Şablon çekişme:Kömek ediň

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Haýyş edýäris dälde towakga edýäris ulanylmagyndan tarap[edit source]

Towakga etmek = ýerine ýetirilmeli, hakyň bolan bir zady talap edýän derejede ýerine ýetirilmegini haýyş etmek.


Ýalňyş ýere goýulan bir şablony öçürmegini talap etmek hakymyzdyr, göni talap etsek buýruk berýän ýaly bolar. Şo sebäpden towakga edeliň, haýyş etmek we talap etmek ortasyndaky basgançak towakga etmek. --Ruhubelent (talk) 14:43, 22 iýul 2018 (UTC)

Şablon düşnüksiz, kodyna seretsem başga zat ýazylan displaye seretsem başga zat. Näme üçin ulanjakdygymyza düşündiriş berilse nähili sözlem gurulmalydygy barada has gowy karar alyp bilerdik, --Ruhubelent (talk) 14:43, 22 iýul 2018 (UTC)
Ruhubelent
{{Kömek ediň}} şablony arkaly çagyryp bilersiň
check-mark
Kömek ediň - Kömek edildi. Eger size has köp maglumat gerek bolsa öz şahsy çekişe sahypaňyzdaBaşga bir sorag görnüşinde sorap bilersiňiz ýa-da gerekli ullanyja şahsy çekişmesine hat ýazyp bilersiňiz.
Kömek edildi -şablony bolsa {{kömek ediň-kömek edildi}} arkaly çagyryp bilersiň
Şablonlaryň kömegi degendir diýip umyt edýärin
Ruhubelent şablon {{Labyr}},{{namespace detect}}, {{tmbox}}, {{Tlp}} we şulara meňzeş başga-da şablonlary hem öz içinde ullanýar, şonuň üçin düşünmek biraz kyn bolup biler

Kömek: Çerçewe nähili ýasalýar - kody nähili[edit source]

Şeýle Kömek ediň şablony durşy ýaly arkafony üýtgeşik reňkli çerçewä nähili salynýar ýazgy? Diňe şonuň koduny paýlaşsaňyzla. Onsoň menem şablon ýasamagy uly mukdarda öwrenerin we gerekli şablonlary ýasap bilerin. Öňünden minnetdar --Ruhubelent (talk) 16:41, 22 iýul 2018 (UTC)

{{tmbox
| type  = speedy / delete / content / style / notice / move / protection
| image = none / [[File:Some image.svg|40px]]
| imageright = [[File:Some image.svg|40px]]
| style = CSS values
| textstyle = CSS values
| plainlinks = no
| text  = The message body text. 
| small = {{{small|}}} / yes
| smallimage = none / [[File:Some image.svg|30px]]
| smallimageright = none / [[File:Some image.svg|30px]]
| smalltext  = A shorter message body text.
}}

Ruhubelent düşnükli bolandyr diýip umyt edýärin --Mr.pahyr (talk) 20:40 , 22 iýul 2018 (UTC)