawut | taryh) . . T Ýaparly‎; 23:17 . . (+1,796). .95.85.96.111 (Pikir alyşma)(Sahypa döretdi, mazmuny: '==Umumy maglumatlar== Mahmyt Kaşgary (XI asyr) Ýabagu diýen gadymy türki taýpanyň adyny tutýar. Ol hem manysy babatda ýokarky etnonimler bilen bir hatarda dur...')
 • (tapawut | taryh) . . T Dodurga‎; 23:15 . . (+1,151). .95.85.96.111 (Pikir alyşma)(Sahypa döretdi, mazmuny: '==Umumy maglumatlar== Orta asyrlarda 24 türkmen taýpasynyň biriniň, häzir bolsa gökleňleriň iki uly bölüminiň biriniň ady bolan do: durga sözi (o sesi uzy...')
 • (tapawut | taryh) . . T Ýazyr‎; 23:12 . . (+3,296). .95.85.96.111 (Pikir alyşma)(Sahypa döretdi, mazmuny: '==Umumy maglumatlar== Ýazyr一24 türkmen taýpasynyň iň ulularynyň biri bolup, Mahmyt Kaşgary ony (Ýazgyry) 10-njy, Reşideddin, Ýazyjyogly we Abylgazy 5-nji,...')
 • (tapawut | taryh) . . Gara öýli‎; 23:09 . . (-2). .95.85.96.111 (Pikir alyşma)(Umumy maglumatlar)
 • (tapawut | taryh) . . T Gara öýli‎; 23:09 . . (+3,941). .95.85.96.111 (Pikir alyşma)(Sahypa döretdi, mazmuny: '==Umumy maglumatlar== Orta asyr alymlary tarapyndan sanalýan 24 türkmen taýpasynyň biri bolan bu toparyň adyny Mahmyt Kaşgary garabölük (ýagny «garalaryň...')
 • (tapawut | taryh) . . T Ak öýli‎; 23:07 . . (+3,900). .95.85.96.111 (Pikir alyşma)(Sahypa döretdi, mazmuny: '==Umumy maglumatlar== Orta asyr türkmen-oguzlaryň düzüminde şeýle atda uly taýpa bolupdyr. Taryhy çeşmelerde bu adyň gadymy görnüşi we manysy barada dürl...')
 • (tapawut | taryh) . . T Baýat‎; 23:05 . . (+1,567). .95.85.96.111 (Pikir alyşma)(Sahypa döretdi, mazmuny: '==Umumy maglumatlar== Mahmyt Kaşgarynyň döwründe 9-njy orunda duran baýat taýpasy weli, onuň ady bilen baglanyşykly toponimlerden çen tutsaň, biziň respubli...')
 • (tapawut | taryh) . . Gaýa‎; 23:04 . . (0). .95.85.96.111 (Pikir alyşma)(Umumy maglumatlar)
 • (tapawut | taryh) . . T Gaýa‎; 23:03 . . (+2,969). .95.85.96.111 (Pikir alyşma)(Sahypa döretdi, mazmuny: '==Umumy maglumatlar== Oguz türkmenleriniň iň irki we güýçli taýpalarynyň biri gaýylardyr. Mahmyt Kaşgarynyň sanawynda ol Gynyklardan soň ikinji orunda dur...')
 • (tapawut | taryh) . . T Deňiz han‎; 22:54 . . (+773). .95.85.96.111 (Pikir alyşma)(Sahypa döretdi, mazmuny: '==Umumy maglumatlar== Deňiz han Oguz hanyň iň kiçi Üçok golynyň iň soňky 6-njy oglydyr. Deňizhanyň 4 ogly bolupdyr: Igdir, Bükdür, Ýywa (Hywalylar), Kyn...')
 • (tapawut | taryh) . . T Dag han‎; 22:51 . . (+2,437). .95.85.96.111 (Pikir alyşma)(Sahypa döretdi, mazmuny: '==Umumy maglumat== Dag han -Túrk we Altaý taryhlarynda Dag(Taw, Tak, Dak) kagan górnúşinde ýazga geçendir. Oguz hanyń ilkini aýalyndan bolan ogullarynyń bi...')
 • (tapawut | taryh) . . T Gök han‎; 22:46 . . (+2,353). .95.85.96.111 (Pikir alyşma)(Sahypa döretdi, mazmuny: '==Gysgaça maglumatlar== Gök Han Oguz hanyň 4-nji oglydyr (Kök, Kükhan görnüşinde-de okalypdyr). Gök asman, Gök belentlik, Ýer daşyny gurşap alýan asmana...')
 • (tapawut | taryh) . . T Ýyldyz han‎; 22:42 . . (+1,133). .95.85.96.111 (Pikir alyşma)(Sahypa döretdi, mazmuny: '==Umumy maglumatlar== Ýyldyz (Ulduz, Ýulduz, Ýolduz, Ildiz) han Oguz han dessanynda Oguz hanyň 3-nji oglydyr. Ýyldyz hanyň tugynda Ýyldyzyň şugla saçýan ş...')
 • (tapawut | taryh) . . T Aý han‎; 22:39 . . (+917). .95.85.96.111 (Pikir alyşma)(Sahypa döretdi, mazmuny: '==Umumy maglumatlar== Aý han Oguz hanyň ikinji oglydyr. Oguz hanyň Uýgurça wersiýasynda Oguz hanyň kakasynyň hem Aý handyr. Oguz han dessanynda Aý hanyň 4...')
 • (tapawut | taryh) . . T Gün han‎; 22:34 . . (+909). .95.85.96.111 (Pikir alyşma)(Sahypa döretdi, mazmuny: '==Umumy maglumatlar== Gün Han - Türki we Altaý rowaýatlarynda Güneş kagany. Kun, Kün (Kön) han diýlip atlandyrlypdyr. Oguz hanyň uly aýalyndan bolan ogludyr...')
 • (tapawut | taryh) . . Oguz han‎; 22:30 . . (+626). .95.85.96.111 (Pikir alyşma)(Umumy)
 • (tapawut | taryh) . . Kynyk‎; 22:02 . . (-1). .95.85.96.111 (Pikir alyşma)(Umumy maglumatlar)
 • (tapawut | taryh) . . T Kynyk‎; 22:00 . . (+3,389). .95.85.96.111 (Pikir alyşma)(Sahypa döretdi, mazmuny: '==Umumy maglumatlar== Irki orta asyrlarda oguz türkmenleriniň iň güýçli we uly taýpalarynyň birine Kynyk diýlipdir. Mahmyt Kaşgary ony 24 taýpanyň arasyn...')


100 nieuwste artikelen