Mazmuna geçiň

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasyTürkmenistanyň iň ýokary ylmy edarasy bolan TYA 1951-nji ýylyň 29-njy iýunynda döredildi. Ol Türkmenistanyň Ministrler kabinetine degişlidir.

1993-nji ýylyň fewralynda Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmyrat Nyýazowyň permany bilen Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanynda Ylym we Tehnika boýunça ýokary geňeş döredildi. Bu geňeş ylmy işleri maliýeleşdirýär hem-de ylmy barlaglary koordinirleýär.

Ylmy Ugurlary[düzet | çeşmäni düzet]

TYA-nda 3 sany ylmy ugur bar:

  1. Fizika-matematika, tehnika, geologiýa we himiýa ylymlary.
  2. Biologia ylymlary
  3. Gumanitar ylymlary.

Fizika-matematika, tehnika, geologiýa we himiýa ugurlary[düzet | çeşmäni düzet]

Muňa Fizika-tehniki fakulteti(anyk däl, düzediş gerek), Matematika we kompýuter tehnologiýalary fakulteti(anyk däl, düzediş gerek) hemde Himiýa fakulteti degişlidir(anyk däl, düzediş gerek).

Biologia ylmy ugry[düzet | çeşmäni düzet]

merkezi botanika bagy we Botanika instituty(anyk däl, düzediş gerek), Zulogiýa instituty(anyk däl, düzediş gerek) hem-de çşller instituty(anyk däl, düzediş gerek) girýär.

Gumanitar ylmy ugry[düzet | çeşmäni düzet]

Muňa Şaja Batyrow adyndaky Taryh instituty(anyk däl, düzediş gerek), Filosofiýa instituty(anyk däl, düzediş gerek), Ykdysadyýet instituty(anyk däl, düzediş gerek), Magtymguly adyndaky dil we edebiýat instituty(anyk däl, düzediş gerek), Türkmenbaşy adyndaky Milli golýazmalar instituty(anyk däl, düzediş gerek) degişlidir.

Dolandyryş bölümi[düzet | çeşmäni düzet]

TYA dolandyryş apparatynda 11 adam işleýär: Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň wise-prezidenti, Baş alym sekretar, bar bolan 3 sany ylmy ugurlaryň ýolbaşçylary, 3 sany alym sekretar we Türkmenistanyň prezidentiniň kömekçisi. Akademiýanyň merkezi ylmy kitaphanasy, "Ylym" neşirýaty, tipografiýasy we awtobazasy bar.

Bellikler[düzet | çeşmäni düzet]

bu ýazgy-da ulanylan maglumatlar 1996-njy ýylda ýazylan maglumatlardyr we bu taýda berilen maglumatlarda 1996-njy ýyldan soňra üýtgeşmeler bolup geçen bolmagy mümkin. Olar ýaý içinde görkezilendir.

Salyglama[düzet | çeşmäni düzet]

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy Şaja Batyrow adyndaky Taryh Insitutu "Türkmenistan" Atly Kiçi Ensiklopediýasy -Aşgabat 1996-njy ýyl.