Döwletmämmet Azady

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
 "Döwletmämmet Azady" 1695- nji ýylda doglan,türkmenleriň beýik şahyrlaryndan biridir. Türkmenistanyň Garrygala oblastynyň, Etrek derýasyyň boýundaky Gürgen raýonunda ýaşap geçendir. Edebi lakamy - Azady.
Azady arkama-arkam aňyrdan gelyän sowatly, medeniyetli we gurply maşgalada dünýä inipdir, terbiýie alypdyr.

Döwletmämmet-Azady ilki oba mollasynda sowadyny çykýar. Soňra Hywa medreseleriniň birinde okuwyny dowam etdirýär. Medrese döwründe ol arap, pars dillerini kämil öwrenýär. Türki ýazuw dilini oňat özleşdirýär. Şol wagt şu dillerde ýazylan we talaplara elýeter bolan edebiýata, "taryhа","filosofiýa", esasan hem yslam dininiň taglymatlaryna degişli kitaplary, golýazma ýygyndylary okaýar we öwrenýär. 

Döwletmämmet-Azady 65 ýaşap,1760-njy ýylyň mart aýynda aradan çykýar. Magtymguly kakasynyň ölümüne bagyşlap ýazan “Atamyň” diýen elegiýasynda onuň 65 ýaşandygyny şeýle ýatlaýar:

Döwletmämmediň jaýlanan ýeri Etrek çaýy bilen Soňy dagynyň arasynda-Aktokaýda ýerleşýän Garry molla diýen gonamçylykdadyr. Döwletmämmet Azadynyň "Wagzy-azat","Behiştnama", "Hekaýaty-Jabyr ensar","Rubagyýat ez ruýy zary we doga" diýen eserleri we birnäçe goşgulary bize gelip ýetipdir.