Natco Pharma

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Natco Pharma Limited
IndustriýaDerman önümçiligi
Döredilen ýyly1981
MerkezleriHaýdarabat, Telangana, Hindistan
Websitewww.natcopharma.site

Natco Pharma Ltd, işjeň derman önümlerini öndürýän hindi derman kärhanasydyr.

Kompaniýa syn[düzet | çeşmäni düzet]

Işiň esasy ugurlary - wirusa (şol sanda gepatit C) we rak keseline garşy göreşmek üçin dermanlary ösdürmek.

Natco Pharma Hindistanda, ABŞ-da, Europeewropada we Aziýada işleýär. Şahamçalar Demirgazyk we Latyn Amerikasynda, Aziýa-Pacificuwaş umman sebitinde, Eastakyn Gündogarda we Günorta-Gündogar Aziýada ýerleşýär.

Bu kompaniýa ilki Natco Fine Pharmaceutical Ltd. diýilýärdi. 1992-nji ýylyň iýul aýyndan bäri resmi taýdan köpçülige açyldy. 1993-nji ýylyň Baýdak aýynda adyny Natco Pharma (NPL) diýip üýtgetdi.

“Natco Pharma Limited” -iň önümleriniň diapazony 500-den gowrak derman önümidir we tehnologiýa pudagyndaky esasy gözlegler we hyzmatdaşlygyň netijesinde yzygiderli giňelýär.

Kompaniýa Sofosbuvir, Daklatasvir, Lenalidomide, Entecavir, Deferazirox, Ledipasvir, Imatinib, Bendamustin, Bortezomib, Chlorambucil, Velpatasvir we beýlekiler ýaly dermanlary öndürýär.

NPL, Ranbaxy we Parke Davis üçin derman öndüriji we eksportyň ösüşine mümkinçilik berýän ISO 9002 kepillendirilen kompaniýa. “Natco Pharma Ltd” 20-den gowrak ýurtda öz adyny bellige almak işine başlady.

ABŞ bazaryna girmek üçin NPL ABŞ-da Natco Pharma-nyň golçur kärhanasyny döretdi we Jammudaky Sebit gözleg laboratoriýasy, Sintetiki peptidler üçin öýjükli we molekulýar biologiýa merkezi we Merkezi gözleg instituty bilen gözleg hyzmatdaşlygyna girdi.

Natco Laboratories, Natco Parenterals we Karanth Pharmaceuticals, baý aktiw bazasyny üpjün etmek we ýokary tehnologiýaly mümkinçilikleri ýokarlandyrmak üçin flagman NPL kompaniýasy bilen birleşdi.

Locationerleşýän ýeri[düzet | çeşmäni düzet]

Hasaba alnan edara Hindistanyň Telangana ştatynyň Haýdarabat şäherinde ýerleşýär.

Hasaba alyjy - Wençura kapitaly we korporasiýa maýa goýumlary Pvt. Ltd.

Russiýada we GDA ýurtlarynda wekilhanalar[düzet | çeşmäni düzet]

Natco Pharma-nyň Russiýada we GDA ýurtlarynda resmi wekilhanalary ýok.

Kompaniýany dolandyrmak[düzet | çeşmäni düzet]

  • WC Nannapaneni - Başlyk we Dolandyryjy,
  • Rajeýew Nannapaneni - Başlygyň orunbasary we baş ýerine ýetiriji direktory,
  • Wivek Çhaçi - Exe däl. Ind.Direktor,
  • TV Rao garaşsyz re directorissýor
  • GS Murthy - garaşsyz direktor,
  • DG Prasad - Garaşsyz direktor,
  • U.R Naidu - Garaşsyz direktor,
  • Lila Digumarti - Garaşsyz direktor,
  • PSRK Prasad - In Engineeringenerçilik boýunça ýerine ýetiriji wise-prezident,
  • D Linga Rao - Direktor we prezident (tehniki meseleler).

Kompaniýanyň taryhy[düzet | çeşmäni düzet]

Kompaniýa 1981-nji ýylda işe başlady. Häzirki wagtda onuň öz gözleg merkezleri we 4000-den gowrak hünärli alym bar. NPL önümleri ABŞ, Awstraliýa, Kanada, Braziliýa, Europeewropa, GDA ýurtlaryna, Wýetnam, Gonkong, Hytaý, Gollandiýa, Nigeriýa, Tanzaniýa we Keniýa we ş.m. eksport edilýär.

Natco Pharma Limited Bütindünýä Saglyk Guramasy tarapyndan kepillendirilýär we Ranbaxy Laboratories Ltd., Eskayef Ltd., Parke Davis (I) Ltd., Fulford India Limited, Cadila Ltd., John Wyeth India Ltd., ICI Ltd. üçin önüm öndürýär. we SOL Pharmaceuticals Ltd.

Hronologiýa[düzet | çeşmäni düzet]

1996 - Sumatriptan dermanynyň öz markasy bilen migreniň garşysyna çykmagy.

1997 - Natco Pharma Limited, Natco önümlerini Russiýada we GDA-nyň beýleki ýurtlarynda satmak hukugyny berýän şertnama baglaşdy. Toparyň birleşmegi Natco Pharma, Natco Laboratories, Natco Parenterals we Dr. Karanth Pharma Chemical Labs.

1998 - Natco Pharma Ltd, Amerikanyň derman öndürijisi Mallin Krodt bilen Naproxeniň önümçiligi we eksporty barada şertnama baglaşdy.

2002 - Natco Pharma Ltd, Mekagood desgasy üçin Awstraliýanyň Terapewtiki Harytlar Dolandyryşyndan (TGA) rugsat aldy.

2003 - rak keseline garşy derman Imatinibiň öz markasy bilen çykmagy.

Sanjym üçin zoledronik kislotany öz içine alýan dermanyň çykmagy. Natco Pharma dünýäde bu derman önümçiligini başlatan ikinji kompaniýa boldy.

Aýbaşydan soňky aýallarda ösen döş mäzini bejermek üçin Letrozol dermanynyň çykmagy.

Citalopram Gidrobromidiň eksporty üçin 35 fr-a sargyt ediň (bejermek üçin antidepressant hökmünde ulanylýar).

2004 - Natco Pharma rak keseline garşy derman öndürdi, onkologiýa bölümini açdy. Şol ýylda prostat mäzini bejermek üçin bir derman we ýumurtga keseli üçin derman çykardy.

2005 - Natco Pharma Limited, rak keselini öndürmek bilen baglanyşykly tehnologiýalary alyşmak üçin Özara düşünişmek Memorandumyna gol çekdi. Şeýle hem Worikonazol dermanyny işe girizýär.

2006 - Natco, öýjükli däl öýken rakyny bejermek üçin “Pemetrexed” -iň işe girizilendigini habar berdi.

2007 - Natco dünýä derejesindäki göwreliligiň öňüni alyş serişdeleriniň goýberilendigini habar berdi.

2010 - Natco Pharma ABŞ-da Bendamustin we Anastrozol öndürýär.

2011 - Natco, Amerikanyň “Lewomed LLS” kompaniýasy bilen bilelikde Braziliýada derman paýlamak üçin “Natcofarma Do Brasil” atly başga bir kompaniýa döretdi.

2012 - kompaniýa ösüşi üçin Altyn Tawus Dünýä baýragyny aldy.

Natco, böwrek we bagyr keselinden bejerişiň başlandygyny habar berdi.

2015 - Natco Nepalda Sofosbuvir önümçiligini ýola goýdy.

2016 - Natco ABŞ-da ilkinji Tamiflu kapsulasyny satuwa çykardy.

Kompaniýanyň nyrh syýasaty[düzet | çeşmäni düzet]

Natco Pharma Ltd, pes girdejili hassalar üçin elýeterli edip, gymmat, belli, markaly dermanlaryň analoglaryny öndürýär. Şeýlelik bilen, 2012-nji ýylda hindi kompaniýasy Baýer tarapyndan öndürilen rak keseli üçin patenti ýatyrdy we umumy dermanlary Tosilat Sorafenibiň Germaniýadan Baýer tarapyndan asyl bahasyndan 3 göterim satyljakdygyny aýtdy. Häzirki wagtda Natco bu dermanlary Hindistanda 174 dollara satýar. Asyl “Bayer” neşesi 5500 dollara satylýar.

2015-nji ýylda Natco, öz markasy bilen Amerikanyň Gilead kompaniýasy tarapyndan öndürilen Sowaldi (Sowaldi) meňzeş hroniki gepatit C-ni bejermek üçin ulanylýan derman Sofosbuvir öndürdi. Derman üçin bir çüýşäniň bahasy takmynan 20 müň rupiýa, takmynan 300 dollar. 12 hepdelik okuwyň bahasy takmynan 945 dollar (ýagny ABŞ-daky okuwdan 12 esse arzan).

2017-nji ýylyň maý aýynda hindi kompaniýasy 5000-20,000 rupiýa bahasy bilen gan rak keseliniň bejergisini çykardy, bu ABŞ-daky bahadan 98% arzan. Pomalidomid köp miýeloma (gan keseliniň bir görnüşi) näsaglar üçin niýetlenendir. Bu derman ABŞ-daky “Celgene Inc” tarapyndan “Pomalyst” markasy bilen satylýar. Natco, pomalidomid kapsulalaryny Hindistanda öz markasy bilen satar.

2017-nji ýylyň oktýabr aýynda Natco Pharma Ltd paýnamalary 20% ýokarlandy, ABŞ-nyň Azyk we derman serişdeleri müdirligi (FDA) Natco tarapyndan Gollandiýanyň “Mylan” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda döredilen umumy Copaxon dermanlaryny tassyklady. Bu derman köp sklerozy bejermek üçin ulanylýar. Asyl derman Ysraýylyň “Teva” kompaniýasy tarapyndan öndürilýär we satylýar. 2017-nji ýylyň 31-nji iýulyndan 12-nji iýuly aralygynda “Copaxone” -yň 20 mg dozada satuwy 700 million dollar, dozasy 40 mg - 3,6 milliard dollar boldy.