Ädäm

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Ädäm (arap. آدَم‎‎ — adam, ynsan) yslamda ilkinji pygamber (we ynsan) Adam.

Dinlerde[düzet | çeşmäni düzet]

Yslamda[düzet | çeşmäni düzet]

Yslamda Adam we Howene birinji ynsanlardyr. Yslam akydasynda pygamberler günä etmeýär (hususanda hiç wagt kapyr bolmaýar), ýöne olar diňe hata edip biler, sebäbi günäsiz we hatasyz bolmak perişdelere berlendir. Perişdeler Allanyň buýrugyny kemsiz we öz wagtynda ýerine ýetirýändir, olar diňe Allanyň buýrugyna boýun bolýandyrlar.

Pirleriň arasynda meniň ýanyma perişde geldi diýilýän ýalňyş düşünjeler bardyr.

Adam pygamber Alladan bagyşlama dilände «Muhammed pygamber üçin bagyşla» diýen däldir, bu ýalňyşdyr we toslanandyr. Dogrysy hakda Kuranda bardyr.[1]

Hristianlarda[düzet | çeşmäni düzet]

Hristian dininde Adam we Howene günä edeni üçin jennetden kowuldy diýip öwredýärler, emma bu yslam akydasyna tersdir.

Bu ýerde Adam pygamber günä eden dälde, hata edendir.

Materialistler[düzet | çeşmäni düzet]

Materialistler we ateistler Hudaý ýok tebigat bar, dünýäni tebigat dolandyrýar diýen kufr düşünjeleri bardyr. Ýene-de adam maýmyndan gelip çykypdyr diýen ýalňyş düşünjeler bar.

Bellik[düzet | çeşmäni düzet]

  1. Kuran: 7/23.

Salgylanmalar[düzet | çeşmäni düzet]