Mazmuna geçiň

Hijäb

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
(Hijab sahypasyndan gönükdirildi)

Hijäb (arap. حِجَاب‎‎ — örtgi, perde, ýaglyk) yslamda zenanlaryň köpçülige çykanda geýýän geýimi.

Dokuz ýaşly gyzjagaz.

Hijaby köpçülige çykylanda hökman dakynmaly. Eger-de zenanyň bedeni bildirýän bolsa, jilbab ýa-da himar geýinmelidir.

Kuran[düzet | çeşmäni düzet]

Eý, pygamber! Aýallaryňa, gyzlaryňa we möminleriň aýallaryna (daşary çykanlarynda) üstki örtgülerini örtünmeklerini aýt. Bu olaryň tanalmaklary we ynjydylmazlyklary üçin iň dogrusydyr. Alla Bagyşlaýjydyr, Rehim-şepagatlydyr.

Kuran: 33/59.

Bu aýatda jilbab sözi geçýär. Häzirki döwürde hijab diýip esasan ýörite ýalyga aýtýarlar.

Beýleki dindäkiler[düzet | çeşmäni düzet]

Öňki dindäkiler hem hökman ýapynýar ekenler.

Düýäň örküji ýaly kelle[düzet | çeşmäni düzet]

Pygamberimiz ﷺ zenanlara kelläni düýäň örküji ýaly etmegi gadagan edipdir.[1][2]

Kelläni düýäň örküji ýaly edýän saç görnüşi.
Käbirlerine görä, topby hem şoňa mysaldyr.

Bildirmejek görnüşleri[düzet | çeşmäni düzet]

Awrat ýerleri ýapmak hökmanydyr. Ýapylandan soň keseki kişini özüne çekdiriji edip geýinmeli däldir we has gysgasy sada geýinmelidir. Ýagny ýapylan soň hem düýäň örküjine meňzetmeli däl.

Kelle düýäň örküjüne meňzemez ýaly herhili çäre görmeli we sada bolmaly.

Şeýle-de[düzet | çeşmäni düzet]

Bellik[düzet | çeşmäni düzet]

  1. Sahih Muslim:3971.
  2. Fäthul Bari: 5589.

Salgylanmalar[düzet | çeşmäni düzet]