Mazmuna geçiň

Nasyraly Isa

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Isa pygamber

Nasyraly Isa - 1-nji asyrda ýaşap geçen din wagyzçysy. Hristiýanlygyň merkezi şahsyýeti. Yslam dinine görä pygamberleriň biri, Bahaizm we Ýehowa şaýatlary ýaly dinlerde hem ähmiýetli orna eýe.

Hristiýanlykdaky orny[düzet | çeşmäni düzet]

Hristiýan injillerindäki rowaýatlara görä, Isa päk gyz Merýemden gudrat arkaly doglan. Palestinada dini wagyz-nesihat ýöredip her hili gudrat görkezen. Pomtiý Pylatyn häkimlik eden ýyllarynda Isa haja çüýlenen emma üçülenji gün direlip asmana gaýýp bolan. Hristiýanlyk taglymatyna görä Isa ýerde ikinji gezek peýda boljak we ähli janly-jansyz jemendeleriň başyna kyýamat inderip, käsini jennete, käsini dowzaha iberjekmiş, şondan soň takwalaryň müň ýyllyk salygy höküm sürjekmiş.

Yslam dinindäki orny[düzet | çeşmäni düzet]

Isa musulmanlaryň arasynda hem pygamberiň biri hasaplanýar. Gurhanda aýdylşyna görä Isa palçykdan guş ýasap oňa jan berip körüň gözüni açyp, ölüleri direldip bilýärmiş. Onuň adyna Türkmen klassiki şahyrlarynyň eserlerinde hem duş gelmek bolýar.

Seret[düzet | çeşmäni düzet]