Plexr

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Iki gezek gabak operasiýasyny etmek islemeýän adamlar üçin täsirli bejeriş usulydyr.

Bu enjam bilen operasiýa we gan akmazdan kynçylyksyz bejergini üpjün ediň.

Plexr Archived 2021-08-06 at the Wayback Machine dördünji döwlet maddalaryny ulanýan enjam. Enjam nyşana dokumasyna inçe ýaý döredip, howadaky gazy ionlaşdyrýar.

Enjamyň ujy gaty ýokary temperaturaly elektrik ýaýyny döredýär.Eger enjam deriniň üstünden belli bir aralykda bolanda, elektrik arkasy atmosfera gazyny ionlaşdyrýar we partlaýjy energiýa (plazma energiýasy) çykarýar. Öndürilen energiýa deriniň ýokarky gatlagynda keratinositler diýlip atlandyrylýan öýjükleri (ýagny gaty dokumalar gyzdyrylanda adatça suwuk bolýar, soň bolsa gaz bolýar, gaty dokumalar bolsa gaz bolýar). Bejerilen dokumalar ýokary derejä ýetende, töwerekdäki dokumalara we subkutan gatlaklara (subkutan adipoz dokumasy) gereksiz ýylylyk geçmeginiň öňüni alýar.


DÖWRÜNI KIM KIM ÜÇIN EDIP BOL? AR?

Plexr

Aslynda bejergisi hemmeler üçin amatly, ýöne bu sebitde işjeň ýaralary ýa-da ýokançlyklary bolanlar we göwreli aýallar üçin ulanylmaýar.

Amaldan öň nämä seredilmeli?

Amaldan öň 1 hepde gan ýuwujy serişdeleri, agyry kesiji serişdeleri we spirtli içgileri ulanmaly däl.

Estetika we kosmetika ugurlarynda gaty gowy netijeleri gazandy. Bu enjam bilen haýsy hirurgiki däl bejergileri edip bolar?

PLEXR®-den soň nämä üns bermeli we nädip ideg etmeli?

Plexr® ulanylýan meýdan:

Bejergi meýdanynyň töwereginde çişmegi we ödemleri görmek adaty zat (ödem üçin erginli erginler, adama görä üýtgese-de, bu ödemiň çözgüdi 1-5 gün).

Bejergi meýdançasyny bitarap sabyn bilen arassalamaly (ph: 5.5) (bar bolsa Marsel sabyny) we alkogol önümleri bilen dezinfeksiýa etmeli däldir.

Dezinfeksiýa hökmünde diňe benzalkonium hloridi öz içine alýan önümleri saýlamaly.

Alnan gabyklar haýsydyr bir gips ýa-da lenta bilen örtülmeli däldir.

Buglanmak Archived 2021-08-06 at the Wayback Machine bilen gabyga öwrülýän dokuma takmynan 7-20 günüň içinde gaçýar. Bu gabyklary kesmek bilen aýyrmaly däl, olaryň ýykylmagyna garaşylmalydyr. Meýdany ýumşatmak üçin hiç hili nemlendiriji krem ​​ulanylmaly däldir.

Meýdany gün ýa-da emeli ýagtylykdan (kompýuterler, uv çyrasy ýa-da öý çyrasy ýaly) goramak üçin galyň suwuk binýady ulanmaly. Bu suwuk binýadyň gün şöhleleri, irden turmakdan agşam ýatýançaňyz birnäçe sagatdan gaýtalanmalydyr. Bedatmazdan ozal, bitarap sabyn bilen sürtülmän, suwuk binýadyň gün şöhlesini süpürmeli, ödem çözýän çygly geýimi 10 minut ulanmaly, soň bolsa maslahat berilýän göz damjalaryny (diňe gabyklarda) ulanmaly.

Plexr usulyndan soň nämä üns bermeli?

Amaldan soň UV gorag binýady bolan gizleýjiler ulanylmaly. Lezion görünmez ýaly günde azyndan 2-3 gezek ulanmaly. 1 hepde we 10 günüň dowamynda ulanylýan ýerlerde emele gelen gabyklar doly dökülýär. Bu gabyklaryň aşagyndan täze, täze we gülgüne sagdyn dokumalar ýüze çykýar. Esasanam bu döwürde Günden goramak möhümdir.

Plexr usulynyň ters täsirleri näme?

Dogry tehnika bilen ulanylsa we bejeriş wagtynda ulanylýan ýer seresaplylyk bilen goralsa, programmanyň düýpli täsirleri ýok. Täze deriniň emele gelmeginde deride tegmilleriň (giper ýa-da gipopigmentasiýa) döremek töwekgelçiligi sebäpli günüň ultramelewşe şöhlelerinden goralmagy hökmanydyr.

Iň möhüm zyýanly täsir, amaldan soň ýeterlik gün goragy üpjün edilmedik ýagdaýynda ýüze çykýan tegmillerdir. Dowamly deri keseli, awtoimmun keseli we islendik işjeň kesel (febril, ýokanç we ş.m.) bolmadyk adamlara ulanylyp bilner. Sagdyn dokuma ýokaşma ýa-da zeper ýok.