Atajan Tagan

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Atajan Tagan

Atajan Tagan
Doglan wagty we ýeriMaý 15, 1940(1940-05-15)
Murgap etraby, Mary welaýaty, Türkmenistan
Käriýazyjy
Dilitürkmençe
Milletitürkmen
ŽanrlaryRoman, kyssa, esse
Edebi hereketRealizm
Esasy eserleriLal perişde
Aglasy gelýäň ak bulut
Gowşut Han
Keseki
40 ýylda ýazylan kitap

Atajan Tagan, Türkmenistanly ýazyjy.

Ömri we döredijiligi[düzet | çeşmäni düzet]

Ussat ýazyjy Atajan Tagan 1940-njy ýylyň 15-nji maýynda, Türkmenistanyň Mary welaýatynyň Murgap etrabynda daýhan maşgalasynda dünýä indi. Kakasy Tagan Öwez 1943-nji ýylda Beýik Watançylyk urşynda Orýol şäherinde wepat boldy. Geljekki ýazyjy Mary şäherindäki 10-njy orta mekdebi tamamlady. Okuwynyň arasynda iki ýyl Sowet goşunynyň hatarynda gulluk etmek bilen 1967-nji ýylda Moskwanyň Edebiýat institutyny tamamlady. Şol ýyl hem Türkmenistan Ýazyjylar guramasy ony SSSR Ýazyjylar birleşigine türkmen edebiýaty boýunça geňeşçi wezipesine Moskwa şäherine işe ýollady we şol ýerde ol 1993-nji ýyla çenli, Türkmenistana gaýdyp gelýänçä işleýär.

Atajan Tagan türkmen, rus, bolgar, täjik, gyrgyz dillerinde jemi 620.000 ekz. tiraž bilen çap bolan 15-den gowrak kitabyň awtory. Onuň iň gowy powestleri we hekaýalary “Družba narodow”, ”Ogonýok”, “Znamýa”, ”Oktýabr” ýaly meşhur jurnallarda çap edildi, hekaýalarynyň birnäçesi ( esasanam “Uruş haçan gutarýar” hekaýasy) dünýä dilleriniň onlarçasyna terjime edildi. Hekaýa janrynyň ussady hökmünde A.Taganyň Berlinde, Budapeştde ýörite “Hekaýa agşamy” geçirildi.

A.Taganyň eserleriniň esasynda “Babagambaryň gaýdyp gelmegi”, “Takdyr”,”Tentek”,“Ogul”(“Ak maýanyň ýoly”) çeper filmleri surata düşürildi, ”Söýgüniň haky üçin” (“Uruşdan soňky söweş”), “Padymanyň tallary”, “Gaýnene“ (“Gaýnene” Gyrgyzystanda hem oýnaldy), “Iň owadan gyz” spektakllary teatrlaryň sahnasynda goýuldy. Onuň “Keseki” (“Pereňli ýesiriň ýatlamasy”) taryhy romany esasynda döredilen spektakl köp ýyllar bäri Aşgabadyň A.S. Puşkin adyndaky rus döwlet drama teatrynda sahnadan düşmän gelýär.

Atajan Tagan Jek Londonyň, E. Hemingueýiň, Ç. Aýtmatowyň, W.Rasputiniň, I.Turgenewiň, M. Lukoniniň, W. Şukşiniň hem başga-da birnäçe rus ýazyjylarynyň eserleri bilen türkmen okyjylaryny tanyşdyrdy.

A.Tagan Halkara ýazyjylar birleşiginiň agzasy. Ol türkmen-rus medeni gatnaşygynyň ösmegine goşan goşandy üçin Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň permany bilen “Russiýa Federasiýasynyň at gazanan medeniýet işgäri” diýen hormatly at berilen ilkinji türkmenistanlydyr. Kino hem teatr suhgaty ugrunda bitiren işleri üçin Tükmenistanyň Prezidentiiň permany bilen A.Tagana “Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri” diýen hormatly at berildi. Häzirki wagtda ýazyjy "Dünýä edebiýaty" žurnalynda işleýär. Bu ýerde häli-şindi onuň dünýä edebiýatynyň dürdäne eserlerinden eden terjimeleri çap edilýär. Ýakyn wagtda ýazyjy Özbegistanyň "Johon edebiýoty" žurnalynda özüniň "Keseki" atly täze döreden taryhy-dokumental eserini çap etdirdi. Bahym bu eser kitap bolup, türkmen okyjylaryna-da ýetiriljekdigi şübhesiz. Ondan daşary hem Garagum žurnalynda ýazyjynyň "40 ýylda ýazylan kitap" atly gündelik-essesinden parçalar çap edilýär.

Eserleri[düzet | çeşmäni düzet]

 1. Sallançak mukamy, powest
 2. Lal perişde, powest
 3. Aglasy gelýäň ak bulut, powest
 4. Aýylganç baharyň jybarly güni, powest
 5. Serwi gelin ( “Uruşdan soňky söweşiň” täzeden ýazylan nusgasy) powest
 6. Ýalňyzlyk, powest
 7. Jennet derwezesiniň açary, powest
 8. Ogul, (Gyzdurdy enäniň ogly) powest
 9. Hasaplaşyk pursaty, powest
 10. Mähnet dünýädäki kiçijik jaý, powest
 11. Keseki (Pereňli ýesir), roman
 12. Gowşut han ( “Saragt galasynyň” täzeden işlenen nusgasy)
 13. 40 ýylda ýazylan kitap, ýatlama—esse

Hekaýalar:

 1. Uruş haçan gutarýar
 2. Ýekşenbe güni öýleden soň
 3. Sazyň piri nirede
 4. Ýedi derýanyň aňyrsynda
 5. Kim günäkär?
 6. Goňşy gelin
 7. Hojaýyn
 8. Şol agşam ýagyş ýagypdy
 9. Awda
 10. Goja, çoluk, Garagöz
 11. Wekil ýegen ogul öýerýär
 12. Gara garganyň gözlegi
 13. Possun
 14. Nowruzda satylan gyzyl alma
 15. Çekir Goşanyň aladay
 16. Leksiýa
 17. Sergin şemal
 18. Gara pagta
 19. Ülker bireýýäm ýaşypdy
 20. Gara seçekli arzan ýaglyk
 21. Hajy aga
 22. Ak çeşmäniň aýdymy
 23. Annagül
 24. Gara dogan
 25. Ýazylmadyk hat
 26. Bossan ene
 27. Üç aýlyk bagt
 28. Ykbal köçesi
 29. Galada
 30. Köne goňşy
 31. Ýekegöz
 32. Halanmaýan adam
 33. Ajal bilen duşuşyk
 34. Gijeki waka
 35. Hassalyk
 36. Süýji kekre
 37. Iň soňky kempir
 38. Gök derwezä barýan köçe
 39. Toýçy
 40. Otly geçip barýar
 41. Ägä
 42. Tersmaňlaý
 43. Bugdaýreňk gyz
 44. Ahyrzaman
 45. Sähra balasy
 46. ”Tamdyr”
 47. ”Kleptomaniýa”