Çekişme:Gökdepe urşy

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Tarapgöý makala[edit source]

  1. "Türkmenler gylyç, pyçak, hyrly tüpeň, syryklaryň ujuna gyrkylyk, synny berkidilip ýasalan naýza bilen şol döwrüň iň kämil ýaragy bilen ýaraglanan rus goşunlaryna garşy gahrymanlarça söweşipdirler. "

Gahrymanlarça söweşipdirler diýilmegi size-de bitarap nukdaýnazary bozmak ýaly görünmeýärmi? Şu ýeri bir taryhçydan sitata edilse ýa-da gahrymanlarça sözi öçürilse gowy bolardy, şonda bitarap nukdaýnazar bozulmazdy, häzir bu ýeri Wikipediýanyň sözi ýaly görünýär. --Ruhubelent (talk) 09:35, 28 iýul 2018 (UTC)