Mazmuna geçiň

Clash of Clans

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Clash of Clans (Türkmençe: Klan çaknyşyklary), Helsinki, Finlandiýa merkezli oyun şereketi Supercell[1][2][3] tarapyndan döredilen köp oýunçuly, hakyky wagtly, mugt, onlaýn strategiýa oýny. Clash of Clans oýnunda, bir tarapdan oýunçylar hüjümlere garşy öz ýerlerini goramak üçin dürli gorag mehanizmalaryny (top, okçy binasy we ş.m.) gurup, beýleki bir tarapdan hüjüm etmek üçin goşun (esger) döredýärler. Oýunçular, maksimum 50 kişilik toparlardan ybarat bolan klanlara goşulup onlaýn sähbet edip, biri-birine goşun (esger) ýardamyny berip bilýärler.

Bu oýun töleg aýratynlygy bilen oýun iOS plaformundaky iň köp gazananlar sanawyna girmegi başardy. 2013-nji ýylyň ilkinji ýarsynda, şereket satuwlardan ortaça her günde 2,4 million dollar girdeji peýda gördi..[4][5] Clash of Clans, iOS platformunda, 2012-nji ýylyň dekabr aýynda iň köp indirilen 5 oýnyň (goýmanyň) arasynda ýer aldy. Oýnuň bu üstünlüge ýetmegindäki sebäp, ýekebara we toparlaýyn oýunlaryň birleşmeginiň ýany bilen ýoldaşly bolup oýnanmagy bolup görkezilýär.[Çeşme zerur]


Android platformunda hem ilkinji gezek, 2013-nji ýylyň sentýabr aýynda Kanada we Finlandiýada oýnanmaga başlandy. Bir hepde wagt bilen Kanada we Finlandiýada beta wersiýasy publikasiýa edilenden soňra, 2013-nji ýylyň 7-nji oktýabrynda Play Store-da ýerini aldy we halkara platformda ýaýramaga başlady.

Gorag binalary

[düzet | çeşmäni düzet]

Diwar:Merkezi binanyň, gorag binalarynyň öňüne goýup esgerleri haýalladýar.(diwardan bökmek jadysy ulanylmasa) 17lvl-e çenli güýçlendirip bolýar.

Top:Oýundaky İlkinji gorag binasy bolup ol uzak menzilli hem-de güýçli urgylydyr.(Uçýan goşunlara zyýan ýetirip bilmeýär)21.lvl-e çenli güýçlendirip bolýar

Okçy binasy:İkinji gorag binasy bolan Okçy binasy hem edil Top ýaly uzak menzillidir.(Ol hem uçýan goşunlara zyýan ýetirip bilýär)21.lvl-e çenli güýçlendirip bolýar

Kazarma

Barbar:Oýundaky ilkinji esger bolup, ol Örän sadadyr Oýunyň profilinde hem şonuň suraty bardyr.1 admlyk orny tutýar.10.lvl-e çenli güýçlendirip bolýar. Başda 50 bahasy jady

okçy:Oýundaky ikinji esgerdir. Oňa diwarlary döwüp geçmek gerek däl ,çünki ol oky bilen diwaryň içindäki binalary hem ýykar. 1adamlyk orny tutýar.10.lvl-e çenli güýçlendirip bolýar.Başda bahasy 100 jady

Döw:Äpet esger döw bolsa ilki gorag binalaryny ýykýa. Ony ussat oýunçylar gorag ýaly görýäler we uruşa gidende ondan diňe 1 ýa-da 2 sany alýalar çünki döw örän haýal hereket edýär. 5adamlyk orny tutýar. 10.lvl-e çenli güýçlendirip bolýar.Başda bahasy 100 jady

Goblinler:Goblinler altyny ve jadyny gowy görýärler ve ilki olaryñ döreýän hem-de saklanýan ýerine çozýarlar.1 adamlyk orny tutýar. 8.lvl-e çenli güýçlendirip bolýar

 • Diwar döwüji: Ilki bilen diwar bolan bu esger diwarlara 40x zeper ýetirýär. Uruşda ýykyljak diwar ýok bolsa, beýleki binalara hüjüm eder. 2 adamlyk orty tutyar. 15 sekuntda ösýär. Iň ýokary derejesi 9 derejedir.
 • Şar: Top we minomýot ýaly goraglar ony atyp bilmese-de, saglygy gaty ýokary däl we okçy binasy , jadygöý diňi, howa goragy, X-Ýaýy ýaly goraglar bilen ony aňsatlyk bilen ýok edip biler. Iň gowy görýän binasy gorag binalary. Oýundaky iň haýal birlikdir (hereketiň tizligi 10). Tebip tarapyndan täzeden jan berilip bilinmez. Tutýan ýeri 5 birlik. 30 sekuntda ösýär. Iň ýokary 10 dereje.
 • Jadygöý: Ilkinji 3 derejedäki ody, 4-nji we 5-nji derejelerde ýyldyrym, iň soňky derejedäki yşyk we uly zyýan ýetirip biler. Emma onuň jany beýle bir ýokary däl. Goşunda gaty köp jadygöý ulanylanok. Adatça duşman obasyny arassalamak üçin ulanylýar. Esasan Golem-Pekka hüjümlerinde ulanylýar. Tutýan orny 4 birlik. 30 sekuntda ösýär. Iň ýokary derejesi 9 derejedir.
 • Tebip (Şypa beriji): ýer esgerlerinin we gahrymanlaryń saglygyny dikeltmek ukybyna eýe. Esasan Okçy şa zenany ýörişlerde ulanylyar. Oýundaky hüjüm etmeýän ýeke-täk esger. Howa duzaklary tebibe zyyan beryar.
 • Aždarha ( dragon): Uly saglyga eýe bolşy we uly zyýan berşi üçin köp ulanylýar. Şar ýaly, aždarhalaty tebip janlandyryp bilmez. Tutýan meýdany 20 birlikdir. 3 minutda ösýär. Iň ýokary 8 derejedir.
 • P.E.K.K.A: Çalt bolmasa-da, güýji bilen öwezini dolýar. Ýaýly duzak oňa täsir etmeýär. Tutýan meýdany 25 birlikdir. 3 minutda ösýär. Iň ýokary 9 derejedir. P.E.K.K.A-nyň erkekmi ýa-da , robotmy, samuraýmy , rysarmy belli däl. Şeýle hem, her gezek güýçlendirilende görnüşini üýtgedýän ýeke-täk esger. 3-nji derejeden soň (3-nji derejäni hem goşmak bilen) ölümdäki uçýan skelet animasiýasy ulanyýar.
 • Çaga aždarha: aždarha kiçi görnüşi.  “Clash of Clans” -a “Clash Royale-den” geldi.  Iň ýokary 8 derejededir.  Tutýan meýdany 10 birlik.  Okuw wagty 1 minut 30 sekunt.
 • Magdançy: Diwarlaryň aşagyndaky gazuwlar.  Oýun täzelenmesi bilen gelen 12-nji derejeli kazarmada tälim alýar.  Iň ýokary 9 derejededir.  Tutýan meýdany 6 birlik.
 • “Electro Dragon”: 13-nji kazarmada tälim alyp bolýar.  Gurluşykçy obasyndaky mega tesla ýaly zynjyrly hüjüm aýratynlygy bar.  Bu aýratynlyk bilen bir wagtyň özünde 5 gurluşa zeper ýetirip biler.  Areaaşaýyş jaý meýdany 30 birlik.  Zynjyr hüjümi gurluşdan gurluşa geçende täsirini 20% ýitirýär.  Öleniňde ýyldyrym jadysy ýaly ýyldyrym gaçýar.
 • Ýeti: Esasan tank hökmünde işleýän ýeti, dostlary az däl.  Olaryň atlary "Yetimit".  Tutýan meýdany 20 birlik.  Iň ýokary 3 dereje.  Yeti belli bir derejede zyýan çekeninde, arkasyndaky ýetimler iň ýakyn gorag binasyna hüjüm edýärler.  Şeýle hem, et ýeti ölende käbir Yetimitler peýda bolup, gorag binalaryna hüjüm ederler.  Ýetimitler gorag binalaryna 4x köp zyýan ýetirýärler.
 • Aždarha münüji: saglygy bolan kazarmanyň topary (4100 urgy).  Oýundaky iň gowy zyýan beriji bölüm (sekuntda 340 zeper).  Bu howanyň birligi.  16 minut 40 sekuntda 25 meýdany bolan “Dragon Rider”.
 • “Electro Titan”: 32 meýdany öz içine alýan 5 minutlyk elektro titan. 6 sekuntda türgenleşdirilýär, daş-töweregine ýaýran elektrik energiýasy bilen binalara köpçülikleýin zeper ýetirip biler.
 • Gara kazarma

Beýlekiler

[düzet | çeşmäni düzet]

Daşarky çykgytlar

[düzet | çeşmäni düzet]

Salgylanmalar

[düzet | çeşmäni düzet]
 1. Is this the fastest growing game company ever? Forbes. 14 Aprel 2013.
 2. [Dredge, Stuart (14 Maý 2013)."Puzzle & Dragons made $113m in April as developer GungHo's market cap rivals Nintendo's."The Guardian. 13 Iýul 2013 taryhynda arhiwlendi. Ýetilen taryhy: 30 Maý 2013.
 3. [Grundberg, Sven. "Finland's Newest Hit Maker: Supercell - WSJ".27 Sentýabr 2013 taryhynda arhiwlendi.
 4. Finland's Supercell mobile games with megaprofits. Businessweek. 2 Maý 2013.
 5. Şablon:Web çeşmesi