Mazmuna geçiň

Eurovision Song Contest

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Eurovision Song Contest 1956-njy ýyldan bäri Europeanewropa ingaýlym Bileleşigine agza ýurtlaryň gatnaşmagynda geçirilýän aýdym bäsleşigi.

Gatnaşan her bir ýurt, göni ýaýlymda telewideniýe we radio arkaly halka görkeziljek aýdym saýlaýar we ýaryşda iň meşhur aýdymy kesgitlemek üçin özünden başga ýurtlaryň aýdymlaryny alýar. 1956-njy ýylda döredilen gününden bäri yzygiderli geçirilýän bu bäsleşik, dünýäde iň uzyn telewizion gepleşikleriň biridir. Mundan başga-da, sport bilen baglanyşykly halkara çäreleriniň arasynda iň köp görülýän programmalaryň biridir; Soňky ýyllarda tomaşaçylaryň sanynyň 100 million bilen 600 million aralygynda üýtgäp durýandygy syn edildi. Ovewrowideniýe, Europeanewropa we beýleki gatnaşyjy ýurtlardan başga; Şeýle hem ABŞ, Argentina, Awstraliýa, Braziliýa, Hytaý, Filippinler, Günorta Koreýa, Hindistan, Kanada, Kolumbiýa, Meksika, Müsür, Japanaponiýa, Surinam, Taýland, Taýwan, Iordaniýa we Täze Zelandiýa ýaly ýurtlarda çap edildi. 2000-nji ýyldan bäri bu bäsleşik ovewrowideniýe web sahypasynda hem görkezildi.