İman

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

IMAN

Iman bir zada ynanmak, bir zady tassyklamak, bir kişiniň aýdanlaryny kabul etmek diýmekdir. "Iman" sözi ygtykat bilen manydaş bolup, teslim bolmak - boýun egmek manysyny hem öz içine alýar.

Iman ynsanyň ýaradylmagynyň sebäbidir. Ýagny, ynsan Allahy imany bilen tanamak we Oňa ybadat etmek üçin ýaradylypdyr. Ynsan ýaradylyş maksadyna laýyklykda ýaşasa, ahyrýetde ebedi sagadata ýeter, jennete girer. Tersine, ýaşan ýagdaýynda, jähenneme atylar, ebedi şowsuzlyga, betbagtçylyga uçrar. Bu nukdaýnazardan iman ynsan ebedi sagadaty gazandyrjak sebäpdir we jennetiň açarydyr. Jennete imansyz girilmeýär. Bu jahetden insanyň iman getirmegi we şol imanyny soňky demine çenli ýitirmän, pese gaçyrman goramagy gerekdir. Ol, ýagny, iman älem-jahandan we onuň içindäki ähli zatdan has wajyp we gymmatly nygmatdyr.

Imanyň şeýle uly ähmiýete eýe bolany üçin, Pygamberimiz bir hadysy şerifinde: "Imanyňyzy "lä ilähe illallah" bilen täzeläň" diýipdir.