Mazmuna geçiň

Musulmanlar

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Musulmanlar

Musulmanlar (arap. مُسْلِمٌ‎‎ — yslamy kabul eden) — Allahyň barlygyna we birligine, Onuň pygamberlerine, perişdelerine, mukaddes kitaplaryna, ahyrýet günine, heläkçilige we ykbala ýüregi bilen ynanan adamdyr. [1].

Yslamyň bäş sütüniniň iň bolmanda birini inkär etmek musulmany kapyr edýär. Ýagny, «namaz parz däl, namaz okamasaňam hiçzat bolmaýar, zekady bermeseňem bolýar, remezan orazany islän günüň tutsaň bolýar» diýip pikir edilmegi kapyrlyk bolýar. Ýene-de iman sütünleriniň biri inkär etmek, ýagny Kuranyň aýatlaryna ynanmazlyk, Muhammed pygamberiň (hakykytdanam) aýdan sözlerine ynanmazlyk we ş.m. Ol adam musulman hasabyna girmeýär. Beýle adam täzeden şahadat getirip, toba etmeli we yslamy bolmalysy ýaly kabul etmeli.

 • Musulmanlar Alla ybadat ederler. [1]
 • Olar namazlaryny dogry okarlar, namazlarynyň arasyny bölmezler. Ybadatlarynda arkaýynlyk görkezmezler.
 • Musulmanlar zekatlaryny (Sadakalaryny) bererler, özüne berilen rysgalyň mätäçleriňkidigini bilýärler we şoňa görä hereket edýärler. Hem bolçulykda hem-de ýoksullykda Alla üçin harç ederler.
 • Gowulygy buýurar, ýamanlygy gadagan ederler.[1]
 • Allanyň haram diýeniniň janyna kast etmezler.[1]
 • Özüne erk ederler, zyna etmezler.
 • Amanadyň we sözüň arkasynda durarlar.[1]
 • Gyşarnyksyz şaýatlyk ederler.
 • Olar boş we peýdasyz zatlardan ýüz öwrerler.
 • Öte geçmezler. Sabyr ederler, ýöne ýere gozgalaň turuzmazlar.
 • Gahar-gazaplaryny ýuwdarlar we adamlary bagyşlarlar.
 • Isrip etmekden we gysgançlykdan uzakda durarlar, ikisiniň arasyndaky orta ýoly taparlar.
 • Özlerine Allanyň aýatlary ýatlaryna inderilende kör we ker ýaly hereket etmezler, ýürekleri titrär.
 • Mu­ham­met py­gam­beriň hadyslarynda hem ýygy-ýygydan musulmançylyk barada durlup geçilýär, göreldeli musulmanyň aýrtaynlyklary barada aýdylýar. Muhammet Pygamber musulmanlar barada: «Musulman elinden we dilinden musulmanlaryň arkaýyn bolan adamsydyr» diyyär.[1]

Saglylanmalar[düzet | çeşmäni düzet]

Kaynag[düzet | çeşmäni düzet]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Kime musulman diýilýär? TRT 08.01.2018