Uşilu

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Höküm sürdi: b.e.öň. 105一b.e.öň. 102.

Özünden öň: Uweý

Özünden soň: Suýlihu

Doguldy: ? b.e.öň 105.

Öldi: b.e.öň. 102.

Ýurdy: Oguz türkmenleriniň Hun döwleti

Kakasy: Uweý

Aýaly: ???

Çagasy: Ady näbelli,

Babasy: Woýan-Szýuýdi

Är Uşilu ýa-da Uşilu diýlip atlandyrylan Şanýuý heniz kiçi ýaşyndaka tagta çykdy we jemi 3 ýyl hökümdarlyk etdi. Onuň döwründe Hunlar Çynlylar bilen (hytaýlylar) birnäçe söweşler alyp bardylar we ýeňlişe sezewar boldylar. Uşilu bolsa miladydan öňki 102-nji ýylda syrkawlady we şol keselinden gutulyp bilmän aradan çykdy.