Mazmuna geçiň

Clash Royale

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Clash royale, Supercell tarapyndan 2016-njy ýylda tölegsiz satyşa çykarylandyr. Oýundaky oýunçular (esgerler) Clash of Clans oýunundaky oýunçularyň köpüsi diýen ýalaky bardyr. Bu oyun strategi oýunu bolup munda kartlar bilen oýnalynýar.

Oýnalyşy:

Oýunda agaç, kümüş, altyn, ägirt (giga) , jadyly, epiki, super jadyly, mugt sandyk, täç sandygy, ýaryş sandyklary oýunda rowaýat sandygy bar. Bu sandyklary oýnuň ahyrynda satyn alyp bolýar ýa-da şaý-sepler (crystal) bilen satyn alyp bolýar. Bu sandyklardan alýan kartoçkalaryňyz bilen bir wagtyň özünde beýleki kartoçkalar bilen bir wagtyň özünde 8 kartoçkany döredip, iň köp 50 adamlyk klanlary hem öz içine alyp bilersiňiz, klanlarda dostlaryňyz bilen söhbet edip bilersiňiz, olardan kartoçka sorap bilersiňiz, kartoçka berip bilersiňiz, dostlaryňyz bilen söweşip bilersiňiz we klan sandyklary üçin täç ýygnap bilersiňiz. Oýunda 4 görnüşli kartoçka bar: Adaty, seýrek, epiki we rowaýat. Maksat oýun gutarandan soň has köp binany ýok etmekdir. 3 minutdan soň, iki oýunçy birmeňzeş mukdarda diňleri ýok eden bolsa ýa-da ýok bolsa, oýna goşmaça 3 minut goşular. 3 minudyň içinde islendik diňi ýuwan tarap ýeňer. 3 minutdan soň hiç kim ýeňiş gazanyp bilmese, oýun saklanýar. Durmuş diňlerden peselip başlaýar. Iň az janly diň weýran boldy. Beýleki tarap ýeňýär. Oýuny ýeňiş bilen tamamlan oýunçy, garşydaşyň kuboklarynyň sanyna baglylykda kubok alýar.