Ulanyjy çekişme:Gallanttm

Page contents not supported in other languages.
Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Hoş geldiňiz!
Wikipediýa: erkin ensiklopediýa hoş geldiňiz, Gallanttm!

Salam, indi siz Türkmençe Wikipediýada. Goşant goşmakçy bolsaňyz ilki bilen ýörelgeler bilen tanyşmak ündelýär. Wikipediýada özgerişlik geçirip bilersiňiz.

Eger Wikipediýany öwrenmek isleýän bolsaňyz Ýardam sahypasyna serediň.


Türkmençe Wikipediýany ösdüreliň. --~~~~


Şablonlar, çeşmeler we ş.m.[çeşmäni düzet]

Salam. Nähili çeşmelere ýüz tutmalydygymyz üçin Ygtybarly çeşmeler ýörelgämize serediň. Umuman ýörelgeler bilen tanyş bolsaňyz has gowy wikipediýa goşant goşmaga başlamazdan ozal.

Şablonlar hem duýduryş hem-de okyjylary goşant goşmaga höweslendirmek maksatly bar. O sahypa gelen okyjy hemä makalanyň ýagdaýyndan habardar bolmagy üçin, hem-de şablona tyklap göni goşant goşmaga höwes etmegi üçin. Şu sebäpden mümkin boldukça duýduryşlary gerek ýerinde doly goýmak we makala kybap ýagdaýa gelmezden aýyrmazlyk gerek.

+ Kodlamany gowy bilýän bolsaňyz Wikitaslamalar döretsek has gowy bolardy. Hormatlamak bilen, --Ruhubelenthabarlaş 14:14, 14 mart 2019 (UTC)[jogap ber]

Teklip[çeşmäni düzet]

Salam... Belli bir wagtlap wikipediýada gezelenç etmedik ulanyjynyñ täze döreden makalasy gözden geçirilmedikler kategoriýasyny döredip şol kategoriýa ýerleşdirmek üçin ýekeje setir kodumyz ýeterlik. Ýöne Adminlerden ýardam gerek bolar. New page *Ýörite:NewPages* sahypasynyñ kodlamasyna rugsat gerek...

Sopranoman mailiňiz barada[çeşmäni düzet]

Salam.

opranoman sahypasynyn satylandygy barada maglumat bar. name ucin biz shu yagdaylara care gorup bilmeyas.

diýipsiňiz welin

Mailiňize düşünmedim. Kim nirede kime satypdyr? Haýsy sahypa barada gürrüň edýäňiz? + Iberilen mail mail adresime-de gelmedi, notife sygan ýerini görüp bildim diňe --Ruhubelenthabarlaş 22:33, 26 iýun 2019 (UTC)[jogap ber]


Salam..

Türkmen wikipediýada wondalizm spam we ozi barada ýazylýan makalalar köpelip başlady. Şu ýagdaýlara nähili çäre görüp bilýäris ýa-da Barlanmadyk atly kategoriýa döredeliñ we şol kategoriýa ýerleşdirilen makalalarda Barlanmadyk tekstini ýerleşdireliñ..

--Gallanttm

Dörediň, men kodlama düşünmeýärin. Nirelere ygtyýar ejaza gerek bolsa aýdyň açaýyn. Hormatlamak bilen administratorlardan biri, --Ruhubelenthabarlaş 16:03, 28 iýun 2019 (UTC)[jogap ber]


↗ Häzirlikçe Türkmen wikipediýa gerekli widjetleri gerekli ýerlerden alýşdyryan. Şuny dynyp Türkmen wikipediýasyndaky css we js kodlamalaryna başlamakçy ygtyýar gerekli sahypalara siz bn habarlaşaryn. --

Gallanttm

Tarafınızdan yapılan değişiklikler[çeşmäni düzet]

Merhaba Gallanttm. Kullanıcı sayfalarını kendi istediğiniz gibi oluşturub sonradan sil şablonu yerleştirmeğiniz doğru değil. Böyle devam ederseeniz engellene bilirsiniz.--Turkmen (talk) 17:29, 10 iýul 2019 (UTC)[jogap ber]

Aýdymçylaryň sahypalary[çeşmäni düzet]

Gallanttm käbir edýän hereketleriň gaty çaganyň hereketleri we gaharymy getirip başlady, Sopranom1n ýazan wagty Sopranoman sahypasyna özüňçe hojaýynsyrap maňa tassyklat şablonyny goýduň. Köpbilmiş team döreden Döwlet Nepesow sahypasy öçürmäge ymtyldyň. Şol wagt hem göwnüňe degmezlige çytalaşdym. Mekan Kakayew , Gaygysyz Kulyyew (Gayo) ýaly hiç hili atlary bilinmeýän adamlaryň atlaryna wikipediýa sahypasy döretdiň. Gaýo barada diňeje Gaýgysyz Kulyýew 1990 ýylyñ 15-nji oktýabrynda eneden dogulýar diýip goýduň. Bularyň hemmesi ygtybarly çeşmeler bolup , Süleýman Uşakow‎ , Parahat Amandurdyyev‎, Myrat Öwez‎, Sopranoman we ş.m ýaly tutuş Türkmenistana belli aýdymçylaryň magumatlary şahsy hasabyndan alynyp goýulmagy Bu maglumatlaryň ygtybarlylygy belli däl ýazgysynyň goýulmagy möhümmidi? Gaýrat edip beýlekileriň döreden sahypalaryna özgerdiş girizjek wagtyň birazajyk pikirlen we ilki öz sahypalaryňy redaktirle. --Mr.pahyr (talk) 17:35, 10 iýul 2019 (UTC)[jogap ber]

Nä belli IP-ler[çeşmäni düzet]

``` Salam Hemmelere

Ýene-de bir gezek salam.. Soňky wagtlar wiki statilar köpelýär bu ýagdaý gaty gowy ýöne döredilýän makalalaryň käbirleri belli bir IP-den (ulanyjy tarapyndan) açylýandygyny anykladym we şol IP-den meniň email adresime hat ýazypdylar.. Hat barada Ruhubelent-e aýdypdym şu ýagdaýlary ýatyrmak üçin çaga ýaly herekleri ulanmaly bolýan...

Seredilen ýa-da serilmedik diýip şablon dörediliň şabloby diňe admin tarapyndan edip goýalyň. Eger-de Ruhubelent garşy bolmasa....

--Ulanyjy:Gallanttm (talk) 0:23, 11 iýul 2019 (UTC)

Community Insights Survey[çeşmäni düzet]

RMaung (WMF) 14:22, 6 sentýabr 2019 (UTC)[jogap ber]

Reminder: Community Insights Survey[çeşmäni düzet]

RMaung (WMF) 15:06, 20 sentýabr 2019 (UTC)[jogap ber]

Reminder: Community Insights Survey[çeşmäni düzet]

RMaung (WMF) 18:58, 3 oktýabr 2019 (UTC)[jogap ber]

Страница[çeşmäni düzet]

Здрасти! Если вы не бессмертный?! То не трогайте мои страницы! Hadysylmy (talk) 23:53, 8 fewral 2021 (UTC)[jogap ber]