Mazmuna geçiň

Mähram

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Mähram (arap. مَحْرَم‎‎ — 1. gadagan zat, 2. garyndaş.) Yslamda jyns gatnaşygy haram bolan we nikalaşyp bolmaýan garşydaş jynsdaky kişi. Ýöne olar bilen sapara ýa-da syýahata gidip bolýar we ýekelikde galyp bolýar. Mähram bilen jyns gatnaşyk etmek zyna hasaplanýar.

Erkek[düzet | çeşmäni düzet]

(Eý, mukminler!) Size (şular bilen nikalaşmak) haram edilendir: ejeleriňiz, gyzlaryňyz, gyz uýalaryňyz, kakaňyzyň aýal doganlary (ejekeleriňiz), daýzalaryňyz, erkek doganyňyzyň gyzlary, aýal doganyňyzyň gyzlary, sizi emdiren süýt eneleriňiz, süýt emşen uýalaryňyz, gaýyneneleriňiz, (jynsy gatnaşykda bolan) aýallaryňyzyň ýany bilen gelen öýüňizdäki öweý gyzlaryňyz. Ýöne (nikalaşyp), heniz jynsy gatnaşykda bolman (aýrylyşan aýallaryňyzyň gyzlary bilen nikalaşmagyňyzda) hiç hili günä ýokdur. Emma öz biliňizden önen (ogullyk alynmadyk) ogullaryňyzyň (aýrylyşan) aýallaryna (öýlenmegiňiz) we iki gyz dogany bir wagtda (nikaňyzda) birleşdirmegiňiz (hem haram edildi). Emma (nadanlyk döwründe öň bolup) geçeni geçdi biliň! (Siz oňa jogapkär dälsiňiz). Takyk, Alla Bagyşlaýjydyr, Rehimşepagatlydyr.


Kuran: sura №4, aýat №23.


Erkek aýaly bilen aýrylyşanda (talak) ýa-da dünýäden ötende oňa nikalaşmak halal bolýan kişiler:
 • Aýalynyň - gyz dogany
 • Aýalynyň - ejesiniň gyz dogany
 • Aýalynyň - kakasynyň gyz dogany
 • Aýalynyň - aýal doganynyň gyzy
 • Aýalynyň - erkek doganynyň gyzy

Zenan[düzet | çeşmäni düzet]

Zenanlara çykmak haram bolanlar:
 • Kakasy
 • Ogly
 • Erkek dogany (ýa-da jigsi)
 • Kakasynyň erkek doganlary
 • Daýylary
 • Erkek doganynyň ogullary
 • Aýal doganynyň ogullary
 • Süýt emşen erkek doganlary (2 ýyl bir eneden emen)
 • Gaýynatasy
 • (Jynsy gatnaşykda bolan) äriň ýany bilen gelen öýdäki öweý ogullary. (Ýöne nikalaşyp, heniz jynsy gatnaşykda bolman aýrylyşan ärleriniň ogullary bilen nikalaşmakda hiç hili günä ýokdur.)
 • Öz dogran gyzynyň äri

Salgylanmalar[düzet | çeşmäni düzet]