Mazmuna geçiň

Suýlihu

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Höküm sürdi: b.e.öň 102一b.e.öň. 101

Özünden öň: Uweý

Özünden soň: Çudihu

Öldi: b.e.öň. 101

Ýurdy: Oguz türkmenleriniň Hun döwleti

Kakasy: Içiz

Aýaly: ???

Çagasy: ???

Suýlihu 1 ýyl hökümdarlyk eden Hun hökümdarydyr. Jigsiniň ogly bolan Er Uşilu nyň ölüminden soňra häkimýetiň başyna geçen ýaşy gartaşan goja Suýlihu Hytaýa garşy goşun birikdirip herekete girişende syrkawlap öldi.