Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Jump to navigation Jump to search

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy - Türkmenistanyň migrasiýa ulgamyny düzgünleşdirmek, migrasiýa babatdaky döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegini, Türkmenistanyň migrasiýa meseleleri boýunça halkara borçnamalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýän döwlet dolandyryş gullugy bolup durýar.

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2003-nji ýylyň 21-nji fewralynda çykaran 6133 belgili karary esasynda Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugy ady bilen döredildi. Gullugyň ygtyýarlygyna Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlarynyň giriş-çykyşyny hasaba almak we olaryň hasabany ýöretmek, olara Türkmenistana gelmek-gitmek çakylyk hatlaryny hem-de wiza, ýaşamak üçin ygtyýarnama, işlemäge rugsatnama resmileşdirmek işlerini alyp barýar.

2004-nji ýyldan başlap türkmenistanyň raýatlarynyň ýurduň Döwlet serhedinden çykyş-girişlerini hasaba almak hem-de 2005-nji ýyldan başlap, Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek, Türkmenistanyň raýatlygyna dikeltmek, Türkmenistanyň raýatlygynda çykmak boýunça resminamalary kabul etmek we olary taýýarlamak, Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurda hemişelik ýaşamaga göçüp gitmek üçin rugsatnamalary resmileşdirmek bilen bagly işleri ýerine ýetirip başlady.

2008-nji ýylyň 17-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary ýurt raýatlaryny hasaba alyş döwlet gullugynyň ady, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy diýlip üýtgedildi.

2005-nji ýyldan şu güne çenli Türkmenistanyň Prezidentiniň ynsanperwerlik syýasaty netijesinde jemi 22 930 sany raýatlygy bolmadyk adamlara Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi.

2008-nji ýylyň iýul aýyndan başlap, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan Halkara ülňelerine laýyk gelýän Türkmenistanyň raýatlaryna Biometrik maglumatly pasport resmileşdirilip başlandy. Häzirki wagtda Türkmenistanyň ähli welaýat müdirliklerinde we Aşgabat şäherinde hem-de etrap, şäher bölümlerinde Türkmenistanyň raýatlaryna pasportlar resmileşdirilýär. TDMG-y tarapyndan raýatlara gowy hyzmat bermek üçin “Online hyzmatlary” bölümçesi döredildi. Bu bölümçede raýatlaryň wagtlaryny tygşytly ulanmalary üçin  Biometrik maglumatly pasport resmileşdirilende elektron ýüz tutmalary kabul edip başlady. Şeýle hem ýüz tutmalaryň ýagdaýny öwrenmek müňkinçiligi hem döredilen.

Bulardan başga-da “Maglumat ibermek” bölümçesi döredilip, migrasiýa ulgamyna degişli soraglara gysga wagtyn içinde jogaplamak müňkinçiligi bar. Şeýle hem TDMG-nyň web saýtynda Türkmenistanyň syýasy we jemgyýetçilik wakalary bilen yzygiderli tanyşdyrýan türkmen, rus, iňlis dillerinde habarlar ýerleşdirilýär.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkmenistanda sporty ösdürmeklik baradaky aladalaryndan ugur alyp, TDMG-da “Migrasiýa” woleýbol topary hem-de “Migrasiýa” futzal toparlary döredildi. Bu toparlar Türkmenistanyň çäginde şeýle-de daşary ýurtlarda geçirilýän halkara ýaryşlarda (çempionatlarda) üstünlikli çykyş edip, ýokary derejeleri gazanyp gelýär.


Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň welaýat müdirlikleriniň salgylary we telefon belgileri barada;

1.    Aşgabat şäheri boýunça müdirligi,  Aşgabat şäheriniň B. Türkmenistan şaýolynyň 18-nji jaýy.  (993 12) 38-00-11, 38-00-12.

2.    Mary welayaty boýunça müdirligi, Mary şäheriniň Mollanepes köçesiniň 9-njy jayy. (993 522) 6-96-90.

3.    Lebap welaýaty boýunça müdirligi, Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň Boýrabap geňeşliginiň Hojamiresen obasynyň Jeýhun köçesiniň 2-nji jaýy.  (993 422) 2-08-10

4.    Ahal welaýaty boýunça müdirligi, Akbugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Ç.Wellekow köçesiniň 16-njy jaýy. (993 137) 33-1-84.

5.    Balkan welaýaty boýunça müdirligi, Balkanabat şäheriniň 146-njy kwartalynyň 42-nji jaýy. (993 222) 6-05-27.

6.    Daşoguz welaýaty boýunça müdirligi, Daşoguz şäheriniň Al-Horezmi köçesiniň 20-nji jaýy. (993 322) 5-58-29.


Çykgytlar[üýtget | edit source]

Bellikler[üýtget | edit source]

Şablon:Reflist