Mazmuna geçiň

Küşt

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Küşt
Küşdüñ Daşlary

Strategiýa Oýny
 Oýnuň meşhurlugy 6-njy asyr-häzirki döwür
 Dolandyryjy Emin agzalar
 - Oýunçy Sany 2
 - Oýnuň wagty Soňsuz ýada wagtly
 Web-saýty http://www.fide.com

Küşt örän çylşyrymly strategiýa oýny bolup, aýratyn düzgün boýunça 64 öýli tagtada 32 sany ak we gara mally oýnalýan oýun. Dünýäde küşt ýaryşlary geçirilýär we ol sportuň bir görnüşi hasaplanýar. Küşt oýununa könelerimiz beýniniň gimnastikasy hem diýipdirler. Küşt oýnunda Türkmen türgenleri uly abraýa eýedir. Türkmenistanda abraýly uly küşt ussatlary bardyr. Mesgen Amanow, Maksat Atabaýew, Meýlis Annaberdiýew, Orazly Annageldiýew, Hanjar Ödäýew ýaly örän ussat küştçüleri mysal bermek bolar. Küşt tagtasy diýlen 8×8 bolan dörtburç tagtanyň üstünde oýnalýar. Jemi 64 sany dörtburçlugyň (öýjügiň) 32 sany gara, 32 sany hem ak reňkli bolýar. Küştçileriň biri aklary, beýlekisem garalary alýar we bir gezekde diňe bir göçüm edip bilýär.

Küştüň Daşlary

[düzet | çeşmäni düzet]
 • Ş = Şa
 • Pr = Perzi
 • R = Ruh
 • P = Pil
 • A = At
 • Hiç hili harp goýulmaýar =
 • = Pyýada

Küşt Oýnunda Daşlaryň Göçüm Kadalary

[düzet | çeşmäni düzet]
Şa şeýle göçüp bilýär
Ruh şeýle göçüp bilýär
Pil şeýle göçüp bilýär
Perzi şeýle göçüp bilýär
At şeýle göçüp bilýär
Pyýada şeýle göçüp bilýär (●). Mal alanda bolsa, şeýle alýar (×)
 • Rokirowka edip bilmek üçin şa birinji göçümini göçmedik bolmaly.
 • Rokirowka edip bilmek üçin şa bilen ruhuň arasynda başga daş bolmaly däl.
 • Garşydaşyň malynyň bir ujy şa bilen ruhuň arasyna düşse rokirowka bolmaýar.

Oýuna Başlamazdan Öň Daşlaryň Düzülişi

[düzet | çeşmäni düzet]
Oýuna başlamazdan öñ daşlaryň düzülüşü
 • Oýunyň başynda birinji göçüm hemişe aklaryňkydyr.

Poçta küşt

[düzet | çeşmäni düzet]

Bu oýunçy garşydaşyndan uzakda ýaşaýan we oýunlar e-poçta arkaly habar berilýän küşt görnüşidir. Jogap wagty günlerde ölçelýär we bir oýun gutarmak üçin aýlar ýa-da ýyllar uzaldylyp bilner.

1951-nji ýylda döredilen Halkara habarlaşma küşt federasiýasy (ICCF) [1] bu usul bilen öz Olimpiýa oýunlaryny we dünýä çempionatlaryny guramaga jogapkärdir.

Poçta küşt olimpiadasy

[düzet | çeşmäni düzet]
# Yyllar Altyn medal Kümüş medal bürünç medal
01. Archived 2022-12-14 at the Wayback Machine 1949-1952 Wengriýa Çehoslowakiýa Şwesiýa
02. Archived 2022-09-22 at the Wayback Machine 1952-1955 Çehoslowakiýa Şwesiýa Germaniýanyň baýdagy Germaniýa
03. Archived 2022-12-14 at the Wayback Machine 1958-1961 Sowet Soýuzy Wengriýa Ugugoslawiýa
04. Archived 2022-09-21 at the Wayback Machine 1962-1964 Sowet Soýuzy Demokratik Germaniýa Şwesiýa
05. Archived 2022-09-22 at the Wayback Machine 1965-1968 Çehoslowakiýa Sowet Soýuzy Günbatar Germaniýa
06. Archived 2022-09-21 at the Wayback Machine 1968-1972 Sowet Soýuzy Çehoslowakiýa Demokratik Germaniýa
07. Archived 2022-09-22 at the Wayback Machine 1972-1976 Sowet Soýuzy Bolgariýa Beýik Britaniýa
08. Archived 2022-09-21 at the Wayback Machine 1977-1982 Sowet Soýuzy Wengriýa Beýik Britaniýa
09. Archived 2022-12-14 at the Wayback Machine 1982-1987 Beýik Britaniýa Günbatar Germaniýa Sowet Soýuzy
10. 1987-1995 Sowet Soýuzy Angliýa Demokratik Germaniýa
11. 1992-1999 Çehoslowakiýa
Sowet Soýuzy
Kanada
Şotlandiýa
12. 1998-2004 Germaniýanyň baýdagy Germaniýa Litwa Latwiýa
13. 2004-2009 Germaniýanyň baýdagy Germaniýa Çeh Plşa
14. 2002-2006 Germaniýanyň baýdagy Germaniýa Litwa ABŞ baýdagy ABŞ
15. 2006-2009 Norwegiýa Germaniýanyň baýdagy Germaniýa Gollandiýa
16. 2010-2016 Çeh Germaniýanyň baýdagy Germaniýa Fransuz baýdagy Fransiýa
17. 2009-2012 Germaniýanyň baýdagy Germaniýa Ispaniýa Italiýa
18. 2012-2016 Germaniýanyň baýdagy Germaniýa Sloweniýa Ispaniýa
19. 2016-2021 Bolgariýa Germaniýanyň baýdagy Germaniýa Çeh
Polşa
20. 2016-2019 Germaniýanyň baýdagy Germaniýa Rus baýdagy Russiýa Ispaniýa
21. 2020-2023 Germaniýanyň baýdagy Germaniýa Lýuksemburg ABŞ baýdagy ABŞ

Daşarky çykgytlar

[düzet | çeşmäni düzet]
 1. ICCF