Hordalylar tipi

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Hordaly haýwanlaryň aglaba topary ýokary gurluşly haýwanlar bolup, bedenleri ikitaraplaýyn simmetriýa bölünýär.

Hordaly haýwanlar bedeniniň bütin uzynlygyna ýerleşen daýanç okunyň- hordasynyň, oňat ösen nerw ulgamynyň, bogazynda žabra ýarçyklarynyň bolmagy bilen beýleki tipleriň wekillerinden tapawutlanýarlar. Ýokary gurluşly hordalylarda bolsa horda diňe düwünçegiň ösüş mahalynda ýa-da liçinka döwri emele gelip, soňunda oňurga sütini bilen çalşylýar. Gan aýlanyş ulgamy ýapyk, ýüregi bedeniniň garynboşluk tarapynda ýerleşen. Hordalylar tipine lansetnikler, liçinka hordalylar, tegelek agyzlylar, balyklar, ýerde-suwda ýaşaýanlar, süýrenijiler, guşlar we süýdemdirijiler degişlidir.

Hordalylara ýerýüzüniň köp ýerlerinde duş gelmek bilen, olaryň 40 müňden gowrak görnüşleri bardyr.

Hordalylar tipine degişli haýwanlary üç sany uly topara birleşdirýärler:

  1. Kelleçanaksyz hordalylar.
  2. Liçinka hordalylar.
  3. Oňurga hordalylar.