Mähri Pirgulyýewa

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Şuňa git: nawigasiýa, gözle
Mähri Pirgulyýewa
Dogulan wagty we ýeri Mart 11, 1988(1988-03-11)
Aşgabat şäheri
Käri Aýdymçy
Dili Türkmen
Etnikasy Türkmen
Bilimi Azady adyndaky dünýä dillerr instituty (taşlan)
Periýod 2007-şu gün
Žanrlary Tans Hip hop
Partner(ler)i Shatlykip

Mähri Pirgulyýewa 1988-nji ýylyň 11 martynda Aşgabat şäherinde doguldy. 1995-2006 ýyllar aralygynda ATAL-da (Aşgabat Türk Anadoly liseyi) okady. Aýdym aýtmaga mekdepde okaýan döwründe başlady. Ilkinji "gijeler" aýdymyny "Polyx" studiýasynda ýazga geçirtdi. Ilkinji "Seňki däl" atly albomyny Türkmenistanyň belli produseri Nikolaý Ýakimow bilen bilelikde işläp 2007-nji ýazga geçirdi. Ondan soňra ikinji "Söýgi wagty geldi" atly albomyny işläp başlady. Şol albomda Mähri Pirgulyýewanyň öz düzen aýdymlary hem bar. Şu albomdaky "Eziz Watanym" atly aýdymyny bolsa türkmen ýaşlarynyň adyndan Türkmenistana sowgat etdi!!!

14 ýaşly Mähri Pirgulyýewa heniz orta mekdepde okaýan döwürleri aýdym-saz sungaty bilen gyzyklanmaga başlaýar. Ol özüniň ilkinji albomyny “Seňki däl” ady bilen prodýuser Nikolaý Ýakimowyň gatnaşmagynda 2007-nji ýylda ýazga geçirýär.

Wideoşekilli estrada senagatyndaky döredijilik ýoluna 2007-nji ýylda, 15 ýaşyndaka paýtagt Aşgabatda ýerleşýän studioda başlan Şatlyk Sopyýew gysga döwrüň içinde operatorlyk we senaristlik hünärleri, şeýle hem wideo klipleriniň timary boýunça giň tejribe gazanýar. Prodýuser Sopyýew Mähriniň “Türkmenistanym” , “Tans etmeli” aýdymlaryna klip düşürdi.