Al-Fatiha

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search
Al-Fatiha الفاتحة
Ady Al-Fatiha FirstSurahKoran.jpg
Arapça ýazylşy الفاتحة
Terjimesi Açylyş, Açyjy
Inen ýeri Mekge
Iniş tertibi 5
Aýat sany 7
Söz sany 29
Harp sany 139
Süre tertibi 1
Bölek 1
Indiki süre Al-Bakara

Media[üýtget | edit source]

Said Al Ghamdi - 001Fatiha.ogg

Tekst[üýtget | edit source]

1. بِسْمِ ‌اللَّ‍‍هِ ‌ال‍‍رَّحْمَنِ ‌ال‍‍رَّحِيمِ
Bism-illähi-r-Rahmän-ir-Rahiim
Rahman (Mähriban) we Rahym (Rehim-şepagatly) Allanyň ady bilen.
2. ‍الْحَمْدُ‌ لِلَّهِ ‌‍رَبِّ ‌الْعَالَمِينَ
Älhämdu lillähi robbil älemiin
(Ähli) hamdy-senalar älemleriň Perwerdigäri Alla mahsusdyr.
3. ‍ال‍‍رَّحْمَنِ ‌ال‍‍رَّحِيمِ
Ar-Rahmän-ir-Rahiim
(Ol) Rahmandyr (Mähribandyr), Rahymdyr (Rehim-şepagatlydyr).
4. مَالِكِ يَ‍‍وْمِ ‌ال‍‍دِّينِ
Mäliki ýaum-iddiin
Din (kyýamat) gününiň Eýesidir.
5. إِيّ‍‍َ‍اكَ نَعْبُدُ‌ ‌وَ‌إِيّ‍‍َ‍اكَ نَسْتَعِينُ
Iýýäkä naubudu we iýýäkä nestaiin
(Eý, Allam!) Biz diňe Saňa ybadat edýäris we diňe Senden kömek soraýa-rys!
6. اهْدِنَا‌ ‌ال‍‍‍صِّ‍‍رَ‍‌اطَ ‌الْمُسْتَ‍‍قِ‍‍يمَ
Ihdinas-siratol mustakiim
(Eý, Allam!) Bizi dogry ýola (yslam dinine) gönükdir!
7. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ
Siratol-lazine än-amtä aleýhim, goaýril magzubi aleýhim welaz-zooolliin
(Bizi) gazaba sezewar bolanlaryň we azaşanlaryň (ýoluna) däl-de, Öz nygmat berenleriň ýoluna (gönükdir).

Düşündiriş[üýtget | edit source]

1-nji süre: "Fatiha" ("Açylyş") süresi Mekgede inen sürelerden bolup, ol 7 aýatdan ybaratdyr. Kurany Kerimiň ilkinji süresidigi üçin, oňa "bir ýeri ýa-da bir zady açan, açyjy" manysynda "Fatiha"(Fatyha) diýlip at berlipdir. Bu süräniň "Ummul-kitap" ("Kitaplaryň enesi"), "Sebgul-mesäni" ("Gaýtalanýan ýedi aýat"), "Esas" ("Düýp-özen"), "Şifä" ("Şypa beriji"), "Käfiýe" ("Ýeterlik"), "El-hamd" ("Hamdy-sena"), "Salät" ("Namaz"), "Dua" ("Dileg-doga") we "Taglym" ("Tälim") ýaly atlary hem bar. Bu süre halkymyzyň arasynda "Elham" süresi diýlip meşhurlyk gazanypdyr. Pygamberimiz Muhammet ﷺ (sallallahu aleýhi wesellem): "Elhamy" okamaýanyň namazy ýokdur" diýipdir. Şonuň üçin hem "Elham" süresi namazyň ähli rekagatlarynda okalýar. Kurany Kerim bütin adamzada dogry ýoly görkezmek üçin inderilipdir. Bu mubärek we uz manyly süre Kurany Kerimiň gysgaça manysyny özünde jemleýän we yslam dininiň düýp özeni hasaplanylýan süredir. Onda taryp edilmäge diňe Allanyň mynasypdygy, Allanyň bendelerine bu dünýäde Rahman (Mähriban), ahyretde Rahymdygy (Rehim-şepagatlydygy), diňe Alla ybadat edilmelidigi, dogry ýoly tapmagyň we dogry ýoldan azaşmagyň hem Allanyň eradasy bilen baglydygy beýan edilýär. Bu birinji aýata, gysgaça, "Bismillä" diýilýär. Ymam Agzamyň, şeýle-de bir topar başga fykh (yslam hukugy) alymlarynyň pikirine görä, "Bismillä" aýaty "Elham" süresiniň bir aýaty däldir. Diňe "Neml"(Garynja) süresiniň 30-njy aýatynda agzalýan "Bismillä" bir aýatdyr, galan ýerde bolsa gaýtalamadyr, şol süreden bir aýat däldir. Kurany Kerimiň "Toba" süresinden galan 113 süresiniň hemmesiniň başynda gelýän bu aýat bu süreleriň başynda diňe bereket üçin okalýar. Şonuň üçin hem ol namazda içiňden aýdylýar. Emma käbir alymlar ony "Elhamyň" bir aýaty hasaplaýarlar. Hadyslaryň birinde: "Bismillä bilen başlanmadyk işiň soňy ýokdur" diýilýär. Bu sebäpli, hem haýsydyr bir işe başlanylanda "Bismillä" aýdylýar. Düşündiriş: "Elham" süresi okalandan soň, "Ämin!" ("Kabul et!") diýmek sünnet hasaplanylýar.

Hadys[üýtget | edit source]

Bellik[üýtget | edit source]

Şablon:Quran.Surah

Şeýlede[üýtget | edit source]

Çeşmeler[üýtget | edit source]

[1] [2] [3] [4] [5]

  1. http://ru.m.wikipedia.org/Аль-Фатиха
  2. https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A9
  3. http://en.m.wikipedia.org/Al-Fatiha
  4. https://ar.m.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A9
  5. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/The_Holy_Quran.pdf