Wayback Machine

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

WayBack Machine

“WayBack Machine” 1996-njy ýyldan bäri botlary bilen internet dünýäsindäki web sahypalaryna girýär we daşky görnüşini ýadynda saklaýar. Bir gezek skanerden geçirýän web sahypalaryna girýär, soň belli ýygylyklar bilen, hepdelik / aýlyk ýaly bölekleri wagtal-wagtal öz ýadynda saklaýar we internet ulanyjylaryna hödürleýär.

Meşhur ynanjyň tersine, WayBack Machine diňe güýmenje maksatly ulanyp boljak web guraly däl. Köne web sahypasynyň mazmunyna girmek isleseňiz, ýöne asyl mazmundan şol mazmuna girip bilmeseňiz, şol senä gaýdyp gelip, WayBack Machine-yň kömegi bilen mazmuna keş arkaly girip bilersiňiz.

Web ulanyjylaryna şuňa meňzeş başga-da köp artykmaçlygy hödürleýän “WayBack Machine”, web sahypalarynyň ussatlaryna köne web sahypalaryna girip pikirlenmek we ylham almak üçin örän peýdaly kömekçi bolup biler.